sum_research/JSC_55/82_jsc55.pdf
เอกสารวิจัยนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  รุ่นที่ 55
รายชื่อผู้วิจัย
เรื่องที่วิจัย
พ.ต.อ.กรธวัช สวัสดิ์โรจน์
การพัฒนางานด้านข่าวกรองของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ.
พ.อ.กฤษณ์ กิจวิวัฒนกุล
การอยู่รอดของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายใต้กระทรวงกลาโหม
The survival of defence industry beneath the Ministy Of Defence.
พ.อ.กังวาน สุจินต์
การพัฒนาระบบการปฏิบัติการพิเศษร่วมของกองทัพไทยในการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศ ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐
The Development of Special Operation System of the Royal Thai Armed Forces in the National Defense Operation Plan during 2013 - 2017.
พ.อ.กังวานไกล ชมภูศรี
ารส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชุมชนโนนใหญ่จังหวัดศรีสะเกษ
Promotion for Integration of Public participation in the Conservation and Development of Nonyai Forest Communities,Sisaket.
พ.อ.กิตติวัฒน์ แจ่มจิรารักษ์
ความจำเป็นในการพัฒนาขีดความสามารถกำลังพลเหล่าทหารราบ ระดับกองร้อยอาวุธเบาในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
The Imperative to Develop the Ability of Infantry Troops on Light Armed Company Level in Mission 3 Southern border Provinces Area.
น.อ.กิติรัช ศรีสังข์
แนวทางการสร้างบรรยากาศองค์การให้เอื้อต่อการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ภายในกรมกำลังพลทหารอากาศ
The way to Creation organizational climate to develop performance of the Royal Thai Air Force's Officers in Directorate of Personnael.
พ.อ.กิรชิต คุณาวงศ์
การพัฒนาคู่มือปฏิบัติการ "กิจการพลเรือนร่วม" ประกอบการฝึกวางแผนสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
The Development of "Joint Civil Affairs Manuals" for The JSC student's Process.
Col Bagus Antonov Hardito
ความท้าทายการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ตามแนวชายแดนของกองทัพภาคที่ ๒ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (APSC)
The Challenges of non-traditional threat along borderline of 2nd Army Area for SAEAN Political - Security Connunity - ASC
พ.อ.นรเศรษฐ์ พงษ์เจริญ
พ.อ.คมศักดิ์ เจียมวัฒนาเลิศ
การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติการสื่อสารร่วมประกอบการฝึกวางแผนสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
The Development of Communication of Joint Operation Manual for JSC's Student planning Process
น.อ.ครรชิต เชื้อวงษ์ ร.น.
การพัฒนาหลักสูตรเสนาธิการทหารเพื่องรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมุ่งศึกษาในด้านการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Development of the Joint Staff College Curriculum towards the ASEAN Community : Emphasis ASEAN Economics Connunity.
นาย จตุรเทพ โควินทวงศ์
การพัฒนาการท่องเที่ยวสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
The Development of Wildlife Tourism in Khao Yai National Park.
พ.อ.เกียรติศักดิ์ วิเวก (เอกสารวิจัยดีเด่น)

ความท้าทายการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ตามแนวชายแดนกองทัพภาคที่ ๒ ในการเข้าสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน(APSC)
The Challenges in the prevention of the Non-Traditional   Threats along the border of the 2nd Army Area in supporting of
ASEAN Political - Security Community (APSC)

พ.อ.ชวลิต ประดิษฐ์นวกุล
พ.อ.จีรัฎฐ์ เชื้อชาติ
การพัฒนาคู่มือการกำหนดจุดศูนย์ดุล
The Development of "How th identify Centers of Gravity" Handbook.
พ.อ.ชญานิน ผิรังคะเปาระ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของข้าราชการในกรมการสื่อสารทหาร
Promoting Quality of Life of Officials in Directorate of Joint Communication.
น.อ.ชนวุฒิ เบญจานุวัตร
การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม ตามแนวความคิดด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในกรอบประชาคมอาเซียน (ASEAN Defence Industry Collaboration - ADIC) The Development of Defense Industry of the Ministry of Defense in the ASEAN Defence Industry Collaboration (ADIC) Concept.
