sum_research/JSC_55/82_jsc55.pdf
เอกสารวิจัยนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  รุ่นที่ 56
รายชื่อผู้วิจัย
เรื่องที่วิจัย
พ.อ. กอบชัย นพพลับ แนวทางการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยใช้ยุทธศาสตร์พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" Guidelines for public participation in solving the unrest situations in the area of southern border provinces by utilizing His Majesty the King's guidance of "understand, reach out, develop"
น.อ. กัมปนาท สิงห์อุดม ร.น. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกองพันทหารราบที่ ๗ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน Promoting Quality of Life of 7 th infantry Battalion,3 rd Regiment, Marine Division
น.อ. กานต์ อภิหรรษากร ร.น. การพัฒนาการทดสอบสมรรถภาพทางกายภายในกองทัพเรือ Development of a physical fitness test For Royal Thai Navy
พ.อ. กิตติศักดิ์ สังฆ์สกุล การศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๓ สำนักงานพัฒนาภาค ๕ นทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ The way to development education reinforce quality of life and economic community project. Development of the mobile 53. Development agency region 5. Armed forces development command. Budget 2013 - 2014 A.C.
พ.อ. กิติเมศวร์ ธนาวิบูลไชยภัทร แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ศึกษาเฉพาะกรณีรูปแบบการบริหารจัดการ The ways to develop Defence Industry : Case study of organisation management
น.อ. ขวัญชาติ ชวนสนิท แนวทางการปรับปรุงสวัสดิการด้านที่พักอาศัยให้กับข้าราชการสังกัดกองทัพอากาศ Guidelines to Improve Residential Welfare for the Royal Thai Air Force.
พ.อ. ครองพล โลหะชาละ แนวทางการพัฒนาสังคมคุณธรรมในกรมข่าวทหาร Developing Moral Society in Joint Intelligence
พ.อ. คำรณ แย้มประเสริฐ แนวทางในการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ (เฉพาะรายการกระสุนปืนเล็ก) ของกองทัพบก เพื่อการป้องกันประเทศในระยะ ๑๐ ปีข้างหน้า
Guidelines for logistics The Supplies class 5 (only the small arm ammunition) of the Army to the Defense for period in 10 years
พ.อ. จรัญ ดุษฎี แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ตำบลชายแดนภาคตะวันตก ของสำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา The development in the western border region under the Sufficiency Economy Philosophy, 1st Regional Development Office, Armed Forces Development Command.
พ.อ. จัตุรงค์ จันทรนนท์ การบูรณาการงานด้านความมั่นคงภายในรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศึกษาเฉพาะกรณีแรงงานต่างด้าว
Integration of Internal Security Operations Against Non-traditional Threats for Entering ASEAN Community In The Case Of Foreign Workers
นายจารุเกียรติ ปัญญาดี แนวทางการผลิตพลังงานจากขยะมูลฝอยชุมชน ตามนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของ คสช.
Guideline for Energy producing from community waste according to solid and hazardous waste management policy of the NCPO
นายเฉลิม พุ่มไม้ การจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควันแบบบูรณาการ : กรณีศึกษาพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย Integrated Forest Fire and Haze Management : Case study in the Upper Northern Thailand
พ.อ. ชัยพร เดชเจริญ การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติของศูนย์บัญชาการทางทหาร สำหรับภารกิจการป้องกันประเทศ Development of Military Command Center's Guidelines for Country Defence
นายไชยยันต์ ลิ้มกาญจนาพันธุ์ การศึกษาวิเคราะห์การขัดกันแห่งผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ The Analysis Study fo Conflict of interest Thailand 's official according to ORGANIC ACT ON COUNTER CORRUPTION, B.E. 2542
พ.อ. ฐนิตพัฒน์ อุทะนุตนันท์ แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถกำลังพลเหล่าทหารราบ ระดับกองพันทหารราบ ในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
The Capacity to Develop these Ability of Infantry Battalion Level in Mission 3 Southern border Provinces Area.
น.อ. ฐานันดร์ ทิพเวส การศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบอากาศยานไร้คนขับของกองทัพอากาศกับการบรรเทาสาธารณภัย
Study on the Application of the Royal Thai Air Force's Unmanned Aircraft Systems for Disaster Relief.
