รายชื่อศิษย์เก่านักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 29
เลขประจำตัว
ยศ-ชื่อ สกุล
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
พันเอก กิติพัฒน์ สินเพ็ง
นาวาเอก จุมพล บัวทรัพย์
พันเอก เฉลิมศักดิ์ สิริสุขะ
นาวาเอก เฉลิมศักดิ์ สุขประเสริฐ
พันเอก ชลิต อรรถยุกติ
นาวาเอก ชาลี พรประสิทธิ์
พันเอก ชุมพล อนันตสุรกาจ
พันเอก ณรงค์ฤทธิ์ ป้อมสูง
นาวาอากาศเอก ดำรงพันธ์ คล่องคำนวณการ
นาวาเอก ถาวร ประดับวิทย์
นาวาเอก ทับทิม ศิลประสิทธิ์
นาวาอากาศเอก นิวัตร สุวรรณทัต
พันเอก ประเทศ วัชรปาน
พันเอก ประภัสสร ขัตติยะ
นาวาเอก ปรีชา ทองมาลา
นาวาอากาศเอก ปัญญา มะกรทัต
นาวาเอก พงจรูญ วิชยาภัยบุนนาค
พันเอก พิชัย ศรีสมิต
พันโท ไพรสัณฑ์ กุศลวงษ์
พันเอก ภาณุ กานยะคามิน
นาวาอากาศโท มนตรี ดิสถาพร
นาวาอากาศโท มานิตย์ กรรณวัลลี
นาวาอากาศเอก เมธา อ่ามสายลี
พันตำรวจเอก ยงยุทธ มุนีวงษ์
นาวาอากาศเอก ยศสมบัติ สุเสวี
นาวาอากาศเอก ยุวัฒน์ สุทธิวิตต์
นาวาเอก วรศักดิ์ ปุณยานันต์
พันตำรวจเอก วราสิทธิ์ สุมน
นาวาอากาศเอก วัชรา อิศรางกูร ณ อยุธยา
นาวาอากาศเอก วันชาติ เนตรานนท์
นาวาอากาศเอก วัลลภ วรวุฒิปรีชาเวชช์
พันเอก วิจิตร โอวกิจ
พันเอก วิชัย แก้วกระมล
นาวาอากาศ วิชัย สิงห์สมดี
นาวาเอก วิทยะ รัตนวิทย์
นาวาเอก วิสนธิ์ จันทรางศุ
พันเอก วีระพจน์ ภูมิมะภูติ
พันเอก สนอง เปาอินทร์
พันเอก สมชาย แรงกล้า
นาวาเอก สมนต์ หว่านพืชน์
นาวาอากาศเอก สมโพธน์ จุลละศร
พันโท สมหมาย วงษ์มาก
พันเอก สอาด สง่าแสง
พันเอก สิทธา พิบูลรัชต์
นาวาเอก สิทธิคุณ อุดมทรัพย์
พันเอก สุคนธ์ เนื่องกันหา
พันเอก สุนทร คัมภีรญาณ
นาวาอากาศเอก สุรัติ วงศ์ภาคำ
นาวาเอก สุวิช นาถวรทัต
พันตำรวจเอก เสนาะ บำรุงเทียน
พันโท อภิญญา ตัณฑากาศ
นาวาอากาศเอก อมรศักดิ์ โสภรเสถียร
พันโท อาคม รักสำรวจ
พันเอก อุทัย อินทรกำแหง ณ ราชสีมา
พันเอก อำพล คณารีย์