พ.อ.ชาคริต คิดประเสริฐ
แนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง ไทย - กัมพูชา กรณีปราสาทพระวิหาร
The approach to resolve the problem between Thailand and Cambodia on the pha vigear issue.
พ.อ.ชาญ สิทธิชัย
การจัดทำยุทธศาสตร์ความมั่นคงของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในประเทศไทย
พ.อ. ชาตรี กาญจนประโชติ
บทบาทของกองทัพไทยในการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติอย่างยั่งยืน
The role of thai army in sustainable buildup unity among Thai citizen in the country.
พ.อ.ชิษณุพงศ์ ปุ่นศิริ
การเสริมความมั่นคงของชาติด้วยพระพุทธศาสนา
Strengthening National Security by Buddhism.
น.อ.ฐิติวัฒน์ พูลสวัสดิ์
การศึกษาและวิเคราะห์พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน
The study and Analysis of the Buddhism of The Association of Southeast Asian Nations-ASEAN.
พ.อ.ณัฐวุฒิ โสภณเสถียร
การประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคม (Social Network) เพื่อการประชาสัมพันธ์ของกองทัพไทย
The application of Social Network for Public Relations of The Royal Thai Armed Forces
พ.อ.ณัฐวุฒิ ดวงจรัส
การศึกษาโครงสร้างหน่วยงานด้านการศึกษาของกองทัพไทย (กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ) ที่เหมาะสมในปัจจุบัน
พ.อ.ทรงคุน พัทศุระพงษ์
การศึกษาและวิเคราห์พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน
The study and analysis of the Buddgism of the Association of Southeast Asian Nations - ASEAN.
น.อ.ธนเสฏฐ์ ธรรมอำนวยกิจ
การศึกษาแนวทางการโอนการบริหารจัดการระบบไฟฟ้ากองบิน ๒๓ ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
The Study of Guidelines for the Transfer of the Management System of Wing 23 to Provincial Electricity Authority (PEA)
น.อ.ธานินทร์ เหลี่ยมขำ์
แนวทางการออกแบบอาคารเพื่อลดความสูญเสียจากอัคคีภัยของกองบัญชาการกองทัพไทย
Building design guideline to reduce losses from fire of Royal Thai Armed Forces.
พ.อ.ธีรพันธุ์ ไตรพิพัฒน์
แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนไทย กับสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ของกรมกิจการชายแดนทหาร
Guideline for Development The Mechanism of Border Security Cooperation between Thailand and Lao People's Democratic Republic,Department of Border Affairs.
พ.อ.ธีระ ผดุงสุนทร (ชมเชย)
การเสริมความมั่นคงของชาติด้วยพระพุทธศาสนา
Strengthening National Security By Buddhism.
น.อ.นรเชษฐ์ ใยระย้า ร.น.
การพัฒนาการส่งกำลังบำรุงด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานของกองทัพเรือ
Development the logistic of maintenance the Royal Thai Navy aercraft.
พ.อ.นรเศรษฐ์ พงษ์เจริญ
พ.อ.คมศักดิ์ เจียมวัฒนาเลิศ
 
พ.อ.ปรเมศวร์ เครือเพ็ชร์
ความพึงพอใจของกำลังพลกองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลังต่อการปฏิบัติงาน
The aspiration of the army personnel on their performance at ordnance maintenance personal of ordnance maintenance battalion communication zone.
นาย ปิ่นสาย สุรัสวดี (ชมเชย)
การศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ หากรัฐบาลไม่สามารถจัดเก็บภาษีอากรได้ตามเป้าหมาย
The effect of undertargeted tax collection to the National Economy Security.
น.อ.พงศ์ธร บุญปาลิต ร.น.
แนวทางการพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ข่าวของกรมข่าวทหารเรือในปัจจุบัน
The Development of Naval Intelligence Department's Intelligence Analysis Processing In The Present.
นาย พงษ์ธร มิลินทบุณย์
แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อใช้เป็นพืชพลังงานทดแทน
Guidelines for the Management of Pennisetum purpureum for use as Energy Plants.