พ.อ. ณัฐพงศ์ บัวทอง การพัฒนาระบบควบคุมการฝึก ของศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก
Development of control systems for Army Tactical Training Center
น.อ. ณัฐพัชร์ เรืองมณีญาต์ แนวทางการจัดทำสายวิทยาการและมาตรฐานตำแหน่งสายงานกำลังพล กองบัญชาการกองทัพไทย
The Study of Standard Setting of the Position in the Personel Department of the Royal Thai Armed Forces Headquarters
พ.อ. ดำรัส ผ่องพลีศาล การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกำลังพลหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
Enhancement of operational efficiency of personnel in The Army Air Defense Command
น.อ. ดิเรก อารีรัตน์ แนวทางการดำเนินงานสงครามไซเบอร์ของกองบัญชาการกองทัพไทย
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
Guidelines for the implementation of Cyber Warfare, Royal Thai Armed Forces
to support Network - Centric Operation
น.อ. ตากเพชร พินพันธุ์ แนวทางการพัฒนาระบบการลำเลียงทางอากาศเพื่อรองรับปฏิบัติการ ที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางของกองทัพอากาศ
Guidelines for Development of Air Transport System to Serve Network Centric Operations (NCO) of the Royal Thai Air Force
พ.อ. ธนากร โชติพรม แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการข่าวของกองทัพบกในห้วง ๕ ปีข้างหน้า
The Development Guidelines of Army Intelligence Personal towards the next 5 years
พ.อ. ธีรวัฒน์ ปามุทา แนวทางในการแก้ปัญหาสภาวะหนี้สินของข้าราชการนายทหารประทวน กองบัญชาการศูนย์การบินทหารบก
An Approach to Debt management for Non-Commision Officers In Army Aviation Cente
r
น.อ. นพดล โพธิ์สง่า แนวทางการปรับปรุงระบบเครือข่ายข้อมูลการยุทธทางอากาศของศูนย์ยุทธการทางอากาศ
Guideline For Improvement of Air Combat Information Network System of Directorate of Air Operations Control
นายนพรัตน์ โตประเสริฐพงศ์ การวิเคราะห์แนวทางในการบูรณาการระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที
Analyst of Integrated Information System for TOT Customer Services
พ.อ. นริศ รุจานันท์ การพัฒนาภารกิจบรรเทาสาธารณภัยของกองพลพัฒนาที่ ๒ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Development of Disaster miligation mission in Northeastern of 2nd Development Division
พ.อ. นาวิน สุขสมบูรณ์ การปรับปรุงการจัด ส่วนประสานการยิงสนับสนุน กองพลทหารปืนใหญ่ ให้กับกองทัพภาค
The improvement of the formation of a fire support co-ordination Element of Artillery Division for Army Area
.
น.อ. นิพัธน์ สุดใจ ร.น. การนำแผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า คลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดจันทบุรี ไปสู่การปฏิบัติอย่างเหมาะสม
Appropriate Implementation Plan for the Protection of National Forest in Klong-Krue-Wai-Chaleom-Pra-Kiet Wildlife,Chanthaburi
พ.อ. บรมวิช วารุณประภา แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถการผลิตยุทโธปกรณ์เพื่อการพึ่งพาตนเองของอุตสาหกรรมทางทหาร
Potential Development Roadmap Of Arm Weapons For Self-Reliance In Military Industry
 
พ.อ. บัญชา ขาวงาม การบริหารจัดการโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม : ศึกษากรณีข้าราชการ กองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ลาออกวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗)
Early Retirement of the Royal Thai Army Personnel Fiscal Year 2015 (Retiring on 1 October 2014
)
นางปรีห์กมล ถนอมศักดิ์ชัย แนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตระหนักรู้ของประชาชนในการเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียน ของกรมประชาสัมพันธ์
The Development of Public Relations Campaign to Raise Public Awareness of the ASEAN Community
น.อ. ปิยะ ศิริสุทธิ์ บทเรียนจากต่างประเทศเพื่อการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการงานด้านมาตรฐานทางทหารของกระทรวงกลาโหม
Lessons learned from leading Defense Standardization organizations to create suitable guidelines for MOD's Defense Standardization Program
นายพลวัฒก์ ชูทัย แนวทางการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยของอากาศยานในช่วงเทศกาลบั้งไฟและโคมลอย
Guideline for solving safety issues of aircraft during the "Bung Fai" and "Floating Lantern" festival
นางพัชรา มีพืชน์ แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
Human Resource Development guidelines of the Office of the National Security Council
พ.อ.ภพนิพิฐ จิตรตาราน แนวทางการพัฒนาระบบกำลังสำรองของศูนย์การกำลังสำรอง
Guidance on the development of Army Reserve by the Reserve Affair Center
พ.อ.ภาดา ศิริมณฑล การพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๖
The Development of Drug Addiction Treatment Process in the Evolved Population Center of The 6th Anti Aircraft Artillery Battalion
พ.อ.มงคล นวลอนันต์ บทบาทของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในการเสริมสร้างความพร้อมของกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
The Role of Strategic Study Center for Reinforcement Readiness of Royal Thai Armed Forces Headquaters Approaching the ASEAN Community
พ.อ. มนตรา นครเขตต์ แนวทางการพัฒนางานเครือข่ายข่าวกรองของกองทัพไทยเพื่อสนับสนุนประชาคมข่าวกรองกระทรวงกลาโหม
The Development of Intelligence System of the Royal Thai Armed Forces
for the MOD Intelligence Community Supporting
พ.ต.อ. มนตรี ด้วงปรึกษา การพัฒนาเด็ก เยาวชนและบุคลากรด้านความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
Children, Youth and Security Staff Development for Support National Security Mission of Border Patrol Police.
