รายชื่อศิษย์เก่านักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 12
เลขประจำตัว
ยศ-ชื่อ สกุล
0441
0442
0443
0444
0445
0446
0447
0448
0449
0450
0451
0452
0453
0454
0455
0456
0457
0458
0459
0460
0461
0462
0463
0464
0465
0466
0467
0468
0469
0470
0471
0472
0473
0474
0475
0476
0477
0478
0479
0480
0481
0482
0483
0484
0485
0486
0487
0488
0489
0490
0491
พันเอก เกษม มาสกุล
พันเอก คามชิต เพ็ญกิติ
พันเอก จรัญ สัมมาทัด
นาวาเอก จักรา บูรณดิลก
พันเอก จำรัส มหาผล
นาวาอากาศเอก เจริญ ทรขำ
นาวาเอก ฉัตร จูฑะพงศ์
นาวาอากาศเอก เฉวียง สัชณุกร
นาวาเอก ชะนะ ศกุณสงห์
พันเอก ชลิต ชาญภูมิดล
นาวเอก ชอบ ศิริวัฒน์
พันเอก ชัยยุทธ พุกผาสุข
นาวาอากาศเอก ชาญ ทองดี
พันเอก ไชโย กระสิน
พันเอก ณรงค์ กิตติขจร
นาวาเอก ดุสิต สิทธิศิริ
นาวาอากาศเอก ถนัด พัฑณนะ
พันเอก ถวิล อยู่เย็น
พันเอก เทพวิภัติ ภูมิประเทศ
พันเอก นิมิต มณีสิน
พันเอก บำเพ็ญ บุราคม
นาวาอากาศเอก บุญยง โภคมณี
พันเอก บุษป์ โกมุต
พันเอก ปฐม เสริมสิน
นาวาอากาศ ประจวบ ปานมณี
นาวาอากาศเอก ประดิษฐ์ บุณยชัย
พันเอก ประดิษฐ์ เผ่าวิพัธน์
นาวาเอก ประเทือง จันทราภา
นาวาเอก ประสาน ชูจินดา
พันเอก ปรีชา สุวรรณชฎ
พันเอก เผ็ดจ บุนนาค
พันเอก พงศ์ พงศ์สุวรรณ
พันโท พงษ์ชิต จันทรเนตร
นาวาเอก พิจิตต์ สุมทรกลิน
นาวาเอก พิจิตร จิระสถิตย์
นาวาอากาศเอก มนัส ไทยมา
พันเอก ยนต์ พงษ์ประเสริฐ
นาวาอากาศเอก เรวัตร วิริยพงษ์
พันเอก ลำดับ นาครินทร์
พันเอก วิทย์ ดิษฐวิศาล
นาวาอากาศเอก วิรัตน์ เมืองศรี
นาวาเอก วิโรจน์ ศุภกาญจน์
พันตำรวจโท สมควร หริกุล
นาวาอากาศเอก สมชาย ถึงพุ่ม
นาวาเอก สมพร สุมานันทน์
พันเอก สำราญ กมลรัตน์
พันเอก สุทธิใจ ไวรักษ์สัตย์
นาวาอากาศเอก สุวิทย์ คำยา
นาวาเอก เสนาะ สมิตะเกษตริน
พันเอก อำพน ณ พัทลุง
พันเอก อุดม อุณหเลขกะ