รายชื่อศิษย์เก่านักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 6
เลขประจำตัว
ยศ-ชื่อ สกุล
0179
0180
0181
0182
0183
0184
0185
0186
0187
0188
0189
0190
0191
0192
0193
0194
0195
0196
0197
0198
0199
0200
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0208
0209
0210
0211
0212
0213
0214
พันเอก กฤษณ์ วัชรปราการ
นาวาอากาศเอก กวี ลำเลียงพล
พันเอก คะเนส อัตรผดุง
พันเอก คะเน เกรียงศักดิ์พิชิต
นาวาเอก คำนวณ ปุณศรี
พันตำรวจเอก เฉลิม สาริกบุตร
นาวาอากาศโท ชากร ทัตตานนท์
นาวาเอก ชาญ นุตะมาน
พันเอก ชูวิทย์ เก่งถนอมม้า
นาวาอากาศเอก ทน ธีรเนตร
นาวาเอก ประชา กนิษฐชาติ
พันเอก ประเชาว์ เผ่าจินดา
พันเอก ประดับ ศรีสุข
นาวาโท ประเทือง วงศ์จันทร์
พันเอก ประวาฬ ประดิษฐานนท์
นาวาเอก ประสงค์ ชูจินดา
นาวาโท ปรีชา สงวนสินธุ์
นาวาอากาศเอก พงศ์ วัฒนามระ
พันเอก พิศิษฐ์ ตระกูลดิษฐ์
พันเอก ยงยุทธ กุลตัณฑ์
นาวาเอก วิเชียร จริต
นาวาอากาศเอก ศรีศักดิ์ สุจริตธรรม
นาวาเอก สนอง วิชิตนันทน์
นาวาอากาศเอก วรสนธิ์ วรเสียงสุข
พันเอก สงัด ยินดี
พันเอก สนัด แก้วมงคล
นาวาอากาศเอก สมุคค์ เกยานนท์
พันเอก สาธก พลภักดิ์
พันเอก สุดสาย หัสดิน
นาวาเอก สุรพล แสงโชติ
พันเอก อภิชาติ ธีรธำรง
พันเอก อดุลย์ สุวรรณตรา
พันเอก อำพร ประภาพันธ์
พันเอก อานนท์ กรานเลิศ
พันเอก อิสาน จันทรเสน
พันตำรวจโท อุดม รักษพลเดช