คุณลักษณะ

           จำลองการรบทางยก,ทางเรือ,ทางอากาศ การข่าวกรอง และการส่งกำลังบำรุง
           ขอบเขตเป็นการรบระดับยุทธบริืเวณ
           สนับสนุนการจำลองการรบ ได้หลายฝ่าย
           ใช้วิเคราะห์ในการวางแผนในด้านการวางกำลัง และทดสอบแผนโดยใช้การตัดสินด้วยทฤษฏี ความน่าจะเป็นและการตกลงใจ
           การแสดงผลทางด้าน Graphic และตอบโต้แบบฉับไว แบบ Interactive
           Trarrain ขนาดใหญ่เท่ากับ 3400 x 3400 ตารางกิโลเมตร

 

                  การใช้งาน
Giac
Mpp
Imp
Opm
สนับสนุนการฝึกได้หลายแบบ
           โปรแกรมแผนที่และคำสั่งปฏิบัติการทั้ง3 เหล่าทัพ เช่น การข่าว การปฏิับัติการ
          
       
ประโยชน์และการใ้ช้งานระบบจำลองยุทธ  

           จำลองการรบร่วมทั้งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ
           การข่าวกรอง และการส่งกำลังบำรุง
           ใช้จำลองผู้เล่นได้หลายฝ่าย
           ใช้ในการฝึก วิเคราะห์ ทั้งการวางแผน ทางยุทธศาสตร์ และทางยุทธวิธี สำหรับผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการตัดสิน
           สามารถทดสอบแผนและประิเมินผลการปฏิบัติการได้