รายชื่อศิษย์เก่านักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 15
เลขประจำตัว
ยศ-ชื่อ สกุล
0594
0595
0596
0597
0598
0599
0600
0601
0602
0603
0604
0605
0606
0607
0608
0609
0610
0611
0612
0613
0614
0615
0616
0617
0618
0619
0620
0621
0622
0623
0624
0625
0626
0627
0628
0629
0630
0631
0632
0633
0634
0635
0636
0637
0638
0639
0640
0641
0642
0643
0644
นาวาโท กษมะ ปุณกะบุตร
นาวาเอก จรัญ ปัทมาคม
นาวาอากาศเอก จิตร ภูมิจิตร
พันเอก ชาญณรงค์ วิบูลย์ณรงค์
พันโท ชาย ดิษยเดช
พันเอก ชัย พงศ์สุพัฒน์
นาวาเอก ชุมพล มุตตามระ
นาวาเอก เชลง องอาจ
นาวาอากาศเอก ดรุณ ปุษปีระวรรณ
นาวาอากาศเอก ดุสิต จำเรญรวย
พันเอก ทรวง คงเจริญ
นาวาเอก ทวี คูหเจริญ
พันโท ทวีวิทย์ นิยมแสน
นาวาโท บุญเติม บุตรโพธิ์
พันเอก ประสาท น้อยเสริฐ
พันเอก ประเสริฐ สาตรพันธ์
พันเอก ประยูร มณฑาพันธ์
พันโท ประยูร พลอารีย์
นาวาอากาศโท เผด็จ ปั้นลายนาค
พันตำรวจโท พิมล จารักษ์
นาวาอากาศเอก พิมล จักรทองละ
พันตำรวจเอก พงษ์อำมาตย์ อมาตยกุล
นาวาเอก โพธิ์ จิตตปาลพงษ์
นาวาอากาศโท ไพโรจน์ วราศิระ
พันโท มนตรี คงอุไร
นาวาเอก ยอดยุทธ คุปตะวานิช
นาวาโท เรืองศักดิ์ เที่ยงคำ
พันเอก ละม้าย จันทรประเสริฐ
นาวาโท ลำจวน สิงหโกวินท์
พันโท วิเชียร กระบวนยุทธ
นาวาอากาศโท วิบูลย์ โภชนสมบูรณ์
นาวาอากาศเอก วิพัฒน์ กระแสร์ตานนท์
พันโท ศรีสกุล ว่องส่งสาร
พันเอก เสถียร ศุกระศร
นาวาเอก สุนทร สัมมาพันธ์
นาวาเอก สรวุฒิ วีรบุตร
พันเอก สรรเสริญ สุทัศน์ ณ อยุธยา
พันเอก สุนันท์ รัตนกุล
พันเอก สุรเสฏฐ์ รามสมภพ
นาวาเอก สุรพล วรทัศน์
พันเอก เสรี กาญจนโพธิน
นาวาเอก สุดจิตต์ ทองผิว
นาวาเอก สนใจ จั่นหิรัญ
พันเอก สมบูรณ์ สิทธิโชค
นาวาเอก สมโภช ขมะสุนทร
พันเอก สมศักดิ์ อินทรพล
พันโท อนุวัติ ทับคล้าย
พันเอก อาจหาญ อุณหเลขกะ
นาวาอากาศเอก อุดร จันทร์เจริญ
พันเอก อุทัย โกกิลานนท์
นาวาเอก อำพล ณ บ้างช้าง