น.อ. เมธาสิทธิ์ สุขสว่าง การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการของนายทหารสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายเรืออากาศ ส่วนที่ไม่ใช่เหล่านักบิน
Promoting Motivation of Non-Pilot Officer's Government Service Graduated from Air Force Academy
พ.อ. ยงสุวัฒน์ ไวทยะบูรณ์ การพัฒนาความร่วมมือกับส่วนราชการพลเรือนในการระดมสรรพกำลัง ตามแผนผนึกกำลัง และทรัพยากร เพื่อการป้องกันประเทศ
The Development in Cooperation with the Civil to the Mobilization due
to the Greater Capacity and Resources the Defense Plan
พ.อ. ยุทธกร สุภาสูรย์ การพัฒนาการประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
The Development of Public Relations of History Learning Resources
of the National Memorial
พ.อ. ยุทธภูมิ บุญฤทธิ์ แนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ ไทย-ลาว ภายใต้กลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดน หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
Guidelines for the development of relations between Thailand and Laos, under the mechanisms of cooperation in border security after the ASEAN community.
น.อ. วชิระพล เมืองน้อย การเตรียมกำลังพลเหล่านักบินเพื่อรองรับการเป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค
The Preparation Pilots for One of the Best Air Forces in ASEAN
ว่าที่ ร้อยเอก วฤษฎิ์ อินทร์มา บทบาทขององค์การเภสัชกรรมต่อความมั่นคงทางสาธารณสุข
Role of Government Pharmaceutical Organization for Public Health Security
พ.อ. วันฉัตร ปัทมสูต การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนายทหารชั้นประทวนสังกัดสำนักงานปลัดบัญชีทหาร
The Development of non-commissioned officer's Quality lives in office of the comptroller general
พ.อ. วาทิกษ์ พิมพ์วงศ์ การเสริมสร้างความพร้อมรบของกองทัพบกในระยะ ๕ ปีข้างหน้าเพื่อการปฏิบัติการร่วม
Strengthening Force Readiness of The Royal Thai Army in the Next 5 years for Joint Operations
น.อ. วิชญา ฤทธิเดช การพัฒนาการล่ามทางทหารของกองทัพเรือ
The Development of the Military Interpreters of the Royal Thai Navy
พ.อ. วิชัย จามจุรีรักษ์ การพัฒนาประสิทธิภาพของหลักสูตรชั้นนายพันทหารปืนใหญ่ โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
The development of Efficiency for Artillery Advance Course, Artillery School, Artillery Center
น.อ. วิเชียร ไชยดำ แนวทางการจัดทำกรอบอัตราพนักงานราชการของส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย
The Proactive Approach Manpower Government Employee plan for the Unit of Royal Thai Armed Forces
น.อ. ศิลป์ชัย มานิกบุตร แนวทางการบริหารการซ่อมบำรุงอากาศยาน ของกองบินถ่ายภาพทางอากาศ กรมแผนที่ทหาร
Guide Line for Aircraft Maintenance Management of Survey Division, Royal Thai Survey Department
พ.อ. ศุภณัฎฐ์ แจ้งจิตร์ การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของนายทหารชั้นประทวน สังกัดศูนย์การกำลังสำรอง
The Application of Philosophy of Sufficiency Economy to Continue
The Life of Reserve Affairs Center's Non-Commission Officers
พ.อ. สกุลศักดิ์ พัฒนกุล แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลด้านกำลังพล กองบัญชาการกองทัพไทยไปสู่ระบบสารสนเทศอัจฉริยะ
Development of Royal Thai Armed Forces Headquarters Personal Database Information To Business Intelligence
ร.อ. สถิตย์พันธ์ ประกอบผล การพัฒนามาตรฐานการรับรองสถาบันฝึกอบรมด้านการบินเพื่อเตรียมรับความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
Developing certification standards for Approved Training Organization (ATO)
to move toward the ASEAN Community
น.อ. สมควร รักดี การพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบการป้องกันภัยทางอากาศ ของหน่วยต่อสู้อากาศยานกองทัพอากาศ เพื่อความพร้อม สำหรับการเป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค
The Development of Air Defense System Data Link of the Royal Thai Air Force Air Defense Units for getting ready to be One of the Best Air Force in ASEAN
พ.อ. สมชาย ดุรงค์เกื้อกูล แนวทางการพัฒนากำลังพลด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทัพบก
Guidelines for The Development of Public Relations Personnel of The Royal Thai Army
นายสมชาย นุชนานนท์เทพ การประยุกต์แนวทางปฏิบัติตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้
Apply of regulations under National Council for Peace and Order (NCPO) on resolution of forest resource destruction of Forest Protection and Fire Coutrol Bureau, Royal Forest Department.
