รายชื่อศิษย์เก่านักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 19
เลขประจำตัว
ยศ-ชื่อ สกุล
0800
0801
0802
0803
0804
0805
0806
0807
0808
0809
0810
0811
0812
0813
0814
0815
0816
0817
0818
0819
0820
0821
0822
0823
0284
0825
0826
0827
0828
0829
0830
0831
0832
0833
0834
0835
0836
0837
0838
0839
0840
0841
0842
0843
0844
0845
0846
0847
0848
0849
0850
พันเอก กิตติ ไชยโกมินทร์
พันเอก กุญชร บุญประกอบ
นาวาเอก โกวิทย์ วัฒนธรรม
นาวาอากาศเอก โกสีย์ กรโกสียกาจ
พันเอก จำนง รอดเจริญ
พันเอก จุล ศรีอนันต์
พันโท จุล อติแพทย์
นาวาเอก เจตน์ มณีนาค
นาวาเอก ชัชวาล ศรีสุวรรณ
พันโท ชุมพล โรจน์ประดิษฐ
พันเอก เชาวน์ คงพูลศิลป์
นาวาอากาศโท ไชย นัยนานนท์
นาวาเอก เด่นดวง อมาตยกุล
นาวาอากาศเอก ถาวร จุลวุฒิ
นาวาโท ทวี คชเสนี
นาวาอากาศเอก เทพจิตต์ ศรีทองท้วม
พันเอก บรรจบ อัครเสนา
พันเอก บุญครอง กาญจนกุญชร
พันโท บุญช่วย มีสวัสดิ์
พันเอก บุญส่ง เผ่าทรง
นาวาอากาศเอก ประกอบ สุดประไพ
พันเอก ประชัน อนันตสุรกาจ
พันเอก ประลังค์ อุดหนุน
นายประสาน ประพันธรัตน์
พันโท ปรีดี รามสูต
นาวาอากาศเอก ปัญญา วัฒนดิเรก
นาวาเอก พิชิต ชวนะเสน
นาวาเอก ไพบูลย์ สุทธาศวิน
นาวาโท ไพโรจน์ มาลีวงษ์
นาวาเอก ภุชงค์ เอี่ยมสมุทร
พันโท มนัส อร่ามศรี
นาวาอากาศเอก วรนาถ อภิจารี
พันตำรวจโท วัฒนชัย วารุณประภา
นาวาอากาศเอก วัฒนา พงษ์สวัสดิ์
พันเอก วิรัช กองแก้ว
พันเอก วิรัช มาลัยวงศ์
นาวาเอก สมบูรณ์ เนียมลอย
นาวาเอก สมพงษ์ กมลงาม
นาวาเอก สมหวัง ตันเสถียร
พันโท สะอาด แสงนาค
นาวาเอก สำราญ เทศะนาวิน
นาวาเอก สุรเศรษฐ์ ศรีพิพัฒน์
พันเอก สุรินทร์ วรทัต
พันตำรวจเอก แสวง ปิยประไพ
นาวาอากาศเอก โสธร สุญาณเศรษฐกร
นาวาอากาศเอก อนันต์ กลินทะ
พันเอก อิทธพล สังขวาสี
พันเอก อินทร พรพิธาสี
นาวาอากาศเอก อิสระ จุลชาติ
พันเอก อุทาร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
นาวาเอก โอกาส จำรัสศรี