หลักกการและเหตุผล

          เพื่อสนับสนุนการฝึกของหน่วยใน บก.ทหารสูงสุด และเหล่าทัพ รวมทั้งการพัฒนาฐานข้อมูลและความพร้อมรบของกองทัพไทย เพื่อการฝึก ในทางยุทธการ ตั้งแต่เดือน พ.ค. 42
          โดยที่ระบบจำลองยุทธ (jtls) เป็นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำลองสถานการณ์สำหรับการยุทธร่วมผสม และมีการตอบสนองข้อมูลข่าวสารสำหรับการยุทธ /ร่วมผสม และมีการสนองตอบข้อมูลข่าวสารโต้ตอบกับผู้ใช้งาน ทั้งในลักษณะรูปภาพ (Graphics) และข้อความ (Text) ซึ่งต้องใช้ความละเอียดในการเตรียมการ และจัดสร้างฐานข้อมูล (DataBase) สูงมาก เพื่่อให้ระบบฯ สามารถประมาลผลการยุทธได้ใกล้เคียงความเป็นจริงและสมเหตุสมผลมากที่่สุด และผู้ที่จะต้อง ทำหน้าที่ในป้อนข้อมููลและคำสั่งต่างๆ เข้าสู่ระบบ ฯ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการในระบบจำลองยุทธ ที่ผู้รับการฝึกได้วางแผนการยุทธไว้ จึงมีความจำเป็น ที่จะต้อง ได้รับการอบรมทำความเข้าใจ และสร้างประสบการณ์ในการใช้งานระบบจำลองยุทธ ฯ ซึ่งจะทำให้การใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่นในห้วงการดำเนินการฝึก และให้การฝึก ต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ


 

