รายชื่อศิษย์เก่านักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 16
เลขประจำตัว
ยศ-ชื่อ สกุล
0645
0646
0647
0648
0649
0650
0651
0652
0653
0654
0655
0656
0657
0658
0659
0660
0661
0662
0663
0664
0665
0666
0667
0668
0669
0670
0671
0672
0673
0674
0675
0676
0677
0678
0679
0680
0681
0682
0683
0684
0685
0686
0687
0688
0689
0690
0691
0692
0693
0694
0695
0696
นาวาอากาศเอก กวี นิยมสรวญ
พันเอก จำกัด บูรณะสัมฤทธิ์
พันเอก กิติ อุปลานนท์
นาวาเอก ขจิตร์ ปทุมศิริ
นาวาโท จุฑา เทพานนท์
พันเอก ฉลาด นิยมไทย
พันเอก ชัยชนะ ธารีฉัตร
พันเอก ชาคร ทศวัฒน์
นาวาเอก ชาญณรงค์ ขวัญอยู่
นาวาเอก ชูวิทย์ สรพงษ์
นาวาเอก ทรงศักดิ์ ปานสกุณ
นาวาเอก ทองหล่อ ศรีปราโมช
พันโท นพนันท์ มุตตามระ
พันตำรวจเอก น้อย ภู่สี
พันโท นัทธี อรรถกมล
พันเอก บุญเชิด ปานกุล
นาวาอากาศเอก บุญเลิศ สุวรรณรัต
นาวาอากาศโท ประชิต นุชผ่องใส
พันเอก ประดับ จินตะเวช
นาวาอากาศเอก ประโพธิ ทิพวาที
พันโท ประเมิน พรหมเวช
พันโท ประลอง มณีแสดง
พันเอก ประสิทธิ์ สิทธิกูล
นาวาอากาศโท ประเสริฐ สมรรคจันทร
นาวาเอก ปรีชา สันทัดเลขา
นาวาเอก พจน์ สัตตบุศย์
นาวาเอก พเยาว์ สุนทรภัค
พันเอก มาโนช สมเมฆ
พันเอก ยงยศ เอี่ยมขอพึ่ง
พันเอก วิจักษณ์ รัตนนายน
นาวาเอก วิชัย สุพรรณพงศ์
พันเอก วีระ เสวิกุล
พันโท วีระชาติ อุทยานนท์
พันตำรวจโท วีระวัฒน์ หิรัญเลาขา
นาวาอากาศเอก สมชาย สุกุมารทัต
นาวาเอก สมบัติ คงใหญ่
นาวาอากาศเอก สมบัติ พูลเกษม
พันเอก สมศักดิ์ เผ่านาค
นาวาเอก สมหมาย บุนนาค
นาวาเอก สันต์ วรเสียงสุข
พันโท สาธร สุวรรณภา
พันโท สำเนา พ่วงโพธิ์
พันโท สิทธิไชย อิศรางกูล ณ อยุธยา
นาวาเอก สิทธิพล เจริญผล
นาวาอากาศเอก สิริ สิริศุภนิมิต
พันโท สุชาติ จุละจาริตต์
พันเอก สุดใจ ทองผิว
นาวาอากาศเอก สุธีร์ โรรัฐ
นาวาเอก สุรนิตย์ บูรณะยุกติ
นาวาอากาศโท สุรพล ดิษฐบุตร
พันเอก เสถียร นิลกำแหง
นาวาเอก อัศวิน หิญชีระนันทน์