การจัดหน่วย
          ของระบบจำลองยุทธ
          แผนกปฏิบัติการ มีหน้าที่ปฏิบัติการใช้ระบบจำลองยุทธสนับสนุนการฝึกปัญหาที่บังคับการของการฝึกร่วมและการฝึกร่วมผสมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่ กำนหดไว้
          แผนกโปรแกรมและฐานข้อมูล มีหน้าที่ควบคุมและพัฒนาการใช้โปรแกรมระบบจำลองยุทธ รวมทั้งจัดสร้าง เก็บรักษา บันทึกฐานข้อมูลความพร้อมรบของกองทัพ ไทยเพื่อใช้ในการฝึกและการตัดสินใจทางยุทธการของผู้บังคับบัญชา
    
        ผังการจัดกองจำลองยุทธ        
                     
ส่วนบังคับบัญชา
 
 
  แผนกปฏิบัติการ   แผนกเทคนิค   แผนกโปรแกรมและฐานข้อมูล