รายชื่อศิษย์เก่านักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 20
เลขประจำตัว
ยศ-ชื่อ สกุล
0851
0852
0853
0854
0855
0856
0857
0858
0859
0860
0861
0862
0863
0864
0865
0866
0867
0868
0869
0870
0871
0872
0873
0874
0875
0876
0877
0878
0879
0880
0881
0882
0883
0884
0885
0886
0887
0888
0889
0890
0891
0892
0893
0894
0895
0896
0897
0898
0899
0900
0901
0902
พันโท คเณศ หวังชนะ
นาวาอากาศเอก จรัส เริงกมล
นาวาอากาศเอก จรัส สุกปลั่ง
นาวาเอก จำลอง ปั้นประดิษฐ
พันเอก จิระดา ทิศายุกตะ
พันเอก เจริญ แจ้งบำรุง
นาวาอากาศเอก เจริญสิทธิ มังคละศิริ
พันเอก ฉวี เพ็ชรรักษ์
นาวาเอก ชวลิต ชินะวาวิน
นาวาโท ชวาล วิสุวรรณ
พันโท ชัยรัตน์ ศศะสมิต
นาวาอากาศโท ชัยศาสตร์ ชาครีรัตน์
พันเอก ชาญ หาญยุทธ
นาวาอากาศเอก ชื่น สามเสน
พันตำรวจเอก ดำเกิง รื่นนาม
นาวาเอก ดิลก ภัทรโกศล
นาวาเอก เต็ม จารุตามระ
นาวาอากาศเอก ไตรรงค์ รัตนจันทร์
พันเอก น้อย เบี้ยวไข่มุข
นาวาอากาศเอก บุญส่ง สาตราคม
พันโท ประกอบ อำพันแสง
พันเอก ประชุม กัมปนาทแสนยากร
พันตำรวจโท ประเสริฐ กลางแก้ว
พันเอก ปานจิตต์ พลกล้า
พันเอก ม.ร.ว. พรพงศ์เกษม เกษมศรี
พันโท พินิจ ถาวรกุล
นาวาเอก พิบูลศักดิ์ บุญชูช่วย
พันเอก รัศมี วงศ์พรหมเมฆ
พันเอก เลิศ สุขสืบนุช
นาวาเอก วิเชษฐ์ การุณยวนิช
พันโท วิเชียร เลิศจันทร์เพ็ญ
นาวาอากาศเอก วิเชียร เวชพันธ์
พันโท วินัย ศิลากร
นาวาอากาศเอก วิศิษฐ์ ศิริพร
นาวาเอก เวียง คุมมงคล
พันเอก ศักดา สยานนท์
นาวาเอก ศิริ ทองวิบูลย์
นาวาเอก สมนึก เทพวัลย์
นาวาอากาศเอก สมบูรณ์ นารถศิลป์
พันเอก สมยศ สมบูรณ์ผล
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ กุศลาศัย
พันโท สวาสดิ์ รุมรัตนะ
นาวาเอก สำราฐ สมรูป
นาวาอากาศเอก สำเริง อนุจรพันธ์
นาวาเอก สุนทร อรัณยภูมิ
นาวาเอก สุพจน์ พรหมเดช
นาวาอากาศเอก สุวิช จันทประดิษฐ์
นาวาเอก เสนาะ วอนขอพร
นาวาอากาศเอก เสริม ฟักหว่าง
พันเอก โสภณ นาลินชม
พันโท อนันต์ ชุณหแพทย์
พันเอก อุทัย ชุณหแพทย์