ภารกิจ และการจัดส่วนราชการ

ภาพขยาย

น.อ. ชนินทร เฉลิมทรัพย์
ผอ.กจย.วสท.สปท.

รายละเอียดของระบบจำลองยุทธ
มาแล้ว JTLS 3.1

ภาพขยาย

พ.อ. ดิษพงศ์ โชตะมังสะ.
รอง ผอ.กจย.วสท.สปท.

น.อ. สามารถ หมัดนุรักษ์
ผช.ผอ.กจย.วสท.สปท.

คุณลักษณะ
ระบบจำลองยุทธ เป็นการจำลองด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มีฝ่ายใน การเล่นถึง 10 ฝ่าย

ความเป็นไปสำหรับปี 2554
"สำหรับปี 2554 นี้ ระบบ จำลองยุทธ จะถูกพัฒนาขึ้นมา
ใช้บน ระบบปฏิบัติการ windows โดยให้ผู้เล่นสามารถเล่น ผ่านทาง Internet

สนับสนุนการฝึกได้หลายแบบ
ใช้กับ CPX และ CAX ระบบจำลองยุทธ ใช้ได้กับแผนที่ขนาด ใหญ่ 2000 x 2000 nm การเคลื่อนที่ระดับกองพัน 1000 หน่วย 1000 sq และ 1000 Ship
ประโยชน์และการใช้งานของระบบจำลองยุทธ
ใช้กับ CPX และ CAX ระบบจำลองยุทธ ใช้ได้กับแผนที่ขนาด ใหญ่ 2000 x 2000 nm การเคลื่อนที่ระดับกองพัน 1000 หน่วย 1000 sq และ 1000 Ship
การอบรม

หลักการและเหตุผล
บก.ทหารสูงสุดได้จัดหาระบบจำลองยุทธระดับ ยุทธบริวเณ (jtls) Joint theater Level Simulation มาเป็นเครื่อง ช่วยในการประมวลผลการฝึก

การอบรมระบบจำลองยุทธ รุ่น 1
    26 - 30 มี.ค. 2555

การอบรมระบบจำลองยุทธ รุ่น 2
    11 - 15 มิ.ย. 2555

ความเป็นมาระบบ
ระบบ jtls ถูกพัฒนาขึ้นมาในปี 1983 โดยประเทศ สหรัฐอเมริกาา ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แผนการยุทธ ร่วม (joint Operation Plan Evaluation) เครื่องช่วยฝึก (Training Tool) และการวิเคราะห์รูปแบบการจัดหน่วย
 
ลักษณะของโปรแกรม
การแสดงผลสามารถแสดงได้ 3 รูปแบบคือ1. แสดงผลเป็นภาพ (Graphic/Image) จาก GIAC: Graphical Image Aggregated Control 2. แสดงผลเป็นข้อความ (Text) จาก MPP: Message Processor Program
 
 
มีหน้าที่ดำเนินการดูแลรักษา
มีหน้าที่ดำเนินการ ดูแลรักษา วางแผนการใช้ และการใช้เครื่อง ฝึกจำลองยุทธร่วมระดับยุทธบริเวณ สนับสนุนการฝึกของหน่วย ในกองบัญชาการทหารสูงสุดและเหล่าทัพ รวมทั้งการ พัฒนาฐาน ข้อมูลความพร้อมรบของกองทัพไทย เพื่อใช้ทางยุทธการ
 
การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ กองจำลองยุทธ
แผนกเทคนิค มีหน้าที่ดำเนินการ ควบคุมและกำกับดูแล ตลอดจนซ่อมบำรุงระบบฮาร์ดแวร์และ ตลอดจนซ่อมบำรุง ระบบฮาร์ดแวร์และส่วนประกอบทั่วไป