รายชื่อศิษย์เก่านักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 32
เลขประจำตัว
ยศ-ชื่อ สกุล
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
พันเอก กระจ่าง สว่างศรี
นาวาอากาศเอก กิตติ รักษาเสรี
พันเอก กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ
พันเอก จิระ เกษเกษม
พันเอก จีระ ฟักทอง
นาวาอากาศเอก ชูเกียรติ วิไลพันธุ์
พันเอก ณรงค์ เชื่อฟัง
นาวาเอก ณัฐภูมิ คงพันธุ์
นาวาอากาศเอก ดำรินทร อิศรางกูร ณ อยุธยา
นาวาอากาศเอก ถาวร ศรีสมพร
พันเอก ทวีศักดิ์ เขตสาลี
นาวาเอก เทอดศักดิ์ เวศเทวี
พันเอก ธนู อำไพ
นาวาอากาศเอก ธำรงค์ มีวิวรัตน์
นาวาเอก ธีรศักดิ์ อ่อนนุ่ม
พันเอก นพพล ประยุทธเสนีย์
พันเอก นันทวัฒน์ รุชิรวัฒน์
นาวาเอก นิพนธ์ พราหมณ์เทศ
นาวาเอก ประจิต พิทยภัทร์
พันเอก ประศาสน์ บุรินทร์วัฒนา
นาวาอากาศเอก ปราโมทย์ ภะรตะศิลปิน
พันเอก ปราโมทย์ อนันตรพีระ
พันเอก พงษ์ศักดิ์ วงษ์สวรรค์
นาวาอากาศเอก พนมชัย มณีโชติ
นาวาเอก พัฒนะ จิรนันท์
นาวาอากาศเอก พินิจ เชื้อศรีสกุล
พันเอก พิภพ พวงเพ็ชร์
นาวาเอก พิสิษฐ์ กลิ่นเฟื่อง
นาวาอากาศเอก ภาณุ เสริมไสย
พันเอก ภาณุศักดิ์ สว่างเนตร
นาวาอากาศเอก ภุชงค์ สุนทรชัย
พันเอก มังกร สัมฤทธิ์สุทธิ์
พันเอก รณรงค์ บุญวนิช
นาวาอากาศเอก เรวัต สกุลวิวรรจน์
พันเอก วันชัย สินติกร
พันเอก วันชัย สุรพลพิเชฎฐ์
นาวาอากาศเอก วันธงไชย นุตตโยธิน
นาวาเอก วิชาญ เดือนฉาย
นาวาเอก วิชัย จุฑาภักดีประเสริฐ
นาวาเอก วิม สุตพาหะ
พันเอก วิลาศ น้อยสนิท
พันเอก เอกชัย ดอกไม้
นาวาเอก ศักดิ์สมุทร นาคมี
พันเอก ศุภชัย อิงตุลานนท์
พันเอก สนธยา มะม่วงแก้ว
พันเอก สมชาย เชนะโยธิน
พันเอก สมชาย มะลิพันธ์
พันเอก สมบูรณ์ พันธุวัฒนา
พันเอก สมพร ลมเมฆ
นาวาอากาศเอก สมโภชน์ ปานสกุล
พันเอก สมศักดิ์ จวบมี
พันเอก สุบรรณ ประสาทสิทธิ์
นาวาอากาศเอก สุรพิทย์ ศรีสุนาครัว
นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ เหลืองคำชาติ
พันเอก อดิเทพ เอกติตานนท์
พันเอก อดุลยเดช พิทักษ์สรยุทธ
พันเอก อนันต์ พุ่มดียิ่ง
นาวาเอก อภิจิตร วงษ์เพ็ญศรี
พันเอก อัศวิน พันธุนิล
พันเอก อาณัติ รัตนพล
พันเอก อำพล เขมังกรณ์
นาวาอากาศเอก อุดม แจ่มแจ้ง
พันเอก อุดมศิลป เอกฉัตร
พันเอก เอราวัต กุญชร ณ อยุธยา