รายชื่อศิษย์เก่านักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 4
เลขประจำตัว
ยศ-ชื่อ สกุล
0106
0107
0108
0109
0110
0111
0112
0113
0114
0115
0116
0117
0118
0119
0120
0121
0122
0123
0124
0125
0126
0127
0128
0129
0130
0131
0132
0133
0134
0135
0136
0137
0138
0139
0140
0141
พันเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
พันเอก กำแพง ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
นาวาอากาศเอก แขม กุญชร ณ อยุธยา
พันเอก จันทรคุปต์ สิริสุทธิ์
พันเอก จำลอง สาระนาค
พันเอก จักรชัย สุภางคเสน
พันเอก จำเนียร ส่องพราย
พันเอก จง สืบจากยง
พันตำรวจเอก เจริญฤทธิ์ จำรัสโรมรัน
นาวาอากาศเอก จินดา รามอินทรา
พันเอก เฉลิมศักดิ์ จูฑะพงศ์
นาวาโท เฉลิม จาตุพงศ์
พันเอก เชฎฐ คงศักดิ์
นาวาอากาศโท ชะลอ สุรพิพิธ
พันตำรวจเอก ชวน เปลี่ยนสมบูรณ์
พันเอก ทวี จันทราทิพย์
นาวาอากาศเอก ทวีป โสมนันท์
พันเอก ธนากร ภูวนารถนุรักษ์
นาวาอากาศเอก ธรรมนูญ สาขากร
นาวาโท นิพนธ์ ศีริธร
นาวาเอก นิรันดร์ ศิรินาวิน
พันเอก นิยม เจริญสุข
พันเอก ปราการ ภูวนารถนุรักษ์
พันเอก ประมวล ดีประดิษฐ์
นาวาโท ประสพ อุดหนุน
นาวาอากาศเอก ประเสริฐ ศรีอุไร
นาวาเอก ม.ร.ว.พันธุม ทวีวงศ์
พันเอก วีรพันธ์ รังคะรัตน์
พันโท วิศิษฐพร วงศ์ไทย
นาวาโท ศักดิ์ เถลิงสุข
พันเอก เสนาะ เมืองอ่ำ
พันเอก สุรพล รัตโนดม
นาวาอากาศเอก โสภณ สุญาณเศรษฐกร
นาวาอากาศเอก สิทธิศักดิ์ จันทรศร
นาวาโท สุภา คชเสนี
นาวาเอก อุดม พุ่มหิรัญ