น.อ. สมมาตร์ เนียมนิล แนวทางในการพัฒนางานด้านการวิจัยของ รร.นร. เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา
Research Work Improvement for Royal Thai Naval Academy according to National Education Standards and Quality Assessment's Standard
พ.อ. สมยศ ฉันทวรลักษณ์ แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนฝ่ายเสนาธิการ กองบัญชาการกองทัพไทย
Resolutions the shortage of joint staff of the Royal Thai Armed Forces Headquarters
นายสมศักดิ์ ปัสนานนท์ การศึกษาภาวะวิกฤติและแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤติ ในกระบวนการผลิตน้ำประปา ของการประปานครหลวง
Crisis education and solutions to the crisis problems in the water treatment process of MWA.
นายกองตรี สมศักดิ์ แย้มพันธุ์นุ้ยแนวทางในการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ (เฉพาะรายการกระสุนปืนเล็ก) ของกองทัพบก เพื่อการป้องกันประเทศในระยะ ๑๐ ปีข้างหน้า
Guidelines for logistics The Supplies class 5 (only the small arm ammunition) of the Army to the Defense for period in 10 years
พ.อ. สมศักดิ์ แสวงศักดิ์ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบรรเทาสาธารณภัยของชาติ จากบทเรียนการปฏิบัติงานของกองทัพบกในภัยพิบัติจากสึนามิ พ.ศ.๒๕๔๗
Guidelines to Increase Efficiency of National Disaster Relief Using Lessons Learned From Army Operations in Tsunami Disaster in year 2004
นายสมหวัง หมอยาดี แนวทางการลดความขัดแย้งระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการด้วยระบบทวิภาคี
Guidelines to Minimize Conflicts between Employers and Employees in Workplace with Bilateral
พ.อ. สมัชชา เพชรจันทร แนวทางการพัฒนาการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ในการสนับสนุนงานด้านความมั่นคงให้กับกองทัพ
The Training Course Development for the Reserve Officer Training Corps Student to Support the Security of the Royal Thai Armed Forces
พ.อ. สัจจนาท ถปะติวงศ์ แนวทางการพัฒนาการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ในการสนับสนุนงานด้านความมั่นคงให้กับกองทัพ
The Training Course Development for the Reserve Officer Training Corps Student to Support the Security of the Royal Thai Armed Forces
พ.อ. สัญญลักษณ์ ทั่งศิริ แนวทางการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้กับข้าราชการกรมทหารพรานที่ ๑๔
The Approach to Self-Adaptation of the Officer of The 1st Region Army's 14th Ranger Forces Regiment to The Philosophy of Sufficiency Economy
น.อ. สันติชัย วงษ์สุวรรณ การพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
The Development in Quality of recruits life in Recruit Training Center of Naval Education Department
น.อ. สามารถ หมัดนุรักษ์ แนวทางการนำระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาประยุกต์ใช้ในวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
Guidelines to apply e-Learning System to use in Joint Staff College
พ.อ. สายน้ำ พินิจอักษร การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : กรณีศึกษาสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดยะลา
The integration of the King's philosophical concept : sufficiency economy, understanding, empathy and development for strengthening communities; a case study for officials in Yala province
พ.อ. สิทธิชัย คัตตะพันธ์ แนวทางการพัฒนางานการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ มณฑลทหารบกที่ ๑๓
Method development nationalism of military Student training class3 13th military circle
พ.อ. สิทธิพร จุลปานะ แนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินของนายทหารชั้นประทวน สังกัดกองบังคับการกรมทหารราบที่ ๙
Guidelines for the Indebtedness Solving of Non-Commissioned Officer in the 9th Infantry Regiment Headquarter
น.ส.สุพัตรา เกี้ยวกลาง แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถงานข่าวกรองจากแหล่งข่าวเปิดของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
