รายชื่อศิษย์เก่านักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 3
เลขประจำตัว
ยศ-ชื่อ สกุล
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089
0090
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0098
0099
0100
0101
0102
0103
0104
0105
พันเอก จำเนียร พงศ์ไพโรจน์
นาวาโท จินดา ไชยอุดม
พันเอก เฉลิม ทรัพย์ยิ่ง
นาวาอากาศเอก ชัชวาล ตุลาวรรธนะ
พันเอก ชุมสาย เอกฉันท์
นาวาอากาศเอก เชย ขันพานนท์
นาวาเอก โชติ พรหมมานต
พันเอก ดำเนิน เลขกุล
พันเอก ทวิช บุญญาวัฒน์
พันโท ทวี มุสิกุล
พันเอก ทวี สุทธาศวิน
นาวาโท ทวี อินวิทยา
นาวาาอากาศเอก ธีระ อุนนานนท์
นาวาอากาศโท นันท์ วิสมิตะนันทน์
พันเอก นิวัติ บุญยะกาญจน์
พันเอก ประสิทธิ์ พันธ์นิล
นาวาเอก ประเสริฐ ชุนงาม
พันเอก พิชัย เสมรสุต
พันเอก พิศ ยั่งยืน
พันเอก ยศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
พันเอก ยุคลธร สิงหพันธุ์
พันเอก ยุทธศิษย์ สุคนธทรัพย์
พันเอก ระลอง รัตนะสิงห์
พันตรี วิชิต รักษนาเวศ
นาวาโท วิเชียร สังกรธนกิจ
พันตำรวจเอก วิเชียร สีมันตร
นาวาโท สมจิตต์ ธัมมรัคคิต
นาวาอากาศเอก สิงห์ ศิริคุปต์
พันเอก สุเทพ สุวรรณนิล
นาวาเอก สมพงษ์ บุตรานนท์
พันเอก สังเวียน โพธิอาศน์
นาวาอากาศโท ไสว ช่วงสุวนิช
พันเอก หาญ สุขสมสถาน
พันเอก อำนาจ อัตศาสตร์
นาวาเอก อุดร ภูมิศักดิ์
นาวาโท โอกาส จามิภรณ์