รายชื่อศิษย์เก่านักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 22
เลขประจำตัว
ยศ-ชื่อ สกุล
0957
0958
0959
0960
0961
0962
0963
0964
0965
0966
0967
0968
0969
0970
0971
0972
0973
0974
0975
0976
0977
0978
0979
0980
0981
0982
0983
0984
0985
0986
0987
0988
0989
0990
0991
0992
0993
0994
0995
0996
0997
0998
0999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
นาวาอากาศเอก กงกฤษณ์ วิทยาคม
พันเอก กมล จาติเกตุ
นาวาอากาศเอก จรัล โกมุทแดง
นาวาเอก จักรชัย โกมลวิภาต
นาวาเอก จัตุรงค์ พันธุ์คงชื่น
นาวาอากาศเอก จำเนียร อภัยปรปักษ์
พันเอก เจตกมล พรหมโยธี
พันเอก เฉลิมชัย เจริญสุขเสน
นาวาเอก ไฉน สุวรรณกิตติ
นาวาอากาศเอก ชื่น ณ นคร
พันเอก เชื้อ ศรีสมบูรณ์
พันเอก ณรงค์ เอี่ยมอำไพ
นาวาเอก ณรงค์ โอสถานนท์
พันเอก แดนสิทธิ์ ริมผดี
นาวาอากาศเอก ธำรง เจริญรัชต์
พันเอก นิพนธ์ ตรีเนตร
นาวาอากาศเอก เนาวรัตน์ ปาณะนันท์
นาวาอากาศเอก บรรจง อุดมสรยุทธ์
นาวาอากาศเอก บำเหน็จ ติปนานนท์
พันเอก บุญลือ จิตตะวิกูล
นาวาอากาศเอก ประกลป์ วิจิตรานุช
พันเอก ประเทือง เทียนทองดี
พันเอก ประพันธ์ อิทธิกุล
นาวาอากาศเอก ประวิทย์ อุดมผล
พันเอก ประสาน เปรมะสกุล
นาวาเอก ประสิทธิ์ ใจเปี่ยม
นาวาเอก ประเสริฐ อินทรโชติ
พันเอก ปรีชา ประยูรโภคราช
พันตำรวจเอก เปรม ชนะรัตน์
พันเอก แผ้ว แผ้วพิษากุล
พันเอก พินิจ โอสถานุเคราะห์
นาวาเอก พิศิลป์ สุวรรณวนิช ร.น.
นาวาอากาศเอก พิสิษฐ์ คชาชีวะ
นาวาเอก ไพรัช ชูธงชัย
พันเอก วรพล พิศาลอดิศัย
พันเอก วิจิตร จุรภาค
พันตำรวจโท วินิจ รัญเสวะ
พันเอก วิรัตน์ ทองอ่อน
นาวาอากาศเอก สมองค์ สมิตะมาน
พันเอก สมิทธ์โชต เวียนขุนทด
นาวาอากาศเอก สัญญา นิสยากานนท์
นาวาโท สำรวจ นิยมเดช
นาวาอากาศเอก สืบสกุล แจ่มดวง
พันเอก สุบิน ควรพันธ์
นาวาอากาศเอก สุมานิตย์ กระบอนรัตน์
นาวาเอก สุรินทร์ ทองเจริญ
นาวาเอก หัน สกุลพานิช
นาวาอากาศเอก อนันต์ ศรีมณฑล
นาวาอากาศเอก อนันต์ ศิริวัฒน์
พันเอก อมร กิ่งเกตุ
พันเอก อรรคเดช กนิษฐานนท์
นาวาอากาศเอก อาศรม เสือไพฑูรย์
พันเอก อำพล จุลานนท์