รายชื่อศิษย์เก่านักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 23
เลขประจำตัว
ยศ-ชื่อ สกุล
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
นาวาอากาศเอก กนก ดวงนภา
พันเอก กำพล วังแก้ว
นาวาอากาศเอก กุศล สุวรรณวิหค
นาวาอากาศเอก แก้ว ทองสลวย
พันเอก ขาว สุบรรณรัตน์
พันเอก จงกล เจริญขวัญเมือง
พันเอก จรัล บัวใจบุญ
นาอากาศเอก เฉลิมพล เทพหัตถี
พันเอก ชูชาติ หิรัญรักษ์
นาวาเอก เชษฐ์ กัลยาณมิตร
พันตำรวจเอก ดำริห์ รุจิระชุณห์
นาวาอากาศเอก ถนิจ อั่งศุสิงห์
พันเอก ถวิล กนิษฐดิษ
พันเอก นฤธี เผือกพิพัฒน์
พันเอก นิวัตร สายอุบล
นาวาเอก บริสุทธิ์ จันทร์ไทย
นาวาเอก บัณฑิตย์ ชุณหะวัณ
พันเอก บุญเปรียบ เกิดชูชื่น
นาวาเอก บุญปลอด มะม่วงแก้ว
นาวาเอก ประยูร ปลื้มปัญญา
นาวาอากาศเอก ปรีชา นิลจำรัส
พันเอก ปิ่น เทศคงทน
พันเอก เผชิญ บุญวิทยา
พันเอก พลางกูร ชุมสาย ณ อยุธยา
นาวาอากาศเอก ไพศาล สมุทรคิรี
นาวาอากาศเอก มงคล ชนะชัย
พันเอก ม.ร.ว.มหิศร เกษมสันต์
พันเอก ระวิ พรหมสาขา ณ สกลนคร
พันเอก เริงวิทย์ อำไพ
นาวาอากาศเอก วรวุฒิ จันทโรจวงศ์
พันเอก วิชาญ ดุริยะประณีต
พันเอก วิเชียร โชติพิทักษ์สรุยุทธ
นาวาเอก วิฑูรย์ คเชนทรัสย์
นาวาอากาศเอก วิฑูรย์ นิลกำแหง
พันเอก วิศิษฐ์ คงประดิษฐ์
พันเอก ศักดิ์ ลุ่มสมบูรณ์
นาวาอากาศเอก สกล พันธุ์มณี
พันโท สัญไชย ไชยพันธุ์
พันเอก สดับพงษ์ สุทธิวงษ์
พันเอก สมชาย พานิชกุล
พันเอก สมนึก ชวสนิท
พันตำรวจเอก สมนึก พลสิทธิ์
พันโท สมภพ อัตตะนันท์
นาวาอากาศเอก สมรวย อาจสัญจร
นาวาอากาศเอก สะอาด กังวล
พันโท สุชาติ ภวังคนันทน์
นาวาอากาศเอก สุเทพ ชุณหโสภาค
นาวาเอก สุธน หิญชีรนันทน์
นาวาอากาศเอก สุรพงศ์ คลงนุช
นาวาเอก สุมิตร ชื่นมนุษย์
นาวาเอก สุวิทย์ บัวเผื่อน
นาวาเอก อรุณ ไกรสิทธุ์
นาวาเอก อรุณ เสริมสำราญ
นาวาอากาศเอก อานันต์ สิทิสงวน
นาวาอากาศเอก อำรุง กันตะลัง
พันเอก โอภาส วงษ์สวัสดิ์