รายชื่อศิษย์เก่านักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 38
เลขประจำตัว
ยศ-ชื่อ สกุล
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
พันเอก กัมพล สุขก้อน
นาวาอากาศเอก กิจจา ชนะรัตน์
พันเอก กิตติพงศ์ วีสเพ็ญ
พันเอก ขวัญวงษ์ คล่องคำนวณการ
นาวาอากาศเอก คำรณ เจริญวงศ์
นาวาอากาศเอก จรัล อิสรชีวา
ดร.จรัลธาดา กรรณสูต
พันเอก จักรวาฬ จันทคณานุรักษ์
พันเอก จิรยุทธ อำพิน
นาย เฉลิมศักดิ์ จันทรทิม
พันเอก ชนัตพล เพชรโชติ
นาวาอากาศเอก ม.ล.ชนากร วรวรรณ
พันเอก ชัชวาล ทัตตานนท์
นาวาอากาศเอก ชัยรัตน์ นันทวีผล
พันเอก ชัยรัตน์ มัธยมจันทร์
พันเอก ฐิตรัตน์ สมิตะโยธิน
พันตำรวจเอก ณรงค์ มณีนพ
นาวาอากาศเอก ณัฐนันท์ ทองนะ
นาวาเอก ไตรขวัญ ไกรฤกษ์
นาวาอากาศเอก ไตรรงค์ พิทักษากร
พันเอก ทรงบุญ วุฒิวงศ์
พันเอก ม.ล.ทศนวอมร เทวกุล
พันเอก ธงชัย โอสถหงษ์
นาวาเอก ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ
พันเอก ธรรมนูญ กฤษน้อย
พันเอก ธวัช รอดเดชา
พันเอก ธำรงค์ เมฆเฉลิม
พันเอก ธีระ บัววิรัตน์
พันเอก นคร จิตตางกูร
นาวาอากาศเอก นพดล นุ่มศิริ
พันเอก บุญส่ง เรืองสมบูรณ์
นาย ประจง ประมวล
พันเอก ประดิษฐ์ชัย บุญรักษ์
นาวาอากาศเอก ประสิทธิ์ ป้อมทอง
พันเอก ประเสริฐ ทองดี
นาวาอากาศเอก ประเสริฐ ฟักทอง
พันเอก ปรารภ สระวาสี
พันเอก ปิยะ รักประกอบ
นาวาเอก พงษ์ศักดิ์ ทิวารัศชัย
พันเอก ไพบูลย์ สุ่นปาน
นาวาเอก ภูมิ สวยสุวรรณ
นาวาอากาศเอก มนัส ธนัญชัย
พันเอก มนูญ สดเจริญ
พันเอก ยุทธชัย อ่ำครองธรรม
นาย ยุทธนา เทียมพงศ์
พันเอก ยุทธพงษ์ ทิพยรัต
พันเอก วชิรา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
นาวาเอก วัฒนา พินธุ
พันเอก วิทยา วชิรกุล
พันเอก วิโรจน์ กัณหะกาญจนะ
พันเอก วีระ สวัสดี
พันเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ
พันเอก วุทธิไกร ผาลิโน
พันเอก ศักดา แสงสนิท
นาวาอากาศเอก ศิวเกียรติ ชเยมะ
พันเอก ศุขเกษม องคศิลป์
นาวาอากาศเอก ศุภอรรถ ชาญวิถี
พันเอก สมชาย ฤกษ์พิชัย
นาวาเอก สมโชค บุญยิ่ง
นาวาอากาศเอก สมหวัง วงค์ตัน
พันเอก สรกฏ นิรันดร
นาวาเอก สัมพันธ์ สุนทรครุธ
พันตำรวจเอก สานิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์
พันเอก สิทธิชัย ชมบุญ
นาวาอากาศเอก สุรพงษ์ อัยสานนท์
นาย อนุสิษฐ คุณากร
พันเอก อังคฤทธิ์ ราชณรงค์
พันเอก อุทัย รามสมภพ
นาวาเอก เอกศักดิ์ ทุกข์สูญ
พันเอก เอนก แสงสุก