ภาระกิจหน้าที่

          มีผู้อำนวยการ กองจำลองยุทธเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
           2. การแบ่งมอบเป็นหน่วยขึ้นตรงวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
          3.ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่่ที่สำคัญ
              3.1 วางแผน อำนวยการ กำหนดนโยบาย ที่เกี่ยวกับการใช้งานระบบจำลองยุทธ
              3.2 การใช้งานระบบจำลองยุทธสนับสนุนการฝึกปัญหาที่บังคับการแก่หน่วยต่าง ๆ ของกองบัญชาการทหารสูงสุด และเหล่าทัพที่ร้องขอ
              3.3 ควบคุมและกำกับดูแล รักษาและปรนนิบัติบำรุงระบบจำลองยุทธให้อยู่ในสภาพการใช้งาน
              3.4 จัดสร้างระบบฐานข้อมูลความพร้อมรบด้าน ต่าง ๆ ของกองบัญชาการทหารสูงสุดและเหล่าทัพ เพื่อสนับสนุนการฝึกปัญหาที่บังคับการ และเป็นฐาน ข้อมูลประกอบการตัิดสินใจของผู้บังคับบัญชา
              3.5 ประสารงานการพัฒนาระบบโปรแกรมระบบจำลองยุทธร่วมกับมิตรประเทศ