รายชื่อศิษย์เก่านักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 18
เลขประจำตัว
ยศ-ชื่อ สกุล
0749
0750
0751
0752
0753
0754
0755
0756
0757
0758
0759
0760
0761
0762
0763
0764
0765
0766
0767
0768
0769
0770
0771
0772
0773
0774
0775
0776
0777
0778
0779
0780
0781
0782
0783
0784
0785
0786
0787
0788
0789
0790
0791
0792
0793
0794
0795
0796
0797
0798
0799
นาวาเนาวาเอก ไกรวัล จันทเขต
นาวาเอก ขาว เขียวไพศาล
พันเอก เกษม ไกรสรรณ์
พันเอก คะนึง ศรีมารุต
พันโท จำนง ศิริพัฒน์
พันเอก จำเนียร อุ่นจิตร
นาวาเอก ชัชวาล คงดิศ
นาอากาศโท ธงชัย มัธยมจันทร์
นาอากาศโท ดนัย โมรินทร์
นาวาอากาศเอก ดิภาพ ศักกิจ
พันโท ทวี บรรลุศิลป์
นาวาอากาศเอก ทวีผล วีรเวชพิสัย
นาวาเอก เทพ ศุภาสงวน
พันเอก ธานี วรรณะภูติ
นาวาเอก ประกอบ จันทศรี
พันเอก ประสงค์ พจน์พานิช
นาวาอากาศเอก ประเสริฐ สัชฌุกร
นาวาเอก พิมล คังคะสมบูรณ์
พันเอก พีรยุทธ พิริยะโยธิน
นาวาอากาศเอก เพิ่มศักดิ์ ภัคโชตานนท์
พันโท ไพบูลย์ มานวกุล
พันโท ไพรัช แววประเสริฐ
นาวาเอก มนู สาคริค
พันเอก เมฆ ชูเอม
พันเอก ยอด พึ่งละออ
พันตำรวจเอก ฤกษ์ เถาถวิล
พันเอก วรวิทย์ รุ่งพันธ์
นาวาอากาศโท วัฒนะ ล้วนสมจิตร์
พันเอก วิจิตร สิทธิประณีต
พันโท วิเชียร สุกปลั่ง
นาวาอากาศโท วิฑูรย์ สันทัดวุฒิ
พันเอก วิโรจน์ ทรัพย์มี
พันเอก วิโรจน์ แสงสนิท
นาวาเอก วิศิษฐ์ หาสุณหะ
พันเอก วีระ บุญเฉลียง
พันโท ศักดินา สูยานนท์
นาวาโท ส่งชาต อำนวย
พันเอก สนิท หร่ายเจริญ
นาวาโท สมบัติ บุญล้น
นาวาเอก สมพงษ์ พันธนชีวิน
พันโท สมพงษ์ พิมนล์พันธุ์
พันโท สมาน ทองอร่าม
พันเอก สอาด สิงหเสนี
นาวาอากาศเอก สันต์ ชาดิษฐ์
นาวาเอก สุรินทร์ สุขสงวน
พันเอก อรรณนพ ชุมวรฐายี
พันเอก อังกูร กาญจนโหตุ
นาวาเอก อาคม ศรีคชา
นาวาเอก อาธัญ จาตุประยูร
พันโท อายุพูล กรรณสูต
พันตำรวจโท อิทธิศักดิ์ คณะเจริญ