รายชื่อศิษย์เก่านักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 11
เลขประจำตัว
ยศ-ชื่อ สกุล
0390
0391
0392
0393
0394
0395
0396
0397
0398
0399
0400
0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
0408
0409
0410
0411
0412
0413
0414
0415
0416
0417
0418
0419
0420
0421
0422
0423
0424
0425
0426
0427
0428
0429
0430
0431
0432
0433
0434
0435
0436
0437
0438
0439
0440
นาวาเอก เกษม รักษ์เจริญ
นาวาเอก ไกดน ใยไพโรจน์
นาวาเอก เจตน์ ธัมมรัคคิต
พันเอก เฉลิม หิญชีระนันทน์
นาวาอากาศเอก ชัยยุทธ คชทิน
พันเอก ชำนาญ ธรรมธนา
นาวาอากาศเอก ชูโชค ณ นคร
พันตำรวจเอก ณรงค์ อักษรศาสตร์โศล
พันเอก เดชะ โกมลภิส
พันเอก เติม เปล่งวิทยา
พันเอก ถวัลย์ ฟักอังกูร
นาวาอากาศเอก ทวี เทศะศิลป์
พันเอก เทเวศร์ ขำเกษม
พันเอก เทียนชัย กาญจนวิสุทธิ์
พันเอก นพชัย วีระพลิน
พันเอก นฤนาท บุญยรัตพันธุ์
พันเอก นาค นานสูงเนิน
นาวาอากาศเอก บุญเลื่อน สุขสมัย
พันเอก ประเทือง เกษสังข์
นาวาเอก ปรีชา ดิษยนันท์
พันเอก ปวัฒวงศ์ หุตะเสวี
นาวาเอก ผลึก สระวาสี
นาวาอากาศเอก พัลลภ จันทร์พาหิรกิจ
พันโท พิชิต ฟองเพชร์
นาวาอากาศเอก ไพจิตร จิตตานนท์
พันเอก ไพบูลย์ อัตนวานิช
นาวาอากาศเอก ไพโรจน์ พิทักษ์โลหพิตร
นาวาเอก ไพโรจน์ พูลสวัสดิ์
นาวาเอก มนตรี ประเทืองมาศ
นาวาอากาศเอก ยงยุทธ ศุภกะลิน
นาวาอากาศเอก วัฒนา มุ่งการดี
นาวาเอก วัธนพล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
นาวาอากาศเอก วันชัย พิไลพงษ์
นาวาเอก วิจารณ์ เลิศฤทธิ์
พันเอก วิฑูร ยอดพยุง
นาวาเอก วิรุฬห์ กองจันทร์
พันเอก วิศิษฐ์ กัลยาณมิตร
พันเอก สนั่น อุทัยแสน
พันเอก สนิท ผดุงกิจ
นาวาเอก สามารถ หงสวีณะ
พันเอก สมศักดิ์ ตันตราจีน
นาวาอากาศเอก สมหมาย เมนะรุจิ
พันเอก สวัสดิ์ ศิริผล
นาวาอากาศเอก สอาด อนุกูลยุทธธน
นาวาอากาศเอก สาธิต มะกรสาร
นาวาอากาศเอก สำราญ แย้มศรีบัว
นาวาเอก สุนทร กระเทศ
พันเอก อารี ธิยะใจ
พันเอก อำนวย รัตนอุบล
นาวาเอก อำนวย เอี่ยมอุไร
นาวาเอก อำพล สิงหณรงค์