The Development of Open Source Intelligence (OSINT) Capability for National Intelligence Agency
พ.อ. สุภาพ ถิระสุข การบริหารองค์กรเพื่อผลสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
Organization Management to achieve success in Public Sector Management Quality Award of Defence Science and Technology Department
น.อ. สุรงกานต์ ท้าวสัน การพัฒนาฐานข้อมูลร่วมเพื่องานด้านความมั่นคงจังหวัดชายแดนใต้ด้วยแบบจำลองข้อมูล JC3IEDM ในช่วง ๕ ปีข้างหน้า
The Development of Joint Data Model for Security in Thailand Southern Areas by JC3IEDM in Next 5 Year
น.อ. สุรชัย อุดมสุข ร.น. การพัฒนารูปแบบประเมินผลการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) ของวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
The Development of Evaluation Tools for The Command Post Exercise in The Joint Staff College
พ.อ. สุรเดช เคารพครู การปฏิบัติการสื่อสารร่วมในภารกิจการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
Joint Communications Operations in providing Humanitarian Assistance and Disaster Relief mission to support the ASEAN Community
พ.อ. สุรวิช ฟองคำ การพัฒนาระเบียบปฏิบัติประจำ พ.ศ.๒๕๕๗ ในการสนับสนุนงานซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ ขั้นคลังของศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
The Improvement of the 2014 Routine of Maintenance Ordnance Depot
of Ordnance Materiel Rebuild Center Royal Thai Army Ordnance Department
น.อ. โสรวาร ป้อมสนาม แนวทางการป้องกันนักบินกองทัพอากาศลาออก กรณีศึกษาฝูงบิน ๒๓๑ กองบิน ๒๓
Finding Method Resignation of Pilot From Royal Thai Air Force For Case Study Squadron 231 Wing 23
น.อ. อนันท์ สุราวรรณ์ ร.น. แนวทางการพัฒนาแผนต่อต้านการก่อการร้ายสากลของกองทัพเรือ ในทศวรรษหน้า
Royal Thai Navy's Development Concept of Anti - Terrorism Plan for the next Decade
น.อ. อนุพัน ศริพันธุ์ ร.น. แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวด้วยค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
The Twelve Values to Reinforcing Family Bonds
น.อ. อนุรักษ์ โชติดิลก แบบแผนวิธีการสอดแทรกจริยธรรมในการสอนของสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย
Conventional Method of Incorporating Ethics into Teaching in Higher Education Institutions in the Central Region to Develop University Graduates to Become Democratically Correct Citizens
น.อ. อนุรัตน์ ศิริวงศ์ ร.น. การบูรณาการระบบตระหนักรู้สถานการณ์ทางทะเล (Maritime Domain Awareness : MDA) ของไทย รองรับการเข้าเป็นประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
Integration of Maritime Domain Awareness of Thailand in Support of the Upcoming ASEAN Political-Security Community
นางอมราพร ชีพสมุทร์ แนวทางการพัฒนาสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
The direction to develop the Office of Permanent Secretary for Ministry of Agriculture and Cooperatives to be a learning organization
นายอรรถวิทย์ นาควัชระ การบูรณาการบริหารจัดการน้ำในลุ่มแม่น้ำปิงตอนบนและเขตเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่เพื่อเศรษฐกิจมั่นคงอย่างยั่งยืนของจังหวัดเชียงใหม่
Integration Water Management of Upper Ping River Basin and Chiang Mai Economics Zone for Economics Substantial Security of Chiang Mai Province
พ.อ. อาจิณ ปัทมจิตร การพัฒนาสมรรถนะผู้บังคับหน่วยรถถังของกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ ในการฝึกประจำปีของกองทัพบก
Competency development commander's tank corps for 2nd Cavalry Division King's Guard in the training of the army.
นายอำนาจ หนูทอง การเสริมสร้างความมั่งคงด้านอาหารประมงของจังหวัดสมุทรปราการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
Enhancing Food of Fisheries Management in Samutprakan Province of Participation Fisheries Community
Col. Antongan Simatupang Indonesian Maritime Security System In Transforming Towards Single Agency Multi Tasks Pattern