รายชื่อศิษย์เก่านักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 13
เลขประจำตัว
ยศ-ชื่อ สกุล
0492
0493
0494
0495
0496
0497
0498
0499
0500
0501
0502
0503
0504
0505
0506
0507
0508
0509
0510
0511
0512
0513
0514
0515
0516
0517
0518
0519
0520
0521
0522
0523
0524
0525
0526
0527
0528
0529
0530
0531
0532
0533
0534
0535
0536
0537
0538
0539
0540
0541
0542
พันเอก กฤษณ์ ชีเจริญ
พันเอก กำจัด สุนทรภัค
นาวาเอก กิตติ นาคะเกษ
นาวาอากาศเอก เกียรติศักดิ์ มั่นศรี
นาวาอากาศเอก ม.ล.จิตรพี สุบรรณ
นาวาอากาศเอก ฉลอง เจิมเจิดผล
พันเอก เฉลิม อรัณยกานนท์
พันเอก ชวลิต กี่ศิริ
นาวาเอก ชอบ สิโรดม
นาวาอากาศเอก ม.ล.ชัชวาล สนิทวงศ์
พันเอก ชาญณรงค์ หิรัญรามเดช
พันเอก ชาลี อิศรางกูร
พันเอก ม.ล.เชื้อ สหาวุธ
พันเอก ฐิต์ สมบัติศิริ
นาวาเอก ณรงค์ มานะสิทธิ
นาวาเอก ถลาง จันทประยูร
นาวาอากาศเอก ม.ร.ว.ทวีปรีชา กมลาศน์
พันเอก เทอดพงษ์ สกุณวัฒน์
นาวาอากาศเอก ธงชัย สรรพกิจ
นาวาอากาศเอก นิคม สิงหสุต
พันเอก บัญชา สุวรรณประภา
นาวาอากาศเอก บุญชู เนตรศิริ
นาวาอากาศเอก บุญส่ง ดำรงค์รัตน์
นาวาอากาศเอก ประดับ พลชาติ
พันเอก ประพันธ์ ชำนาญยืน
พันเอก ประลอง พลจันทร์
พันเอก ประเสริฐ สิงหกุล
พันเอก ประโมทย์ สุวรรณดุล
นาวาเอก พิชิต คงประยูร
พันเอก ภูชิชย์ ทุมมานนท์
นาวาอากาศเอก วิจิตร ศิริกุล
พันตำรวจเอก วิเชียร กาญจนราช
พันเอก วิเชียร โลหิตคุปต์
พันเอก วิรัช ศุภกาญจน์
นาวาอากาศเอก ไวพจน์ สุกุมลจันทร์
นาวาเอก ศิริ ศิริรังษี
นาวาเอก สกล จันทมาศ
พันเอก สมจิตร คล่องการเขียน
พันเอก สัมพันธ์ เรืองไวทยะ
พันเอก สวัสดิ์ เล็กชม
นาวาเอก สว่าง สุภากร
พันเอก สัญญพันธ์ ศรีพิชิต
นาวาเอก สุดจิตต์ บุนนาค
พันเอก สุพจน์ จันทรปรรณิก
นาวเอก สุรินทร์ สมิตดิลก
นาวาอากาศเอก เสนอ อุทัยเสน
นาวาเอก เสวก ตาดทอง
นาวาอากาศเอก ไสว วิภาตวาวิน
นาวาอากาศเอก อนันต์ ทองประไพ
นาวาอากาศเอก อเนก ไล้เลิศ
พันตำรวจเอก อรัญ สมบูรณ์สุข