รายชื่อศิษย์เก่านักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 36
เลขประจำตัว
ยศ-ชื่อ สกุล
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
พันเอก กลางชน สุทธิมณฑล
นาวาเอก กวีวัธน์ งามโพธิ์ทอง
พันเอก กิตติ มีคุณ
พันเอก จำลอง จุณณะภาค
นาวาอากาศเอก เขตร มงคลครุฑ
พันเอก จำนงค์ สายโสภา
พันเอก จิระศักดิ์ พุ่มกลิ่น
นาวาอากาศเอก เจริญ บัวแก้ว
พันเอก เจียม จันทร์หอมกุล
พันเอก เฉลิม กรีถาวร
พันเอก ชัยพล ต่อประดิษฐ์
พันเอก ชาติชาย บุญวัฒนะกุล
พันเอก ชาติชาย ประดิษพงษ์
พันเอก ชาติวัฒน์ งามนิยม
พันเอก ชำนาญ อยู่สมบูรณ์
พันเอก ชิงชัย ชาญชิดชิงชัย
พันเอก ชุมพล ไกรวัลย์
นาวาเอก ชุมพล มธุรส
พันเอก ชูชัย แสงสว่าง
พันเอก ไชยันต์ อินทสะอาด
พันเอก ณฐพงศ์ บัวแย้ม
พันเอก ณปกรณ์ ป้อมสูง
พันเอก ดำรงค์ สารสิทธิ์
พันเอก ดิลก บุรินทร์วัฒนา
นาวาอากาศ ดุษฎีศักดิ์ สุจริต
นาวาอากาศเอก เดชา หันหาบุญ
พันเอก ทวีศักดิ์ สารโกศล
พันเอก ทศพร เมธสุทธิ์
นาวาอากาศเอก ธงชัย เพ็งเดือน
พันเอก ธนศักดิ์ สุทธิเทศ
พันเอก ธานี ฐิตะโภคา
นาวาอากาศเอก ธีรพล สมตน
นาวาเอก นคร โกศลสุรเสนีย์
นาวาเอก บรรจบ ปรีชา
พันเอก ประจวบ สื่อประสาร
นาวาเอก ประสิทธิ์ จันทร์ดี
พันตำรวจเอก ประหยัด บุญจรัส
พันเอก ปรัชญา เรืองแสงดี
นาวาอากาศเอก ปานชนก ไทยกล้า
พันเอก พงษ์ศักดิ์ สุขสวัสดิ์
พันเอก พนมน้อย สมิตานนท์
พันเอก พลทรัพย์ บุญวานิช
นาวาเอก พัฒนะ กาญจนหิรัญ
พันเอก พันเลิศ วงศ์วานิช
พันเอก ธนศักดิ์ พุ่มเพชร
พันเอก พีรพล กรณ์เกษม
นาวาอากาศเอก ประสิทธิ์ ธนฌาเคนทร์
นาวาอากาศเอก มนัส ชื่นใจ
นาวาอากาศเอก สมชัย พละพงศ์
พันเอก มาวิน โอสถ
พันเอก รังสรรค์ พราหมณ์มณี
พันเอก วรวิทย์ ดรุณชู
นาวาอากาศเอก วีระ จันทร์เรือง
นาวาอากาศเอก วีระ อรรถเสถียร
นาย วีระวัฒน์ ตันปิชาติ
พันเอก วุฒิชัย พรพิบูลย์
พันตำรวจเอก สมเกียรติ ธรรมนิกาย
นาวาอากาศเอก สมบูรณ์ ไข่ศรีทศ
นาย สมโภชน์ กาญจนาภรณ์
พันเอก สมศักดิ์ นวลอุไร
พันเอก สันติ หาทรัพย์
นาวาเอก สุทธิชัย ชีพชล
พันเอก สุเทพ อ่อนสกล
นาวาอากาศเอก สุรพล ผดุงวิต
พันเอก สุระ เกียรติบุตร
นาวาอากาศเอก สุระ หอมชิต
นาวาเอก อนุชิต ฟองเพช็ร
นาวาเอก อภิรักษ์ มีอิ่ม
พันเอก อัษฎางค์ ช.อินทาระ
พันเอก อำนาจ รอดสวัสดิ์
พันเอก อำนาจ ศรีสุขวงษ์
พันเอก อุดมศักดิ์ จงศิริ