รายชื่อศิษย์เก่านักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 42
เลขประจำตัว
ยศ-ชื่อ สกุล
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
พันเอก กฤช กุวานนท์
พันเอก กิตติเทพ เจียรสุมัย
นาวาเอก เกียรติกุล เทียนสุวรรณ
พันเอก คชาภัช แก้วประทุมธร
พันเอก คมสัน บูรณสงคราม
นาวาเอก โฆษิต โพธิสิทธิ์
นาย จรูญ ไชยศร
พันเอก ชวลิต นุ่มน้อย
พันเอก ชัยมนตรี โพธิ์ทอง
พันเอก ทรงพล ทองจีน
พันเอก ทวีชัย กฤษิชีวิน
พันเอก ธนา รำพึงกิจ
พันเอก ธีทัศน์ ไวถนอมสัตว์
พันเอก ธีรจิตติ์ นิพิทสุขการ
นาวาอากาศเอก นพพร จันทนลาช
พันเอก นรชิต ตันศิริ
นาย นิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง
พันเอก บุญเลิศ ทัศนครองสินธุ์
พันเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์
นาย ประยงค์ บัตรสมบูรณ์
พันเอก ปราลพ ศรีม่วงพันธ์
นาวาเอก ปริญสัณห์ เทศศิริ
พันเอก ปานศิริ มีผล
พันเอก พรเทพ พิริยะโยธิน
นาวาอากาศเอก พิชิต พลประจักษ์
พันเอก พิสุทธิ์ เปาอินทร์
นาวาอากาศเอก พีระบูล เชื้อไทย
นาวาเอก พุทธิพงศ์ นาคทอง
พันเอก พูลสุข ก้านทอง
พันเอก เพ็ชรไทย ศรีกัสสป
นาวาอากาศเอก ภากร อุณหเลขกะ
พันเอก ภาคภูมิ จันทรศัพท์
พันเอก ภิญโญ เข็มเพชร
นาวาอากาศเอก มณฑล ศุกรินทร์
พันเอก มานะ เจริญวงค์
พันตำรวจเอก ยุทธนา ตุงคะเสน
พันเอก รังสรรค์ โพธิกนิษฐ
พันเอก วสุ เฟื่องสำรวจ
พันเอก วัจน์พัฒน์ เฟื่องฟู
พันเอก วิชชุ ชาญใช้จักร
พันเอก วินัย ยวดยิ่ง
นาวาอากาศเอก วีรชาติ เหลืองเรณูกุล
พันเอก วีระศักดิ์ สมบัติมี
นายแพทย์ วีระ บูรณะกิจเจริญ
พันเอก ศักดิ์ชัย คำคงศักดิ์
นาวาอากาศเอก ศักดิ์ณรงค์ พรหมบุตร
พันเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
นาวาอากาศเอก ศิริชัย นกจันทร์
เรือโท ศุภชัย สระสมบูรณ์
นาวาอากาศเอก ศุภมิตร ตันติพงศ์
พันเอก สนั่น พงษ์ประสพ
นาวาอากาศเอก สมชาย สังขมณี
พันตำรวจเอก สมบูรณ์ ขจรสารสิทธิ์
นาวาอากาศเอก สมบูรณ์ เรืองรอด
นาวาเอก สมพงษ์ นาคทอง
พันเอก สมภพ ไทยพีระกุล
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ จันทร์จรุงภักดิ์
พันเอก สราวุฒิ ชลออยู่
พันเอก สันทัด โฉมศิริ
พันเอก สิทธิพร อุดมชาติ
นาวาเอก สุชา เคี่ยมทองคำ
พันตำรวจเอก สุธี สุทธิศิริวัฒนะ
พันเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์
นาวาเอก สุวรรณ ตันสุวรรณรัตน์
พันเอก สู่ชัย บุญรัตน์
พันเอก โสภณ หอยสังข์
นาวาเอก อนุชา เอี่ยมสุโร
นาวาอากาศเอก อนุพงศ์ จันทร์ใย
พันเอก อยุทธ์ ศรีวิเศษ
นาวาเอก อัชฌบูรณ์ เซ็นพานิช
นาวาเอก อาณา จรัณยานนท์
พันเอก อุดมวิทย์ อโนวัลย์