รายชื่อศิษย์เก่านักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 10
เลขประจำตัว
ยศ-ชื่อ สกุล
0339
0340
0341
0342
0343
0344
0345
0346
0347
0348
0349
0350
0351
0352
0353
0354
0355
0356
0357
0358
0359
0360
0361
0362
0363
0364
0365
0366
0367
0368
0369
0370
0371
0372
0373
0374
0375
0376
0377
0378
0379
0380
0381
0382
0383
0384
0385
0386
0387
0388
0389
นาวเอก โกเมศ สุขประสิทธิ์
พันเอก กำจร พรหมโยธี
นาวาเอก จำลอง ประเสริฐยิ่ง
นาวาอากาศเอก เฉลิม พึ่งศิลป์
พันเอก ชาตรี รุธีรวัฒน์
พันเอก ชาญชัย วรรณโอทอง
นาวาเอก ชาติ ดิษฐบรรจง
พันเอก ชาญน้อย โกมารกุล ณ นคร
พันเอก ชูศักดิ์ ศัลยพงศ์
พันเอก แช่ม จันทร์ศรี
นาวาเอก ญงสุข สุนทรนาค
พันเอก ถนอม ไวถนอมสัตว์
นาวาเอก ทะแกล้ว ศรีสัมพันธ์
พันเอก ทวนทอง สุวรรณทัต
นาวาอากาศเอก ทองก้อน ศิลาทองใหญ่
พันเอก นาเวศ วีราสา
นาวาเอก บัณฑิต สุรวงค์
พันเอก ประจน กิติประวัติ
พันเอก ประจวบ ศุภชลัสถ์
พันเอก ประจวบ สิงหกันต์
พันเอก ประดิษฐ์ ลิสศร
นาวาเอก ประพัฒน์ จันทวิรัช
พันเอก ประยุทธ โกศลยุทธศาร
นาวาอากาศเอก ประยุทธ เพิ่มทรัพย์
นาวาเอก ประเสริฐ น้อยคำศิริ
พันเอก ปรีชา สิงหะ
พันเอก ประสันต์ ภู่สาระ
พันเอก ฝังพร บุญเลี้ยง
พันเอก พจน์ พงศ์สุวรรณ
นาวาอากาศเอก พร้อม ไกรสรรณ์
นาวาอากาศเอก มนัส สุภาพันธุ์
พันเอก ระวิ มุกดาประการ
นาวาอากาศเอก รัศมี จันทรเสน
พันเอก เลิศ เอี่ยมแก้ว
นาวาอากาศเอก วิชัย กาญจนาภา
นาวาเอก วิชัย มะนะ
นาวาอากาศเอก วิชิต วรหิรัญ
นาวาเอก วิเชฏฐ์ สรวารี
พันเอก วินัย ไชยเพิ่ม
พันเอก ศักดา วุฒิรณฤทธิ์
นาวาอากาศเอก สมนึก ศึกษมัน
พันตำรวจโท สมโภชน์ วิไลจิตต์
นาวาเอก สมัคร สายวงศ์
พันเอก สนั่น ขยันระงับพาล
พันเอก สุฒนัลก์ ประเสริฐสุข
พันเอก สุรัตน์ อินทุศิริ
พันเอก สุวรรณ รัตนเสนีย์
นาวาอากาศเอก เสน่ห์ สุภัทรพันธ์
พันเอก โสภณ ศรีสนั่น
พันเอก สำเนา ศรีคชา
นาวาเอก สำอาง กรีโสภณ