รายชื่อศิษย์เก่านักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 24
เลขประจำตัว
ยศ-ชื่อ สกุล
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
นาวาเอก กมล สุขสิงห์
พันเอก โกศล จีนะวัฒน์
นาวาอากาศเอก โกศล ผ่องผุดพันธ์
นาวาเอก คันทรง นรินทร์
พันเอก จารึก อารีราชการรัณย์
พันเอก ชิต เศวตมาลย์
นาวาเอก ธรรมนูญ นาคสกุล
นาวาอากาศเอก ธานินทร์ กลิ่นศรีสุข
พันเอก ธนิต วงศ์กาสิทธุ์
พันเอก ธีระ เสถียรเสพย์
พันตำรวจเอก ธีรพล อินทรวิชะ
พันโท ธงชัย มหาคุณ
นาวาเอก นันทธี โสมะนันททมน์
พันเอก นิยม อยู่สมบูรณ์
พันเอก บัญชา เกิดสมศรี
พันโท ประกิต กลิ่นโกศล
พันเอก ประยุทธ เจริญกัลป์
นาวาอากาศเอก พิศ ปรีดิพันธ์
พันเอก พิศาล ชูประวัติ
นาวาเอก ไพโรจน์ สันติเวชชกุล
พันเอก มนัส ธีมานนท์
นาวาเอก มานิตย์ ทุมมานนท์
พันเอก ยงวุฒิ วระวิบุล
นาวาเอก ยุทธนัย สิตไทย
พันเอก รัตน์ ไชยาคำ
นาวาเอก โรช วิภัติภูมิประเทศ
พันเอก วัฒนา แพทย์ประสิทธิ์
พันเอก วินัย เจริญจันทร์
นาวาอากาศเอก วีระ สิเนหะสาร
นาวาอากาศเอก วีรศักดิ์ แก่นมณี
พันเอก ศิริศักดิ์ ฉวีวัฒน์
พันเอก สกุล เจริญไทย
นาวาอากาศเอก สม สุขแสดงศรี
พันตำรวจเอก สมจิตต์ เหมือนเงิน
พันเอก สมเจตน์ ลักขณา
นาวาเอก สมบัติ รัชฎา
นาวาเอก สมศักดิ์ พัฒนาวิบูลย์
นาวาเอก สมศักดิ์ โรจนวิภาต
นาวาเอก สรรเสริญ เทียนเพ็ง
นาวาเอก สวัสดิ์ เอี่ยมโอภาส
นาวาเอก สัมพันธ์ ช่างเขียนดี
นาวาอากาศเอก สำราญ ศักดิ์โยธินธาดา
นาวาอากาศเอก สุจินต์ ฟูฟุ้ง
พันเอก สุชิน สุขหมื่น
นาวาเอก สุทิน ปูชนีย์
์นาวาอากาศเอก สุพจน์ โลหิตหาญ
พันเอก สุรินทร หิรัญบูรณะ
พันเอก สุวิทย์ ศรีชญา
นาวาอากาศเอก เสนาะ จันทร์พุ่ม
พันเอก แสวง แผ่นเงิน
นาวาอากาศเอก ไสว อรชร
พันเอก อนันต์ สุขสมัย
นาวาเอก อร่าม สุทธิชาติ
นาวาอากาศเอก อำพล จารุสมบัติ
นาวาเอก อำพัน เอี่ยมณรงค์