รายชื่อศิษย์เก่านักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 7
เลขประจำตัว
ยศ-ชื่อ สกุล
0215
0216
0217
0218
0219
0220
0221
0222
0223
0224
0225
0226
0227
0228
0229
0230
0231
0232
0233
0234
0235
0236
0237
0238
0239
0240
0241
0242
0243
0244
0245
0246
0247
0248
0249
0250
0251
0252
พันเอก กมล บุญยทรรพ
นาวาอากาศเอก กฤตยา สังขพิชัย
พันเอก จเร คีรีทวีป
พันเอก จงรักษ์ นฤนาทเสนีย์
นาวาเอก เจือ เกตุษเฐียร
พันโท เฉลียว ชื่นจิต
พันเอก ชนินทร์ จิตรบรรจง
นาวาเอก ชัชรินทร์ พุ่มอิ่มพล
นาวาเอก เชวง วีระประจักษ์
พันเอก ไชย พงศ์ประยูร
พันเอก ทวีป สัทธานนท์
พันเอก นวล หิญชีระนันท์
นาวาเอก พรรพต สุดแสวง
นาวาเอก บุญนึก พุทธิจุณ
นาวาเอก บุรี โล่ห์สุวรรณ
นาวาเอก ประภัสร์ ยั่งยืน
พันเอก ประสาสน์ ทองใบใหญ่
นาวาอากาศเอก ประสาธน์ ทองอยู่
นาวาเอก มณฑล ธานินทร์ปฐมรัฐ
นาวาอากาศเอก วาทิต โหละสุต
พันเอก วิเชียร วัฒนวรางกูร
นาวาอากาศเอก วินิจ ศรีพจนารถ
พันตำรวจเอก ทวี พุทธวัฒนะ
พันเอก สนิท ชุมมานนท์
พันเอก สนิท ศักดาพลรักษ์
พันเอก สมบูรณ์ ชีวะประเสริฐ
พันเอก สันธาน ธนะสุนทร
พันเอก ศุกรีย์ กัลยาณมิตร
พันเอก สุรพล เกตระกูล
พันเอก สุรพล ศรีอุทัย
พันเอก สุระ เสาวนะ
พันเอก เสวี พานิช
นาวาอากาศเอก สุระ โพธิรังสิยากร
นาวาอากาศเอก สุวัตถ์ ภูมิจิตร
นาวาเอก อดุล ตุลายานนท์
นาวาอากาศเอก อาคม กาญจนมุสิก
นาวาเอก อัญเชิญ นิทธยุ
นาวาเอก อุทัย รัตตะรังสี