รายชื่อศิษย์เก่านักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 2
เลขประจำตัว
ยศ-ชื่อ สกุล
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
นาวาเอก เกตุ สันติเวชชกุล
นาวาเอก โกญจา วัฆฒกานนท์
นาวาโท จรง ตุลายานนท์
พันเอก จรรยา ประชิดโรมรัน
นาวาอากาศเอก จำรัส เทียนทอง
พันเอก เจริญ พงษ์พานิช
พันเอก เจริญ แสงหิรัญ
นาวาเอก เฉิดชาย ถมยา
พันเอก ชาย อุบลเดชาประชารักษ์
นาวาอากาศเอก ถนอม ปิณฑะแพทย์
พันเอก ถวาย ปัทมเทศ
พันเอก ทองอู่ ไทยกล้า
นาวาเอก ธวัชชัย ตรีเพชร
นาวาโท บัณฑิต โชติชนาภิบาล
พันเอก บำรุง สุทธารมณ์
พันเอก บุญสนั่น มหาวิทกานนท์
พันเอก ประจักษ์ สุวรรณมณี
พันโท ประยูร พลอยมุกดา
พันเอก ประชา ศุกรโยธิน
นาวาเอก พอน พันธุ์ทรัพย์
นาวาอากาศเอก โพยม เย็นสุดใจ
พันเอง เริงฤทธิ์ รุมาคม
พันโท วราวุธ โกศลยุทธสาร
นาวาอากาศเอก วิชัย ผลชอบ
พันเอก ศรศักดิ์ รักษ์ศรี
พันเอก สมัคร เหล็กกล้า
พันเอก สมาน วีระไวทยะ
นาวาโท สว่าง ขันธ์นะกา
พันโท สาคร ยิ่งถาวร
พันเอก สาคร วีระศักดิ์
พันตำรวจเอก สามารถ วายวานนท์
พันเอก สุธี สะวานนท์
พันเอก อนุกูล สินธุเดชะ
นาวาอากาศโท ม.ร.ว. อะดุง สุขสวัสดิ์
พันเอก อุดม องคสิงห์
นาวาโท อุทัย วิชัยธนพัฒน์