รายชื่อศิษย์เก่านักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 8
เลขประจำตัว
ยศ-ชื่อ สกุล
0253
0254
0255
0256
0257
0258
0259
0260
0261
0262
0263
0264
0265
0266
0267
0268
0269
0270
0271
0272
0273
0274
0275
0276
0277
0278
0279
0280
0281
0282
0283
0284
0285
0286
0287
0288
0289
0290
0291
0292
0293
0294
0295
0296
นาวาเอก เกษม ลิขิตวงศ์
นาวาเอก กุมุท กมุลนาวิน
นาวาโท คง ลีลานนท์
นาวาอากาศเอก จรัส สุรัสวดี
พันเอก จรูญ ขาวเทียมสังข์
พันเอก จักร อากาศวิภาค
พันโท จำเนียร มีสง่า
พันเอก ชาญ บุญญสิทธิ์
นาวาเอก ดำรง เสขะนนทน์
พันตำรวจเอก ทินกร อ่อนท้วม
พันเอก ธรรมจักร ลียากาศ
นาวาอากาศเอก นภาเดช ปุษยะนาวิน
พันเอก บัณฑิต อมาตยกุล
นาวาอากาศเอก บัญญัติ สงค์ทองสุข
นาวาอากาศเอก บรรเทา ปุณศรี
นาวาอากาศเอก ประกิจ ประจวบเหมาะ
พันเอก ประดิษฐ์ บุศยอังกูร
นาวาเอก ประวิตร โพธิผละ
พันเอก ประสิทธิ์ เปรุนาวิน
พันเอก ประยุทธ สุขปลื้ม
พันเอก ปราโมทย์ ถาวรฉันท์
นาวาเอก ปริญา อุตตะโมท
นาวาอากาศเอก ปรีชา เนียมวงศ์
พันเอก ปรีชา เพ็งปรีชา
พันโท เฟื่องเฉลย อนิรุทธเทวา
พันเอก รพ พิชัยจุมพล
พันเอก ลภชัย สุรทิณฑ์
นาวาเอก วิมล วราลักษณ์
นาวาเอก วิวัฒน์ สัตยานนท์
พันเอก วัชระ บ่อทรัพย์
พันเอก สงัด วารวรรณ
นาวาอากาศเอก ไสว ธรรมรูป
นาวาอากาศเอก สิริชัย กำเหนิดดิษฐ
พันเอก สุขุม บุญยเนตร
นาวาอากาศเอก สุจิรตต์ รณฤทธิชัย
นาวาอากาศเอก สุพจน์ เทพากาญจนา
พันเอก สมุน ศุกระเศรณี
นาวาเอก สุรทิน จันทรภักดี
พันเอก สุรพงศ์ ศรีสนั่น
พันเอก เสรี จุมพล
พันเอก สัณห์ พิสุทธิศักดิ์
พันเอก สัมพันธ์ กลิ่นเฟื่อง
พันเอก อรุณ สังขพงศ์
นาวาอากาศเอก อุดม ถนอมกุลบุตร