รายชื่อศิษย์เก่านักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 33
เลขประจำตัว
ยศ-ชื่อ สกุล
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
นาวาเอก กัมปนาท ภู่เจริญยศ
นาวาเอก กำพล ฤทธิวาจา
นาวาเอก เกษม สุวรรณมาโจ
นาวาเอก โกศล ไตรยคุณ
นาวาเอก คำรณ สังข์รุ่ง
นาวาอากาศเอก จรูญ จันทรเนตร
นาวาอากาศเอก ฉลาด พาณิชวงศ์
พันเอก ชรินทร์ มังกรดิน
นาวาเอก ชัชวาล สีมานนท์ปริญา
พันเอก ชุมพล แพญาติ
พันเอก ไชยลักษณ์ จันทรินทุ
พันเอก ดำรงค์ จันทร์เมฆา
พันเอก ดำรงค์ อุรทบุตต์
พันเอก ดิเรก แย้มงามเรียบ
พันเอก ถวัลย์ ดอนพลอยเพชร
พันตำรวจเอก ถาวร จันทร์ยิ้ม
พันโท ทำนอง อึ้งสกุล
พันเอก ธานี นนทเกษ
พันเอก นิพนธ์ ทองกลีบ
นาวาอากาศเอก นิยม มีชัย
นาวาเอก นิทัศน์ เพชรน้อย
นาวาเอก นิวัติ บุญระเทพ
นาวาเอก บัณฑูร วรรณสุทธิ์
พันเอก ประดิษฐ์ พันธุ์อร่าม
นาวาอากาศเอก ประเสริฐ มณีวรรณ
นาวาอากาศเอก ประไพ เอี่ยมจ้อย
นาวาอากาศเอก ปราโมทย์ มั่งพล
พันเอก ปรีดา ผูกพันธ์
พันเอก พยงค์ สุขมา
พันเอก พรเทพ สริกขากานนท์
พันเอก พิธี ปัชโชตะสิงห์
พันเอก พิเชษฐ ภิรมย์
พันเอก เพิ่มศักดิ์ เพ็ชรสดศิลป์
นาวาอากาศเอก ไพโรจน์ เมฆวิชัย
พันเอก เรืองชัย สุขวิลัย
พันเอก เรืองศักดิ์ ทองดี
พันเอก เลิศ แก้ววาตะ
พันเอก วัฒนา ชาญไชย
นาวาอากาศเอก วันชัย ธนสุกาญจน์
นาวาอากาศเอก วินัย ดุสรักษ์
พันเอก วิศัลย์ วิสุทธิธรรม
นาวาเอก วีระวัฒน์ ทิพย์โสภณ
นาวาอากาศเอก วุฒิชัย คชาชีวะ
นาวาอากาศเอก วุฒินันท์ ดุลยลักษณ์
นาวาเอก ศุภกร บูรณดิลก
พันเอก สงวนศักดิ์ นิยมสมาน
พันตำรวจเอก สมนึก เขียวเจริญ
พันเอก สมบัติ ม่วงมณี
นาวาเอก สมพงษ์ เรืองสวัสดิ์
พันเอก สานิตย์ ธีระศิลป์
พันเอก สาโรจน์ ฐิตวัฒนกุล
พันเอก สิบทิศ วุฒิชาติ
พันตำรวจเอก สุทิน เขียวรัตน์
พันเอก สุนัย สมบัตตะวนิช
พันเอก สุรพล พัวไพโรจน์
พันเอก สุรวิทย์ โรจนวิภาต
นาวาอากาศเอก เสถียร อินทรพงษ์
นาวาอากาศเอก เสนีย์ บุญเย็น
นาวาเอก เสรีชัย สิทธิศุข
พันตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
พันเอก อนันต์ บุญรำไพ
พันเอก อนุสรณ์ อุทธิเสน
พันเอก อภิชาติ เทียบศรไทย
นาวาอากาศเอก อภิชาติ โพธิพินิจ
พันเอก อัมรินทร์ สุพรรณนพ
พันเอก อำนวย ทองสุโชติ
พันเอก อำนวย ส่งอุ่ม