รายชื่อศิษย์เก่านักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 28
เลขประจำตัว
ยศ-ชื่อ สกุล
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
นาวาอากาศเอก กฤษดา พิทักษ์สุรยุทธ
นาวาอากาศเอก เกษม อินจัน
พันตำรวจเอก ขจร สัยวัตร์
พันตำรวจโท จักรอินทร์ อินทรทัต
นาวาอากาศเอก ชาญศักดิ์ นิวาศะบุตร
พันเอก ไชยณรงค์ บุรุษพัฒน์
พันเอก ไชยา ชาติบุญเกิด
นาวาเอก ชำนาญ อินทรสมบัติ
นาวาเอก ดำริห์ ชัยวิชิต
พันเอก ทินกร ฟูตระกูล
นาวาเอก ทวีชัย ธรรมจิรา
นาวาเอก ทวีศักดิ์ โสมาภา
พันโท ธนู สุขสำราญ
นาวาอากาศเอก ธำรงฤทธิ์ กายสิทธิ์
นาวาอากาศโท ธีรพงศ์ ไวทยกุล
นาวาอากาศเอก นพชาติ ยุทธศิลป์
นาวาอากาศเอก นันทพล บุณยเสนา
นาวาเอก นาวี ศานติกะนาวิน
นาวาเอก บวร มิ่งเมือง
นาวาเอก ประพันธ์ เคลือบมาศ
พันเอก ประเดิม กลิ่นศรีสุข
พันเอก ประยุทธ จารุเสถียร
นาวาอากาศเอก ประสาทน์ ทวีสุข
นาวาอากาศเอก ประสิทธิ์ บุษปวัต
นาวาอากาศเอก ปรีชา นภาประสิทธิ์
นาวาเอก ปรีชา เตชรัตน์
นาวาเอก ปรีดา เดชะคุปต์
นาวาอากาศเอก ปราโมทย์ ปกป้อง
พันเอก พิจิตร ภูมิวัฒนะ
นาวาเอก พิชาชาญ ทรัพย์บุญมี
พันเอก ยรรยง ผลชีวิน
นาวาอากาศเอก ยิ่งศักดิ์ แก้วสว่าง
นาวาอากาศเอก ระวิ เชาวน์ปรีชา
พันเอก ฤกษ์ดี ชาติอุทิศ
พันเอก วันชัย สมฤทธิ์
พันเอก วิชัย ขันติรัตน์
พันเอก วิสูตร คงอุทัยกุล
นาวาเอก วีระ สุวรรณวงศ์
นาวาอากาศเอก วัชระ ยุกตะนันทน์
พันเอก สมชาย นะรัชต์
พันเอก สมยศ มาสมบูรณ์
พันโท สมสิทธิ์ สิทธิมงคล
พันเอก สัญชัย แสงมาศ
พันเอก สนั่น ขจรกล้ำ
นาวาอากาศเอก สหัทย์ ศาลิกร
พันเอก สำเริง จันทรุกขา
นาวาอากาศเอก สุภา ศรีรักษ์
พันเอก สุรินทร์ คงพันธุ์
นาวาเอก สุเมธี เมืองมั่น
นาวาอากาศเอก หรรษา พานิชวัฒน์
นาวาอากาศเอก อดิศักดิ์ ปุราคำ
พันเอก อักษร เจริญกัณฑารักษ์
พันเอก อำนาจ บุญธรรม
พันตำรวจโท อเนก ณ นคร
พันเอก โอภาส นิ่มมานพ