ประวัิติความเป็นมา
                (Analyzing Various Force Structure Alternatives) ทั้งนี้ก่อนหน้าที่จะสร้างระบบนี้ขึ้นมา ได้มีการวิจัยระบบจำลองยุทธ ในยุคนั้น (รวมทั้ง Janus) และพยายามปรับปรุงระบบจำลองยุทธเดิม ให้สามารถสนองวัตถุประสงค์ข้างต้นได้ แต่เมื่อพิจารณาถึงแผนงานในอนาคตแล้ว ปัญหาหลักสำคัญที่จะต้องเผชิญคือ ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Fortran ซึ่งในในการเขียนระบบจำลองยุทธเดิมๆ มีข้อจำกัดด้านต่าง ๆ อยู่มากมายในการพัฒนาต่อไปในอนาคต จึงต้องสร้างระบบจำลองยุทธขึ้นมาใหม่โดย JPL (Jet Propulsion Laboratiory) ซึ่งเป็นห้องทดลองหนึ่งของ NASA เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (Contractor) และบริษัท Rolands and Associates Corpation เป็นผู้ผลิต (Subcontractor)
                การเขียน JTLS ในยุคเริ่มต้น มีข้อกำหนดพื้นฐาน 3 ประการคือ ประการแรก ต้องเป็นระบบจำลองยุทธที่ทำงานจากข้อมูล (Data driven) เท่านั้น (ทั้งจาก Database และการ Input) ประการที่สองต้องเขียนด้วยภาษาโปรแกรมภาษาเดียว (SIMSCRIPT II.5) เพื่อไม่ต้องการผสมภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลายแบบเข้ามาในระบบซึ่งจะเป็นภาระในการซ่อมบำรุงในอนาคต ประการที่สาม ระบบต้องสามารถทำงานบนระบบซึ่งเป็นภาระในการซ่อมบำรุงในอนาคต ประการที่สาม ระบบต้องสามารถทำงานบนระบบคอมพิวเตอร์แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ซึ่งในยุคนั้นคัดเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ DEX VAX/VMS 11/780 ของบริษัท Digital Equipment Corporation ซึ่งทำงานบนระบบ Virtual Memory System โดย NPS (Naval Postgraduate School )สนับสนุนด้านสถานการ และที่ห้อง ทดสองสามารถสร้างและเสร็จและทดสอบเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม 1984 ณ วิทยาลัยการทัพบกสหรัฐฯ (US Army War College) และตามมาด้วย JTLS Configutation Control Board เพื่อควบคุมทิศทางการปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมในห้วงเวลาต่อไป ซึ่งมีการประชุมกำหนดหลักเกณท์ และอนุมัติแนวทางการพัฒนาการ ปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมในห้วงเวลาต่อไป ซึ่งมีการประชุมกำหนดหลักเกณฑ์ และอนุมัติแนวทางการพัฒนาโปรแกรมทุกปี และจากนั้นมา JTLS ได้ถูกนำไปใช้โดยหลายหน่วยงานของสหรัฐฯ
                   ปี 1995 JTLS เริ่มถูกนำมาใช้ในการฝึกร่วม/ผสมกับมิตรประเทศของสหรัฐได้ การฝึก Keen Edge (Japan) และ Cobra Gold (Thailand)
                   ปี 1996 JTLS Version 2.0 ซึ่งเป็นการก้าวออกจากระบบคอมพิวเตอร์ DEC VAX/VMX ออกมาสู่ Open Architecture System โดยการ เขียนขึ้นมาใหม่กว่า 80% และขยายการฝึกร่วม/ผสม ได้แก่ Ultimate Resolve (Kuwait) Northem Trilogy (Australia) ในปีเดียวกัน Greece เป็นประเทศ แรกที่ซื้อระบบ JTLS (ราคา 60,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ตามมาด้วย UAE (United Arab Emirate), turkey, Japan, france, The Unite Kingdom และประเทศไทยในเวลาต่อมา
                   ปี 1998 JTLS ได้พัฒนาสู่ JTLS HLA (High Level Architecture) ซึ่งจะทำให้ระบบ JTLS สามารถเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อทำงานกับระบบ จำลองอื่่น ที่มีมาตรฐาน HLA เช่นเดียวกัน
                   ระบบจำลองยุทธร่วม ระดับยุทธบริเวณ (JTLS) เป็นระบบการจำลองยุทธที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการวิเคราห์แผนการยุทธ์ร่วม (Joint Planning Analysys) สามารถแสดงผลโต้ตอบ (Interactive) จำลองยุทธปฏิบัติการยุทธ์ร่วม/ผสมได้มากถึง 10 ฝ่าย และสามารถจำลองปฏิบัติการทางบก การปฏิบัติการทางเรือ และการปฏิบัติการทางอากาศ การปฏิบัติการพิเศษ การข่าวกรอง การส่งกำลังบำรุง การกำลังพล และการปฏิบัติการกิจการพลเรือนภายในระบบเดียวกัน ได้รับการออกแบบมาสำหรับใช้วิเคราะห์และพัฒนาแผนการยุทธ์ร่วม/ผสม แต่ก็มักจะถูกนำไปใช้ในการสนับสนุนการฝึกอยู่เสมอ โดยหน่วยบัญชาการรบร่วมสหรัฐฯ (United States Joint Forces Command, Joint War Fighting Center) ใช้ในการฝึกของหน่วยรองในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกเช่น USPACOM (Team Challenge 01) USCENTCOM (Lucky Sentinel 01) รวมทั้งการฝึกร่วมผสมกับมิตรประเทศ เช่น องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (Cannon Cloud Burning Harmony และ Delta Mix 2000), สาธารณรัฐเยอรมัน (Trail Blazer และ Dynamic Action) , อิตาลี (Agile Lion),ตุรกี (Yildiz), คูเวต (Ulimate Resolve), อียิปต์ (Bright Star ) สาธารรัฐเกาหลี (Tandum Thrust) ญี่ปุ่น (keen Edge) ออสเตรเลีย (Northern trilogy) และประเทศไทย (Cobra Gold) ปัจจุบันมีประเทศต่างๆ ที่ซื้อระบบนี้ใช้งานอีก 10 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร, สาธารณรัฐฝรั่งเศส กรีซ ตุรกี สหรัฐอาหรับเอมิเรต สาธารณรัฐ เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ประเทศไทย และ อิตาลี รวมทั้งองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (NATO ) และหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนของสหรัฐอเมริกา
ลักษณะของโปรแกรม
            แสดงภาพเป็นข้อมูลสภานภาพ (ในรูปแบบตาราง/เชื่อมโยงข้อมูล) จาก IMT :Information Management Tools ซึ่งจะปรับปรุงข้อมูล (Update) ตลอดเวลา ทำให้ได้ข้อมูลจริง Real Time
          แสดงผลเป็นภาพ (Graphic/Image ) จาก GIAC และ GIAC สามารถแสดงผลและมีสิ่งอำนวยความสะดวกจำนวนมาก ใ้ช้เวลาศึกษาประมาณ 5 วัน จึงน่าจะเข้าใจหลักพื้นฐานสำคัญๆ ส่วนจะให้ถึงขั้นชำนาญนั้น น่าจะใ้ช้เวลามากกว่า 1 เดือน ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะส่วนที่สำคัญๆ ของการประมาลผล ทาง GIAC
ลัญลักษณ์/เครื่องหมายทางทหารและนามหน่วย ที่ปรากฏในจอภาพสามารถ กำหนด หรือเลือกการแสดงภาพ ตามขนาด หน่วย ประเภทหน่วย (เลือกขนาดสัญลักษณ์ และ นามหน่วยเล็ก/ใหญ่ได้และสามารถเลือกแสดงประเภทหน่วย เลือกเป้าหมาย หรือ ภารกิจทางอากาศได้ 7 โดยสัญลักษณ์ทางทหารเป็นไปตาม ฐานข้อมูล
ลัญลักษณ์ภูมิประเทศและสิ่งกีดขวาง (Terrain and Barrier) ใช้สีและสัญลักษณ์ แทนเช่น สีเขียวป่า สีน้ำตาลแทนภูเขา สีน้ำเงินแทนทะเล/ทะเลสาบ (ความลึก ตามระดับความเข้มข้น) สีขาวแทนภูมิประเทศโล่งแจ้ง , เล้นทแยงตัดกันใน หกเหเลี่ยม ด้านเท่าแทนนถนน เส้นสีน้ำเงินแทนแม่น้ำฯลฯ ภูมิประเทศในรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าต้อง กำหนดให้เป็นแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น หากจะกำหนดภูมิประเทศที่เล็กกว่า Hex ก็ต้องใช้ปัจจัยภายนอกแลเทคนิคเฉพาะในการประยุกต์ใช้ เพื่อชดเชยข้อจำกัด ของระบบฯ เช่น การเขียนเส้น/รูปร่างใน Hex และการปรับเปลี่ยนคำ Parameter บางตัวของ Controller
     

