รายชื่อศิษย์เก่านักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 35
เลขประจำตัว
ยศ-ชื่อ สกุล
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
นาวาเอก กิตติวุฒิ อารีรอบ
นาวาเอก เกรียงศักดิ์ สุกใส
นาวาเอก จำนง นุชพุ่ม
พันเอก จำเนียร อัครธำรง
พันเอก จิรเดช สิทธิประณีต
นาวาอากาศเอก โฆษิต ประพัฒน์ทอง
นาวาอากาศเอก ชวลิต มานิมนต์
พันเอก ชัชวาลย์ อัคนิทัต
นาวาเอก ชัยนันท์ ฉายัษเฐียร
นาวาอากาศเอก ชัยวัฒน์ พุกกะรัตน์
พันเอก ชัยสีห์ กะราลัย
พันเอก ชาญณรงค์ วิจิตร
นาวาอากาศเอก ชัยรัตน์ มณีอินทร์
นาวาอากาศเอก ชูชีพ แผ้วสมบุญ
พันเอก ณรงค์ ไกรพิบูลย์
นาวาอากาศเอก ณรงค์รัตน์ โพธิ์แดง
นาวาอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
พันเอก ทวี ทัณฑรักษ์
พันเอก ทวี สังขโอภาส
พันเอก ธรรมนูญ แก้วประเสริฐ
พันเอก ธวัชชัย กฤษณ์เพ็ชร
พันเอก ธวัชชัย นุ่มนิ่ม
นาวาอากาศเอก นรนิติ์ ผลกานนท์
นาวาอากาศเอก นิเวศน์ ขำแป้ง
พันเอก นุกูล รัตนากาญจน์
พันเอก บุญล้อม สามิตร
พันเอก ประณิธิ นินปาละ
พันตำรวจเอก ประดิษฐ์ ถาปะทะ
นาวาอากาศเอก ประวิทย์ พิพิธโกศลวงศ์
พันเอก ประสิทธิ์ พุ่มเพชร
นาวาอากาศเอก ประเสริฐ จันลา
พันเอก มนัส ไผ่นาค
พันเอก พินิจ โจมพรม
พันเอก พิพัฒน์พงษ์ อัตตะนันทน์
พันเอก พิเศษพร พุธานานนท์
นาวาอากาศเอก ภควัติ์ รื่นพิพัฒน์
นาวาอากาศเอก มานิตย์ ช้างเผือก
นาวาเอก วสันต์ สุพรรณรัตน์
พันเอก วิชัย สุวรรณรัตน์
พันเอก วิชิต วายะเลข
พันเอก วิเชียร ไชยปกรณ์
นาวาอากาศเอก วิฑูรย์ อุดมเดช
นาวาอากาศเอก วิบูลย์ พุ่มเพชราวัฒน์
พันตำรวจเอก วิศิษฐ์ เอกประณีตร์
นาวาอากาศเอก วีระวัฒน์ นิรันดร
นาวาเอก เวทย์วีระ ทรงวรวิทย์
พันเอก ษรรค์ ทวีราชทรัพย์
นาวาอากาศเอก สนธยา เอี่ยมสำอางค์
พันเอก สมบัติ แย้มวิเชียร
นาวาเอก สมพงษ์ กลิ่นบุปผา
นาวาอากาศเอก สายันต์ นาคพิพัฒน์
พันเอก สุกิจ เนื่องจำนงค์
นาวาเอก สุขสวัสดิ์ สงวนเดช
พันเอก สุทธิชัย ปัทมจิตร
พันเอก สุรชาติ หงษ์ทอง
พันเอก สุวัฒน์ อักษรกิตต์
พันเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
พันเอก สุรัตน์ สัมฤทธิ์
พันเอก สุเทพ ควรพันธ์
พันเอก อดุลย์ เกียรติประจักษ์
พันเอก อวิรุทธ์ ขวัญมิ่ง
นาวาอากาศเอก อ่อน รอดอ้อน
พันเอก อักษรา เกิดผล
พันเอก อำนวย แย้มศิริ