รายชื่อนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 45 

เลขที่ ยศ ชื่อ นามสกุล
2424 เรือโท กฤษณ์ จินตะเวช
2425 พันเอก กนกศักดิ์ เกตุทิพย์
2426 นาวาเอก กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว
2427 พันเอก กาจน์พิจักษณ์ กาญจนทัพพะ
2428 พันเอก กิตติศักดิ์ หนูนิมิตร
2429 พันเอก คมน์ ฉิมคล้าย
2430 พันเอก จรรยา ปัถวีเสถียร
2431 นาวาอากาศเอก จักรินทร์ ขจรบุญ
2432 นาย จานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ
2433 พันเอก ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์
2434 นาวาอากาศเอก ชนินทร เฉลิมทรัพย์
2435 พันเอก ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล
2436 นาย ชัยบูรณ์ พันธุ์แน่น
2437 พันตำรวจเอก ชาลี  เทพา 
2438 นาย        ชูเกียรติ มาลินีรัตน์
2439 พันเอก ชูชาติ หาสารี
2440 พันเอก ฐิติวัชร์ เข็มเงิน 
2441 นาวาเอก ณพ พรรณเชษฐ์
2442 พันเอก ดุษฎี อินทรพล
2443 นาวาเอก ไตรรัตน์ รัชไชยบุญ
2444 พันเอก ทศพร ศิลปาจารย์
2445 นาวาอากาศเอก ทศพร ตันศิริ
2446 พันเอก ธนะ เชียงทอง
2447 พันเอก ธรรมรัตน์ นักรำ
2448 พันเอก ธฤทธิ์ สุนทร
2449 นาวาเอก ธวัชชัย แดงมาศ
2450 พันเอก ธีรชัย หอมสุคนธ์
2451 พันเอก เธียรศักดิ์ รื่นเริง
2452 พันเอก นครินทร์ นาคอาทิตย์
2453 พันเอก นพดล พรหมแพทย์
2454 พันเอก นรนิติ เร้าเสถียร
2455 นาวาอากาศเอก นิพนธ์ มังคโลดม
2456 พันเอก นุรุทธ์ ดุลยรัตน์
2457 พันเอก บัณฑวิทย์ โรจนวิภาต
2458 พันเอก บุญชัย สีหะ
2459 พันเอก บุญธัม สามปรุ
2460 นาวาอากาศเอก ประสงค์ ดวงเดือน
2461 นาย ประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ
2462 พันเอก พงศธร ฉายกำเหนิด
2463 พันเอก พงศ์นาถ ธีรโยธิน
2464 พันเอก พฤทธิ์พันธุ์ พันธุโพ
2465 พันเอก พิชาญ เอกก้านตรง
2646 พันเอก พิชาติ  เขม้นจันทร์
2467 นาย ไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์
2468 นาวาอากาศเอก ภาสสาย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2469 พันเอก มาโนช บุญคลัง
2470 พันเอก โยธิน รื่นบรรเทิง
2471 นาวาเอก รชต แหล่งสิน
2472 พันเอก รังรักษ์ คำภานุช
2473 พันเอก วรายุทธ ด้วงกลัด
2474 พันเอก วันชัย  เทียนเกษม
2475 นาวาอากาศเอก วินัย จันทร์เปล่ง
2476 พันเอก วินัย เสมสวัสดิ์
2477 นาวาอากาศเอก วินัย เสวกวิ
2478 นาย วินัย มณฑาพงษ์
2479 พันตำรวจเอก วิสูตร ฉัตรชัยเดช
2480 พันเอก ศยาม จันทรวิโรจน์
2481 พันเอก ศักดา ถ้วยจินดา
2482 พันเอก ศิริเดช ศิลปสุขุม
2483 พันเอก สมชาย สินธนัง
2484 พันเอก สมพงศ์ มุกดาสกุล
2485 นาวาเอก สมศักดิ์  ศรีสุข
2486 ว่าที่ ร้อยตรี สมนึก แก้ววิไล
2487 พันเอก สรานุวัตร  ประดิษฐพงษ์
2488 พันเอก สหัสส์   สูงใหญ่
2489 นาวาเอก สาโรจน์ บุญทับ
2490 นาวาอากาศเอก สำเริง พูลเพิ่ม
2491 พันเอก สุทธิศักดิ์ สลักคำ
2492 นาวาเอก สุพพัต ยุทธวงศ์
2493 พันเอก สุรศักดิ์ พงศ์ปลื้มปิติชัย
2494 นาย สุรัติ กาญจนกุญชร
2495 พันเอก เสน่ห์ ทองคำใส
2496 พันเอก อัคร  ทิพโรจน์
2497 พันเอก อนุวัฒน์ จักร์แสน
2498 พันเอก อภิชาติ  นพเมือง
2499 พันเอก อภิไชย เที่ยงธรรม
2500 นาวาอากาศเอก อำนวย สมวงศ์
2501 นาวาอากาศเอก อิทธพร คณะเจริญ
2502 นาวาเอก เอกอรรถ  ศิลปาจารย์