รายชื่อศิษย์เก่านักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 34
เลขประจำตัว
ยศ-ชื่อ สกุล
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
นาวาอากาศเอก กนกศักดิ์ ประเสริฐสม
นาวาอากาศเอก กฤษฎา เฟื่องระบิล
นาวาเอก กฤษฎา วัฒนกุล
พันเอก กำธร โรจนวิธาน
พันเอก กิตติรัตน์ นรรัตน์
พันเอก ขจรพงษ์ พูลเจริญ
นาวาอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร
นาวาอากาศเอก โฆษก ประคองทรัพย์
พันเอก จงรักษ์ พรหมณะ
พันเอก จักรกฤษณ์ จันทะยานี
นาวาอากาศเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ
พันเอก จำนง ศิริโฉม
นาวาอากาศเอก จำรัส เผือกประพันธ์
พันเอก เจอด พบสุข
พันตำรวจเอก เฉลิมชัย พิมลศรี
พันเอก ชวนะ บัวงาม
พันเอก ชาญชัย ศรีทองสุข
นาวาอากาศเอก ฐานิตย์ เจริญจิตต์
พันเอก ณรงค์ แสงชนะศึก
พันเอก ดำรงศักดิ์ ชูสรานนท์
นาวาเอก ทรงศักดิ์ ช้างแจ้ง
พันเอก ทวีป เก็บ-เงิน
พันเอก ทวีวัฒน์ ธรรมบำรุง
พันเอก ธงชัย ชาวปลายนา
นาวาอากาศเอก ธนู สุจิรตธรรม
นาวาอากาศเอก นิคม ทอมเจริญ
นาวาอากาศเอก นิวัติ ศิริพล
พันเอก บัณฑิต กรเกษม
พันเอก บุญประสิทธิ์ มีประเสริฐ
พันเอก บูรวัฒน์ ศุภวณิช
นาวาอากาศเอก ประชา ศิลป์ศรีกูล
พันเอก ประยุทธ เมฆวิชัย
นาวาอากาศเอก ประวิทย์ แต่งชัยภูมิ
นาวาอากาศเอก พงศ์พัฒน์ ธีรฤทธิกำแหง
พันเอก พงษา เอกบรรณสิงห์
พันเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
นาวาอากาศเอก ไพฑูรย์ สุวรรณรัตน์
พันเอก พิศิษฐ์ วณีเกียรติ
พันเอก ภิญโญ แก้วปลั่ง
พันเอก ยนต์ บุญใส
พันเอก รุจิโรจน์ สายสมบัติ
นาวาอากาศเอก วราชัย วัฒนสุข
พันเอก วราวุธ ภิรมย์อยู่
พันเอก วิชัย เทศวงศ์ษาทิพย์
พันเอก วีระ วงศ์สวรรค์
พันเอก วีรชัย รังคะรัตน์
พันเอก วีระวัต มีตะนีละผลิน
นาวาอากาศเอก สมชาย เปล่งขำ
พันเอก สมพล สุดสงวน
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ เย็นใจ
นาวาอากาศเอก สมเดช อุดมศิลป์
พันเอก สุกรี ชำนาญช่าง
พันเอก สุทัศน์ อยู่นาน
นาวาอากาศเอก สุพจน์ จันหนู
นาวาอากาศเอก สุรกิจ จันทรเสน
นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ มารุ่งเรือง
นาวาอากาศเอก สุริย์สันต์ พันชัย
นาวาเอก สีวิชัย สิริสาลี
นาวาอากาศเอก เสรี ปิ่นรอด
พันเอก เหิร วรรณประเสริฐ
พันเอก อรรถกฤต เอี่ยมผ่อง
พันเอก อายุส เอนกบุณย์
นาวาอากาศเอก เอกชัย ชมสุวรรณ
นาวาอากาศเอก เอกสิทธิ์ คำสุชาติ