รายชื่อศิษย์เก่านักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 41
เลขประจำตัว
ยศ-ชื่อ สกุล
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
พันเอก กมล นาคเรือง
นาวาอากาศเอก กฤษณะ นิ่มวัฒนา
พันเอก กัณฑ์ ท.ธรรมธาดา
นาวาอากาศเอก เกรียงไกร โสธรชัย
พันตำรวจเอก โกสินทร์ เทียมทัศน์
นาวาเอก คชวัทน์ ประสานนิล
พันเอก คนินทร วงศาโรจน์
นาวาเอก คมสรร บุษประเวศ
นาวาเอก คารพ แหลมคม
นาวาอากาศเอก จรินทร์ ศิริสวัสดิ์
นาวาเอก จารึก สมรรคบุตร
พันเอก เจษฎา รณฤทธิวิชัย
พันเอก ฉัตรทอง เจตะภัย
พันเอก เฉลิมชัย สุขขี
พันเอก ชด พรหมเดช
พันเอก ชัชวาลย์ ตันติอำนวย
พันเอก ชาติชาย เกษมวงศ์
พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
นาย ดำรงชัย พุ่มสงวน
พันเอก เดชา อมรพันธางค์
นาวาอากาศเอก ทศพร วรกิตติ
พันเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์
พันเอก นคร ประเสริฐสุข
นาวาเอก นพดล ปัญญาโฉม
นาวาอากาศเอก บรรจง ศรีม่วง
นาวาเอก บรรจบ โพธิ์แดง
พันเอก บุญชู เที่ยงตรง
พันเอก บุญธรรม โอริส
นาวาเอกประพาฬพงศ์ โภชนสมบูรณ์
นาวาเอก ประภาสวุฒิ อินทรพรหม
นาย ประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ
ผศ. ปรารถนา งามวงศ์วาน
พันเอก ปัญญา รอดเชื้อ
พันตำรวจเอก พงศ์วุฒิ กิตติขจร
พันเอก พิชิต หงสะมัต
พันเอก พิชิตชัย รื่นถวิล
พันเอก ไพโรจน์ รวยลาภ
พันเอก มานะ สอนเสริม
พันเอก ยงยศ คงแถวทอง
พันเอก รณรงค์ เมฆานุวัตน์
พันเอก เรวุฒิ เจริญรื่น
นาย เลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์
นาวาเอก วัชรา พวงไสว
พันตำรวจเอก วิชัย พงษ์ศิริ
พันเอก วีระ บรรทม
พันเอก สกล ชื่นตระกูล
พันเอก ส่งศักดิ์ น้อมศิริ
นาวาเอก สมชาย ณ บางช้าง
นาวาอากาศเอก สมณะ เข็มทอง
นาวาอากาศเอก สมนึก สุขเกษม
นาวาอากาศเอก สมพล พูนทวีธรรม
พันเอก สมหวัง ยัญญะสิทธิ์
พันเอก สรรเพชญ พานิช
พันเอก สำเนียง เกตุสุริยงค์
นาวาอากาศเอก สำเนียง สิตาธรรม
ศ.นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
พันเอก สุภมนัส ภารพบ
พันเอก สุมงคล ดิษบรรจง
พันเอก สุรทัศน์ อายุวัฒน์
พันเอก สุรพร วราภิรมย์
พันเอก สุรศักดิ์ ณ ลำปาง
นาวาอากาศเอก สุรินทร์ พันธ์เตี้ย
พันเอก สุริยันต์ ผาธรรม
พันเอก องอาจ ชวาลวิวัฒน์
พันเอก อัชฌพงศ์ ปกรณ์ยุทธ
พันเอก อาคม จันทะพันธุ์
นาวาอากาศเอก อำนาจ ขวัญเมือง
พันเอก อำพน ชูประทุม
นาวาอากาศเอก อุทิศ ศิริคุปต์
พันเอก อุปถัมภ์ อินทามระ