รายชื่อศิษย์เก่านักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 31
เลขประจำตัว
ยศ-ชื่อ สกุล
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
นาวาอากาศเอก กนก เวชพันธ์
พันเอก การุณ ศิริพงษ์
พันเอก โกญจนาท จุณณะภาค
พันเอก จาตุรนต์ เกษมสานต์
นาวาอากาศเอก ฉัตรเบญจ สงวนสัตย์
พันเอก เฉลิมชัย หิรัญอาจ
พันเอก ชโลม พรรัตนพันธ์
พันเอก ณรงค์ หงษ์วิไล
พันเอก ดนัย ยุวบูรณ์
พันเอก ดำรง สีเลื่อม
พันตำรวจเอก ถนอม จันทร์เปล่ง
พันเอก ทวี นาคทอง
พันตำรวจเอก ทวีศักดิ์ ไชยสิทธิ์
นาวาอากาศเอก ทองอินทร์ พัชระวิทยานันท์
นาวาเอก เทอดศักดิ์ กรานเลิศ
พันเอก ธงชัย โพธิ์พูลสินธิ์
พันเอก ธนะพล พูลเจริญ
พันเอก ธีระ ธีระภาพ
นาวาเอก นพพร อาชวาคม
นาวาเอก ประทีปเด่น เวศกาวี
พันเอก ประพัฒน์ สัตตบุศย์
นาวาเอก ประวิตร์ ศรีสุขวัฒนา
พันเอก ประวิทย์ พรหมรัตน์
นาวาอากาศเอก ประสาน บุตรโพธิ์
พันเอก ประสาศน์ เทพานวล
พันตำรวจเอก ปราโมทย์ ปานสกุล
พันเอก พงษ์ศักดิ์ ยุวพันธ์
พันเอก พนม โพธารชร
พันเอก พิชัย ภู่ภิรมย์
นาวาเอก พิศิษฐ พันธ์ไชยศรี
นาวาเอก ไพโรจน์ ธีรชัย
พันเอก มนัส สุขุประการ
นาวาเอก ยอดชาย รักสำหรวจ
พันเอก ลมูล คล้ายพุฒ
นาวาอากาศเอก รังสี ภักดีสงคราม
พันเอก วสันต์ กวยะปาณิก
พันเอก วิเชียร สังขกนิษฐุ์
นาวาอากาศเอก วิทยา พุทธวรรณ
นาวาเอก วิฑูร สารชวนะกิจ
นาวาอากาศเอก วินิจ จันทกูล
พันเอก วิวัฒน์ สาครักษ์
นาวาอากาศเอก วีรศักดิ์ กรัดศิริ
พันเอก ศิริพงษ์ รักษ์พลเดช
นาวาอากาศเอก ศิริพงษ์ วนันตรากูล
พันเอก ศุภกฤษณ์ ดิษบรรจง
นาวาอากาศเอก สงวน อยู่ไว
นาวาอากาศเอก สนิท เจริญวงศ์
พันเอก สมชาย ไพทักศรี
นาวาอากาศเอก สมชาย สมิตะมุกสิก
พันเอก สัมฤทธิ์ ไผ่ล้อม
พันเอก สามารถ สมเศรษฐ์
นาวาเอก สุทัศน์ ขยิ่ม
พันเอก สุนทร ขำคมกุล
นาวาอากาศเอก สุเมร จงกลรัตน์
พันเอก เสถียร มีลาภ
นาวาเอก ห้องศิลป อาจปรุ
พันเอก หัสยงค์ วรรโณภาส
นาวาเอก อกณิษฐ์ หมื่นศรี
นาวาอากาศเอก อมรศิลป์ วัจนะพุกกะ
นาวาเอก อิทธิชัย ศรีปาน
นาวาอากาศเอก อิทธิพล โตสมภาพ
พันเอก อิศรา พันหล้า
นาวาอากาศเอก อุดม ถีระแก้ว
นาวาอากาศเอก เอกชัย ครามะคำ