รายชื่อศิษย์เก่านักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 39
เลขประจำตัว
ยศ-ชื่อ สกุล
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
พันเอก กฤษฎา เริ่มรุจน์
พันเอก กฤษฎา สุทธานินทร์
พันเอก กฤษณ์ สีห์ตระกูล
นาวาเอก เกียรติศักดิ์ ดามาพงศ์
นาวาเอก จักรกฤษณ์ เสขะนันทน์
พันเอก จิรายุ สุตะพาหะ
พันเอก ชัชวาลย์ วรปัญญา
พันตำรวจเอก ชัยชนะ วิบูลย์พันธุ์
นาวาเอก ชัยปชา งามเอก
พันเอก ชัยฤทธิ์ ขวัญสอน
นาย ชินภัทร ภูมิรัตน์
พันเอก ณัฐพรรษ จุลศักดิ์
พันเอก ดุษฎี รามสมภพ
นาวาเอก ไตรภพ พิชัยกุล
นาวาอากาศเอก ทวี เนียมจันทร์
พันเอก ธัญญาภรณ์ นภาวงศ์ ณ อยุธยา
พันเอก ธำรงยศ บุตรรักษ์
พันเอก ธีระ ศรีแสง
พันเอก นพพร กลั่นสุภา
พันเอก นรชัย วงษ์ดนตรี
พันเอก นริศ กรุณารักษ์
พันเอก บัญชา สัทธาพงศ์
นาวอากาศเอก บุญสิทธิ์ มณทิพย์
พันเอก ประกอบ ศรีพรมมา
พันเอก ประดิษฐ์ อ่อนพุ่ม
พันเอก ประวิทย์ มานะต่อ
นาย ประเสริฐ กุลรัตน์
พันเอก ปรีชา ทรัพย์หิรัญ
พันเอก ปรีชา น้อยโสภณ
นาวาอากาศเอก พงศ์ไพบูลย์ ลีนะวัต
พันเอก พงศ์วิชญ์ ไวยภาษ
พันเอก พงษ์ขวัญ อัศวเวทสถิต
พันเอก พัลลภ ลีละบุตร
นาวาอากาศเอก พิทยา ยิ่งกมล
นาวาอากาศเอก ยรรยง คันธรส
นาวาเอก เรวัต ตันสมบูรณ์
นาวาเอก เรืองทิพย์ เทียนทอง
พันเอก เล็ก จูฑะสุต
พันเอก ฦาชัย สิงหพงษ์
นาย วรรณเกียรติ ทับทิมแสง
พันเอก วัฒนะ น้อมคำรพ
นาวาเอก วิทยา วิชัยดิษฐ
พันเอก วิทวัส แก้วเรียน
นาวเอก วิสิทธิ์ ไชยอุดม
นาย วีระ อุไรรัตน์
นาย วุฒิชัย กปิลกาญจน์
พันเอก เวชศักดิ์ ดวงอุไร
พันเอก ศุภชัย ไม้แก้ว
นาวาอากาศเอก สมชาย เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นาวาอากาศเอก สมพงษ์ นพรัตน์
พันเอก สมร ศรีทันดร
นาย สรศักดิ์ มีนะโตรี
นาวาอากาศเอก สาธิต น้ำฟ้า
นาย สาโรช บุญบุตร
พันเอก สิทธิพร ศรีสุขโข
นาวาเอก สุธีร์ เสถียรไทย
นาวาอากาศเอก เสรี แก้วชมภู
พันเอก แสวง จูมั่น
พันเอก โสภณ ก้อนแก้ว
พันเอก โสภณ เดชมา
พันเอก หาญยุทธ มีประวัติ
พันเอก อนุมัติ เภกะสุต
พันเอก อภิชาติ แสงรุ่งเรือง
พันเอก อรุณ ศาสตรสิทธิกร
นาย อาณัติ วิลาสินีวรรณ
นาวาเอก อำนาจ หาญสุร
พันเอก เอกชัย ชัยเจริญ