รายชื่อศิษย์เก่านักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 9
เลขประจำตัว
ยศ-ชื่อ สกุล
0297
0298
0299
0300
0301
0302
0303
0304
0305
0306
0307
0308
0309
0310
0311
0312
0314
0315
0316
0317
0318
0319
0320
0321
0322
0323
0324
0325
0326
0327
0328
0329
0330
0331
0332
0333
0334
0335
0336
0337
0338
นาวาเอก กล้าหาญ หาญชนบท
พันเอก จิตรพล ณ ลำปาง
พันเอก เจือวงศ์ ยอดนิล
พันเอก ฉลอม สุวิมล
พันเอก เฉวียง บุตรเมฆ
พันเอก ชาติชัย วุฒิ
นาวาอากาศเอก ทศพล สีห์สุรไกร
พันเอก เดช กฤษณะกลิน
พันตำรวจเอก ถวัลย์ รัตนกาล
นาวาอากาศเอก ทวี ธุรกิตตวัณณการ
พันเอก ทองเติม พบสุข
นาวาเอก ธาดา ดิษฐบรรจง
พันเอก บรรจบ พงษ์โสภณ
นาวาอากาศเอก บรรเจิด คงคะจันทร์
นาวาเอก ประกอบ ศิริบูรณ์
นาวาโท ประพัฒน์ กฤษณจันทร์
นาวาอากาศเอก ประวิตร อิศรางกูร ณ อยุธยา
นาวาเอก ประสิทธิ์ สุวรรณวัฒน์
นาวาเอก ประเสริฐ แทนขำ
พันเอก ปรีดา พิชชาโชติ
นาวาเอก ปลั่ง สมิตตเมฆ
นาวาอากาศเอก พจน์ ปรุงศักดิ์
พันเอก พร นวะมะรัตน
นาวาอากาศเอก พอพันธ์ มณีรัตน์
พันเอก เพิ่มศักดิ์ อาจหาญสมรภูมิ
นาวาเอก มาโนช ทุมมานนท์
พันเอก วิรัตน์ พุ่มไพศาล
นาวาเอก เลิศ ญาณนนท์
นาวาเอก วิชิต พิชัยกุล
นาวาอากาศเอก วีระ รามณรงค์
นาวาเอก ศิริ เศวตรักต์
พันเอก สนธิ เกตุพันธ์
พันเอก สมเดช พูลเกษ
นาวาเอก สมหมาย คุชะพันธ์
พันเอก สันทัด ฤทธิสมิต
พันเอก สุวิท กาญจนนันท์
นาวาอากาศเอก สำราญ บัวจรูญ
นาวาเอก สำราญ เรืองภูงา
นาวาอากาศเอก อำนวย ทัพพะรังสี
นาวาอากาศเอก อำนวย วีระรินทร์
พันเอก อัมพร คัมภิรานน์