รายชื่อศิษย์เก่านักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 5
เลขประจำตัว
ยศ-ชื่อ สกุล
0142
0143
0144
0145
0146
0147
0148
0149
0150
0151
0152
0153
0154
0155
0156
0157
0158
0159
0160
0161
0162
0163
0164
0165
0166
0167
0168
0169
0170
0171
0172
0173
0174
0175
0176
0177
0178
พันเอก อาบ จิรพงศ์
นาวาเอก สมบูรณ์ เชื้อพิบูลย์
นาวาอากาศเอก ประสิทธิ์ ประภาสนะโนบล
พันเอก ประยูรศักดิ์ ศรไชย
พันเอก เกริกศิลป กัลยาณกุล
พันเอก ไกรฤกษ์ อุดารการ
พันเอก ชม เครืออยู่
นาวาอากาศเอก ทะแกล้ว ศุษิลวรณ์
นาวาเอก ทวิช บุญยรัตพันธ์
พันเอก เทพ ศิลปจารย์
นาวาอากาศเอก ธงไชย วรรณบูรณ์
นาวาอากาศเอก บุญเปรียบ ดวงอุไร
พันเอก ประดับ อินทาระ
พันเอก ประมูล นาคปรีชา
นาวาอากาศโท ประสิทธิ์ ทองอยู่
นาวาโท ประสิทธิ์ จันวินิจ
นาวาเอก เปล่ง เหลาเฉลิม
พันเอก ม.ล.พงศ์เศวต วัชรีวงศ์
พันเอก ไพฑูรย์ ขจรพันธ์
พันตำรวจเอก ภูมิรัตน์ จักรพิทักษ์
พันเอก มนัส เมนะสุต
นาวาเอก ยศ ฟักผลงาม
นาวาโท ยุธยา เชิดบุญเมือง
พันเอก วรมัน ณ ระนอง
พันเอก สงวน วีระเปรม
พันเอก สวงค์ จินดาอินทร์
พันเอก แสวง เทศน์ธรรม
นาวเอก สมุทร์ สหนาวิน
พันเอก สีมา ปาณิกบุตร
นาวาโท สุเทพ วสันตสิงห์
พันเอก สุรชัย วีระมงคล
พันเอก สุวรรณ อินทุลักษ์
พันเอก สำรวม สุขโข
พันตำรวจโท เสริม ยะคะเสม
พันเอก อนันต์ พิบูลย์สงคราม
พันเอก องอาจ มหาเดชน์
นาวาเอก อำนาจ โฆษจันทร์