รายชื่อนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 44 

เลขที่ ยศ ชื่อ นามสกุล
2347 พันเอก กิตติฉัตร วิโรจน์ศิริ
2348 พันเอก  เกรียงไกร บุรินทร์วัฒนา
2349 พันเอก  เกรียงไกร หาญตระกูล
2350 พันเอก  เกษม ฉัตรเสถียรพงศ์
2351 พันเอก  คณาพร มีสุวรรณ
2352 พันเอก  จตุพร เจียมสมบูรณ์
2353 พันเอก  จักรรัตน์ ธาราพิทักษ์
2354 พันเอก  จารุทัศน์ จันทรนิมะ
2355 นาวาอากาศเอก จิรพงษ์ ฤกษนันทน์
2356 นาวาอากาศเอก จิระศักดิ์ เรืองจวง
2357 นาวาอากาศเอก  ฉัตรชัย กปิตถัย
2358 พันเอก  ฉัตรพงศ์ พรหมพันธกรณ์
2359 พันเอก  ชนะเกียรติ ชอบชื่นชม
2360 นาวาเอก  ชัยณรงค์ บุญรัตนกลิ่น
2361 พันเอก  ชัยวัฒน์ ธนารุณ
2362 พันเอก ชำนัญพจน์ พูลเกษ
2363 นาวาเอก  ชุตินธร ทัตตานนท์
2364 พันเอก  โชติภณ จันทร์อยู่
2365 พันเอก  ฐิติวัจน์ กำลังเอก
2366 พันเอก  ณรงค์ หมั่นพลศรี
2367 พันเอก  ณัฎฐสกล พงษ์ศักดิ์
2368 พันเอก  ณัฐกร ทิพย์สุข
2369 นาวาอากาศเอก เดชา ดาวแก้ว
2370 นาวาอากาศเอก ทองใบ นิลจันทึก
2371 พันเอก  ธนิส พิพิธวณิชการ
2372 นาย  ธรรมนูญ เรืองดิษฐ์
2373 นาวาเอก ธัชพงศ์ บุษบง
2374 นาวาเอก  นพดล บงกชกาญจน์
2375 นาวาอากาศเอก  นริทธิ์ ศรีโสภา
2376 นาย  บรรจง ชื่นสุวรรณ
2377 พันเอก บัญชา ทองคำวงค์
2378 นาวาอากาศเอก  บัณฑิต แสงสุก
2379 นาวาเอก  ประทีป เมืองนิล
2380 พันเอก  ประพัฒน์ เอกโพธิ์
2381 นาวาอากาศเอก  ปริญญา เจตนเสน
2382 พันตำรวจเอก พงษ์สัณห์ เจริญผลารักษ์
2383 พันตำรวจเอก  พรกุศล ยศธร
2384 พันเอก  พิเชษฐ์ วิสัยจร
2385 พันเอก  พิเชษฐ์ อัษฎานุวัฒน์
2386 พันเอก  พีระพงษ์ โตบุญมี
2387 พันเอก  ภาณุวัชร นาควงษ์
2388 นาวาเอก  ยงยุทธ สุวรรณปรีดี
2389 พันเอก  ยศนันท์ หร่ายเจริญ
2390 พันเอก  ยุทธเดช พุฒตาลอ
2391 พันเอก  ยุทธนา สมบูรณ์ศักดิ์
2392 นาย  เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
2393 พันเอก  วทัญญู เอี่ยมวรกุล
2934 พันเอก  วสันต์ สวนแก้ว
2395 พันเอก  วัลลภ เจิมภักดี
2396 นาวาอากาศเอก  วิเชียร ธรรมาธร
2397 พันเอก  วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
2398 พันเอก  วุฒิพงศ์ มณีผาย
2399 ว่าที่ร้อยตรี  วุฒิพงษ์ เหล่าจุมพล
2400 พันเอก  ศิริศักดิ์ เทศนา
2401 พันเอก  สกุล องคะศิลป์
2402 พันเอก  สนธิ นวกุล
2403 พันเอก   สนธิศักดิ์ วิทยาเอนกนันท์
2404 นาวาอากาศเอก  สนอง กัลปนาท
2405 นาวาเอก  สมบูรณ์ โรงสะอาด
2406 นาวาอากาศเอก  สมประสงค์ เปลี่ยนคง
2407 นาวาอากาศเอก  สมศักดิ์ คล้ายแจ้ง
2408 นาวาอากาศเอก  สมัคร สุขเอม
2409 นาวาเอก  สามารถ ปราโมทย์
2410 พันเอก  สิงหศักดิ์ อุทัยมงคล
2411 พันเอก สิทธิ ปิยะสนธิ
2412 นาย  สิทธิชัย สวัสดิ์แสน
2413 นาย  สุจิระ ขอจิตต์เมตต์
2414 พันเอก  สุชาติ หนองบัว
2415 พันเอก  สุนิมิตร รัตนานนท์
2416 พันเอก  สุพัฒน์ ภูตินาถ
2417 นาย  สุรจิตต์ ทองภักดี
2418 พันเอก  อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์
2419 นาย  อนันตศักดิ์ บุญเครือพันธุ์
2420 นาวาอากาศเอก  อภิชัย ระเบียบ
2421 พันเอก  อมร อมรวิริยะกุล
2422 พันตำรวจเอก  อรรถพันธ์ พรมณฑารัตน์
2423 นาวาอากาศเอก  อิทธิศักดิ์ ศรีสังข์