รายชื่อศิษย์เก่านักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 17
เลขประจำตัว
ยศ-ชื่อ สกุล
0697
0698
0699
0700
0701
0702
0703
0704
0705
0706
0707
0708
0709
0710
0711
0712
0713
0714
0715
0716
0717
0718
0719
0720
0721
0722
0723
0724
0725
0726
0727
0728
0729
0730
0731
0732
0733
0734
0735
0736
0737
0738
0739
0740
0741
0742
0743
0744
0745
0746
0747
0748
พันโท จวน พุ่มไพบูลย์
นาวาอากาศเอก เฉลิม สุจจริต
พันเอก ชวลิต เทวผลิน
นาวาอากาศเอก ธนาธร สุทธิธรรม
นาวาเอก ธวัชชัย โกศลนาวิน
พันเอก ธำรง โอสถหงษ์
นาวาอากาศเอก นิมล บุญญานุรักษ์
นาวาเอก นิยม ปาละกูล
นาวาโท บรรจง ทิขะระ
นาวาเอก บำรุง วรรณสุทธิ์
พันเอก ปรนิค สินพูลผล
พันเอก ประจง แสงบัวแก้ว
นาวาเอก ประยงค์ เจริญสุวรรณ
พันโท ประยงค์ สร้อยวัฒนา
นาวาเอก ประโยชน์ จุณณะปิยะ
พันเอก ประสาร มีสมมนต์
นาวาอากาศเอก ประเสริฐ อันทรโสฬสะ
นาวาเอก เปล่ง มาลสุทธิ์
พันโท พจน์ อินทรกำแหง
พันเอก พยุง พาณยง
พันเอก พอน ราชพลพิจารณ์
พันเอก พัฒน์ อัคนิบุตร
นาวาอากาศเอก พาวิน เปี่ยมสุวรรณ
พันเอก พีระพล สุภาพคำ
พันเอก มงคล บุญเสริม
นาวาเอก รังสี ฐิตะดิลก
พันเอก เริ่มพงศ์ โทรักษา
นาวาอากาศโท ลือชัย เจริญศรี
พันโท วชิรา สุริยกุล ณ อยุธยา
นาวาเอก วิชิต วรรณวีไชย
พลตรี วิบูลย์ เร้าเสถียร
นาวาเอก วิสนุ ปราบศากุน
พันโท วีระยุท วรรณศิริกุล
นาวาเอก เวศน์ น้อยพยัคฆ์
นาวาเอก ศิริชัย โกมลกุญชร
นาวาเอก ศิริชัย บุญเนาว์
นาวาอากาศโท สงบ แก้วมีแสง
นาวาอากาศโท สมบูรณ์ สภานนท์
นาวาโท สมพงษ์ ศิริพงษ์
พันโท สะอาด คงตะแบก
พันเอก สัมพันธ์ พริ้งศุลกะ
พันตำรวจโท สำเริง สิงหิรัญ
พันเอก สินธุ เกิดสมบุญ
นาวาโท สุสวัสดิ์ มุตตามระ
พันเอก สุเทพ เทพสุธา
พันเอก สุรพล ทองปรีชา
พันตำรวจโท สุรยุทธ ปัทมดิลก
นาวาอากาศเอก อนันต์ แก้วประยูร
พันโท อุดม ปัญญาสุข
พันเอก อุทัย โกมลเกต
พันเอก อุทิศ วิมลรัตน์
พันโท เอื้อม มโนรัตน์