รายชื่อศิษย์เก่านักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 27
เลขประจำตัว
ยศ-ชื่อ สกุล
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
นาวาอากาศเอก กลยุทธ กมลรัตน์
นาวาอากาศโท กึกก้อง แก้วสว่าง
นาวาอากาศเอก คณิน คะบุศย์
พันตำรวจเอก คำรณ ลียะวณิช
นาวาอากาศเอก จักร จันทรสุวรรณ
พันเอก จิระชัย จารุกลัส
พันเอก ฉัตรชัย อุเทนสุต
พันเอก ชัยธวัช นาคะนคร
นาวาอากาศเอก ชัยยันต์ นาทะศิริ
นาวาอากาศโท ชัยวัฒน์ นวลมณี
พันเอก ชูวงศ์ วงศ์ศรีสกุล
นาวาเอก ณรงค์ โหมาศวิน
นาวาอากาศเอก ดำรง บิณษรี
พันโท เดชพันธ์ ดวงรัตน์
พันโท ไตรรัตน์ ปิ่นมณี
พันเอก ถวิล กุศลภุชณรงค์
นาวาเอก ทรงศักดิ์ ส่งเจริญ
พันเอก ทรัพย์ทวี เขียววิมล
พันเอก ทองพูน กมลรัตน์
พันเอก ธีระ เจียระนันท์
นาวาอากาศเอก บุณกรี แช่มช้อย
พันตำรวจโท บุญจริง ธวมงคล
พันเอก ประจักษ์ จันทร์โอ
นาวาอากาศเอก ประทีป คลังทอง
นาวาอากาศเอก ประทีป ปิ่นรัตน์
นาวาเอก ประสิทธิ์ โสภากุล
นาวาเอก พยุง ผดุงนาวิน
พันเอก พัฒนศักดิ์ กาลบุตร
นาวาอากาศเอก พัลลภ บุญลือ
พันเอก พิศาล บัวสรวง
นาวาเอก กุมริน สุนาวิน
นาวาเอก วัฒนพงศ์ วีราสา
พันเอก วิชาญ มีแก้ว
นาวาเอก วีระพล สุตกุล
นาวาเอก วีระวัฒน์ เศวตนันทน์
พันเอก ศร วีชะรังสรรค์
พันเอก สงวน สอนไวสาตร์
นาวาเอก สมบูรณ์ ปัญจะ
นาวาอากาศเอก สมปรุง ภู่มณี
นาวาเอก สมโพธิ์ ปรีดีเวช
พันโท สมัย แกล้วกล้า
นาวาอากาศเอก สมัย อิ่มใจ
นาวาเอก สมุทร บุณยาทิษฐาน
นาวาอากาศเอก สัมฤทธิ์ นั่งนิมิตร
พันเอก สุนทร บุญสิลา
นาวาอากาศเอก สุรชัย เล็กมณี
พันเอก สุรัตน์ ศุภสมุทร
นาวาเอก เสถียร คล้ายคลึง
นาวาอากาศเอก เสรี เจียรพงษ์
พันเอก เหิน ทยานยง
นาวาเอก อนุชิต เภกะนันทน์
นาวาอากาศเอก อัมพร โพธิ์แพทย์
พันเอก อาทิตย์ ศิริธร
พันเอก อำพัน เฉลยวาเรศ