แม่น้ำ ลำธาร แม่น้ำเรือเล่นได้ (Navigable River) JTLS ไม่สามารถแสดงที่ตั้งแม่น้ำ ณ ตำแหน่งนั้น ๆ ได้ จะเลื่อน ไปแสดงไว้ ณ ของ Hex เพื่อแสดงว่าหากหน่วยจะเคลื่อนที่ผ่านห้วงภูมิประเทศนั้น ๆ ต้องพบอุปสรรคลำน้ำ และก็มิได้ หมายความว่า แม่น้ำตั้งอยู่ ณ พิกัดของ Hex ในขณะเดียวกัน JTLS แสดงพิกัดสะพานตรงตามตำแหน่งและ จะ สัมพันธ์ กับอุปสรรคแต่ละด้านของ Hex ดังนั้น แม่น้ำจริงๆ ก็ต้องอยู่ ณ พิกัดของสะพานเ่ช่นเดียวกัน ในเรื่องของ ภูมิประเทศ JTLS ได้ชดเชยในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับภูมิประเทศ โดยเฉพาะผลการกระทบหน่วยทหาร

  พิกัดที่ตั้ง สามารถเลือกแสดง ได้ทั้งพิกัดภูมิศาสตร์ (เส้นรุ้ง/เส้นแวง) ละเอียดถึง พิลิปดา พิกัดกริดทาง (UTM) ละเอียดได้ถึงเลข 8 หลัก พิกัด อ้างอิงภูมิศาสตร์ (GEOREFF) และพิกัดอ้างอิงรูปหกเหลีียมด้านเท่า (Hex Reference) ซึ่งใช้ประโยชน์ในการถ่ายเท Hex ไปยังแผนที่มาตรส่วนขนาดต่าง ๆ และการปรับแก้ลักษณะภูมิประเทศ และสิ่งกีดขวางในฐานข้อมูลภูมิประเทศ
      สามารถแสดงผลเป้าหมายประเภทต่างๆ เช่นระบบอาวุธ ปตอ. ระบบควบคุมการยิง เรดาร์,ระบบควบคุมและสื่อสาร, ทางรถไฟ ระบบทางท่อ, ตำบลขัดขวาง, สะพาน ฯลฯ
      การค้นหาพิกัดที่ตั้งได้ทุกรูปแบบ
      การวัดระยะและมุมภาค
      การค้นหาหน่วยและรายชื่อหน่วย หรือค้นหาหน่วยที่่อยู่ในรัศมี พิกัดที่ต้องการ
      แสดงมาตราส่วนของกาาขยายแผนที่และการเก็บหน้าจอ

      แสดงวันเวลา เดือน ปี (Zulu Time) สภาพกลางว/กลางคืน และสภาพ ลมฟ้า อากาศ    
 
      เมื่อ Click ที่หน่วย/เป้าหมายใดๆ จะแสดงข้อมูลเบื้องต้นของหน่วย/เป้าหมายนั้น ที่ Message Box (มุมล่างซ้าย)
      เมื่อหน่วย/อากาศยานเคลื่อนที่ จะมีเครื่องหมายแสดงทิศทางการเคลื่่อนที่และเคลื่อนไหวไปตามความเร็วในแต่ละลักษณะภูมิประเทศและการผ่านสิ่งกีดขวาง
     เมื่อส่งคำสั่งแต่ละคำสั่ง ระบบฯ จะแสดงผลตอบรับการได้รับคำสั่ง เพื่อเข้าสู่การประมวลผลต่อไป