รายชื่อศิษย์เก่านักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 40
เลขประจำตัว
ยศ-ชื่อ สกุล
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
นาวาเอก กฤษณ์ วงชัยสมร
นาวาเอก เกรียงเดช รัตนปัญญากุล
พันเอก เกรียงศักดิ์ ธรรมสิทธิ์
พันเอก จีรศักดิ์ รอดทอง
พันเอก ชลอ บุญยงค์
พันเอก ชลิต แย้มจินดา
พันเอก ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์
นาวาอากาศเอก ชาญชัย วิมุกตะลพ
พันเอก ชำนาญยุทธ อัมพรมุนี
พันเอก ชำนิ รักเรือง
พันเอก ณรงค์ฤทธิ์ อิศรัตน์
นาย ทวีศักดิ์ พรสุขสว่าง
นาวาอากาศเอก ธงชัย แจ่มวิมล
พันเอก ธงชัย สาระสุข
พันเอก ธนวัฒน์ สุขจิตต์
นาวาอากาศเอก ธัชชัย ถนัดใช้ปืน
พันเอก ธีระ มังคะลี
นาวาอากาศเอก ธีระภาพ เสนะวงษ์
พันเอก นพ หิญชีระนันทน์
นาวาอากาศเอก นิรุช สายมี
นาวาเอก นิเวช บุตรศรี
นาวาอากาศเอก บุญเอนก ดวงอุไร
นาวาเอก ประธาน ธรรมสาสถิตย์
พันเอก ปรีชา สมภู่
พันเอก พนมวัน เปลี่ยนมณี
พันเอก พนา ถนอมสิงห์
พันเอก พรจักร มนูธรรม
พันเอก พัชริน อินทรสุวรรณ
พันเอก พัฒน์ ฉวีพัฒน์
นาวาอากาศเอก พิชัย วัจนสุนทร
พันเอก พีรสันต์ รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์
นาย ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร
พันเอก ไพศาล พิศาลกุล
พันเอก มงคล หนองบัวล่าง
พันตำรวจเอก มณฑล เงินวัฒนะ
นาวาเอก มนต์ธรรม์ วังแก้ว
พันเอก เยาวดนัย ภู่เจริญยศ
นาวาเอก รักษพล ทองภักดี
นาวาเอก รัตนะ วงษาโรจน์
นาวาอากาศเอก ฤกษ์ชัย ชีพสุมล
พันเอก วรศักดิ์ ภู่สวาสดิ์
นาวาเอก วรานนท์ สิทธิพิทักษ์
นาย จักร อากัปกริยา
พันเอก วิชาพร ฐิตวัฒน์
พันเอก วิญญา ประทุมสุวรรณ์
พันเอก วิวัฒน์ ปลั่งอุดม
พันเอก วิศิษฐ์ จีตนิยม
พันเอก วิษณุ กิวานนท์
นาวาอากาศเอก ศักดิ์พินิต พร้อมเทพ
พันเอก ศุภชัย ปราโมทย์
พันเอก สกาวฤกษ์ ทองเปราะ
พันเอก สมเกียรติ เขียวโสภณ
นาวาอากาศเอก สมนึก สองห้อง
พันเอก สมพล สุดประเสริฐ
พันเอก สมยศ แก้วศรีปราชญ์
พันเอก สมสุข ลอบันดิส
พันเอก สสิน ทองภักดี
พันเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช
พันตำรวจเอก สายัณห์ กระแสแสน
นาย สิงคิ์ วิเศษพจนกิจ
นาวาอากาศเอก สุรจิต สุวรรณทัต
พันเอก โสภณ ชัยสวัสดิ์
พันเอก องอาจ หินอ่อน
พันเอก อนุชา รักเรือง
พันเอก อนุวงศ์ อมาตยกุล
นาวาอากาศเอก อรรถพล บรรลือสินธุ์
นาย อัคนีวุธ กลับน่วม
พันตำรวจเอก อัตถกิติ ผลชอบ
พันเอก อารักษ์ ศรีสุระ