รายชื่อศิษย์เก่านักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 25
เลขประจำตัว
ยศ-ชื่อ สกุล
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
พันตำรวจโท กฤษณะ สังขานนท์
นาวาอากาศเอก ม.ล. กิ่งก้อย งอนรถ
พันเอก กิตติ ทรงสุนทร
พันเอก กิตติ ทิพย์ประสิทธิ์
พันตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ
นาวาอากาศเอก จินดา สุดหล้า
นาวาเอก ชนทัต ปุณณภูมิ
พันเอก ชาญวิทย์ สุบิน
พันเอก ชุมพล ปัญจมะวัต
พันเอก เชิญชัย พินิจสุทธาโภชน์
นาวาเอก เชิดศักดิ์ สุคนธสิงห์
นาวาอากาศเอก ดิเรก สังขสุวรรณ
พันเอก ถวัลย์ แสวงพรรค์
นาวาเอก ทวีชัย เลียงพิบูลย์
นาวาเอก ทวีศักดิ์ ชีพเป็นสุข
พันเอก ธนิต วาศภูติ
นาวาอากาศเอก ธนู ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา
พันเอก ธรรมนูญ อุดมสรยุทธ
พันเอก บัญญัติ อินทร์วร
พันเอก บุญชู สามลฤกษ์
พันโท บุญประกอบ บุญศุข
นาวาอากาศเอก ประจวบ ชาญนรา
พันเอก ประดิเวช เวชรักษ์
นาวาอากาศเอก ประดิษฐ์ นิลอุบล
พันเอก ประสิทธิ์ ประพันธ์
นาวาอากาศเอก ปรีชา ศักรณรงค์
พันเอก ปรีชา สุนทรวิทย์
นาวาอากาศเอก ผสม เฉลิมทรัพย์
พันเอก พรเทพ เทพยสุวรรณ
พันเอก พล ราชประสิทธิ์
นาวาอากาศเอก พลวัติ ผลพูล
นาวาอากาศเอก พัลลภ ถาวรนันท์
นาวาเอก พาณิช นัยนานนท์
พันเอก ทิพยา ศิลากร
นาวาเอก พิทยา ศุภมงคล
พันเอก พิศิษฐ์ สุคนธรัตน์
พันเอก ไพฑูรย์ สัณหจันทร์
พันเอก ไพบูลย์ เจริญฟุ้ง
พันเอก ไพโรจน์ เกษรมณี
นาวาอากาศเอก มนัส สุกธีระ
นาวาอากาศเอก มาโนช เวชพันธุ์
พันเอก ยงยุทธ ชุติวิศุทธิ
พันเอก วิจารณ์ ปานเจริญ
พันเอก วินิจ กระจ่างสนธิ์
นาวาเอก วิสิฎฐ์ เผ่าทองศุข
นาวาเอก สมบัติ ไชยทรัพย์
พันเอก สมศักดิ์ กุสุมภ์
นาวาเอก สมหวัง พิมนล์พันธุ์
นาวาอากาศเอก สุเทพ รัตนเสรี
พันเอก สุพชร์ อรรคธน
นาวาเอก อดิชัย วิมลสัจจารักษ์
พันเอก อภิชิต กานตรัตน์
นาวาอากาศเอก เอกราช อยู่คง
นาวาอากาศเอก นรินทร์ กาญจันดา