รายชื่อศิษย์เก่านักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 30
เลขประจำตัว
ยศ-ชื่อ สกุล
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
พันเอก กษิดิ์เดช นุชอำพันธ์
พันเอก กิจจา จันทร์สมาน
พันเอก จรัส สมบูรณ์ศิลป์
พันโท จิรฤทธิ์ อ่อนสุวรรณ
พันเอก เฉลิมรัฐ ตอนกลาง
นาวาอากาศเอก ชลิต รัตนกานพ
พันตำรวจโท ชัยพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
พันเอก ชาญชัย สุนทรเกส
พันโท ชาตรี เต็มนที
นาวาอากาศเอก ชาติชาย นันทเสนีย์
พันเอก ชิณณวร ศรีสุขวัฒนา
นาวาเอก ชุมพล ศิรินาวิน
นาวาอากาศเอก ชูชาติ ชวนชม
นาวาอากาศเอก ชูชาติ นุชประเสริฐ
พันเอก ณรงค์ แสงบำรุง
พันเอก ถวิล มะลิวัลย์
พันโท ทวีเกียรติ โกไศยกานนท์
นาวาเอก เทวินทร์ มุงธัญญา
นาวาอากาศเอก ธวัช ไต่วัลย์
พันโท นิรันดร์ฤทธิ์ มหารักขกะ
พันเอก บดินทร์ ลักษมีวาสิน
นาวาอากาศเอก บุญลือ ผ้าเจริญ
พันเอก ประดิยุทธ สิงหเสวี
พันเอก ประสิทธิ์ บูรณเหตุ
นาวาเอก ปิยะ ถมยา
พันเอก ปิยะ ทรรทรานนท์
พันเอก ปรีชา เปรมาสวัสดิ์
พันเอก ปรีชา เอี่ยมวรพงษ์
พันตำรวจโท พรพัฒน์ ผลเพิ่ม
นาวาเอก พีรศักดิ์ วัชรมูล
นาวาอากาศโท เพทาย อุดมศักดิ์
นาวาเอก ไพศาล นภสินทูวงศ์
นาวาอากาศโท มลคล ตู้จินดา
นาวาอากาศเอก ระวี ศังขะกฤษณ์
พันเอก วันชัย ศีลพิพัฒน์
พันเอก วัลลภ ปิยะมาดา
พันเอก วาทินทร์ ทัศคร
นาวาอากาศเอก วิจิตร อิศรศักดิ์
นาวาเอก วิชัย ยุวนางกูร
นาวาอากาศเอก วิเชียร ธรรมสุวรรณ์
นาวาอากาศเอก วิโรจน์ รักษ์ศิริ
พันเอก วิวัฒน์ สุขสวัสดิ์
นาวาเอก วิวิธ สัตยานนท์
พันเอก วีระ เทียมทอง
นาวาเอก วีระพันธ์ งอกงาม
พันเอก สมชาติ สถลนันท์
พันเอก สมพงษ์ ไกรสรรณ์
พันเอก สมพงษ์ วิเศษสังข์
พันเอก สมศักดิ์ เหล็กพูล
นาวาเอก สัญญา ภูติโยธิน
นาวาอากาศเอก สำเริง มีชูพล
พันเอก สุจินต์ ทัพพรหม
นาวาเอก สุชาติ ญาโณทัย
พันตำรวจเอก สุชาติ วัฒนศิริ
พันเอก สุรพล ชินะจิตร
นาวาอากาศเอก เสริมศักดิ์ สารชวนะกิจ
นาวาเอก สุรพล จันทร์แดง
นาวาเอก สุรเดช รัตโนดม
พันเอก โสมนัส เจริญศรี
พันเอก โสมนัส เอี่ยมสรรพางค์
พันเอก อมร อินทสุรัช
นาวาเอก อุดม พ่วงมงคล
พันเอก อุดม โรจนวิภาค
นาวาเอก อุทาร รัตนารักษ์