นาย พงษ์นรา เย็นยิ่ง์
แนวทางการพัฒนาพื้นที่ด่านชายแดนเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อรอบรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
The Approach to development chiang Dhong Border Asea in Amphoe chiang Dhong of Chiang Rai Province, To support the ASEAN Economic Community-AEC.
น.อ.พร่างเพชร สุวรรณรัตน์
การศึกษาแนวความคิดเพื่อประสิทธิภาพพัฒนาศูนย์สนับสนุนทางอากาศโดยตรงสู่ประชาคมอาเซียน
Education of Opinion for Porformance Efficency off Division Air Control Party to Asean Community.
พ.อ.พลศักดิ์ ศรีเพ็ญ
การพัฒนาการปฏิบัติงานของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับกองทัพบก
พ.อ.พัทธนันท์ สุชาโต
กการศึกษาคุณภาพน้ำสำหรับบริโภคเพื่อการดูแลสุขภาพของข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทย
นาย พิษณุ เปี่ยมวารีี
งานบริการผ่านระบบสารสนเทศของการประปานครหลวงที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูง
High Security of Service System in Information Technology of Metropolitan Water Work.
พ.อ.ไพบูลย์ พุ่มพิเชฏฐ์
การพัฒนาขวัญและกำลังใจของข้าราชการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๒
Morale Engancement and Encouragement for Personel of 2nd Anti Aircraft Artillery Regiment.
พ.อ.มนต์ชัย ประมวลธน
แนวทางการพัฒนาข่าวกรองการภาพของกองทัพไทยเชิงรุก
The proactive approach to development of inage intelligence for the Royal Thai Armed Forces.แนวทางการใช้ Out Source เพื่อสนับสนุนปฏิบัติงานด้านส่งกำลังบำรุงกองทัพบก
พ.อ.มรกต เถาสุวรรณ
การจัดหาพัสดุในรูปแบบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ ศึกษากรณีของกรมพลาธิการทหารบก
Procurement auction in the form electronically by the Department of Army Logistics
พ.อ.มานพ แฝดกลาง
แนวทางการพัฒนาราชองครักษ์เวร กรมราชองครักษ์ในทศวรรษหน้า
Guideline for development Aide-De-Camp of Royal Thei Aide-De-Camp Department in the next decade.
พ.อ.ระวี ตั้งพิทักษ์กุล
การบูรณาการแนวทางการป้องกันประเทศของกองทัพไทยเพื่อรองรับการเป็นประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
The Integration of the Royal Thai Armed Forces'Concept of National Defence for Supportion ASEAN Political - Security Community (APSC)
พ.อ.รุ่งโรจน์ จันทร์ประสิทธิ์
การพัฒนารูปแบบการจัดทำหลักสูตรการศึกษาทางทหารของกองทัพบกให้มีความเหมาะสม
Military Education Curriculum Form Development of Royal Thai Army for Utmost Optimum.
นายฤกษ์ชัย พื้นทองคำ
แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ด้านการต่อต้านการลักลอบเข้าเมือง
The way to increase effectiveness on combatting people smuggLing problem of the National Intelligence Agency.
พ.อ.วรจิตร ศาตร์ศิลป์
แนวความคิดในการยุติสถานการณ์ ของหน่วยปฏิบัติงานด้านความมั่นคง ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้
นาย วรพจน์ อัศวชัยพร
การจัดทำโครงการ Seamless ASEAN Sky ของ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อบูรณาการความร่วมมือและผลักดันให้เกิดประโยชน์ต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘
The Seamless ASEAN Sky project implementation by Aeronautical Radio of Thailand LTD. for integeation of cooperation and benefit of the ASEAN Economic Community in 2015.
น.อ.วริษ วังเย็น ร.น.
แนวทางการปรับบทบาทกองทัพเรือเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
Introduction and Adjust the role of the Royal Thai Navy to supportthe ASEANcommunity.
พ.อ.วรุตม์ นนทวงษ์
การศึกษาและวิเคราะห์พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน
The study and Analysis of the Buddhism of The Association of Southeast Asian Nations-ASEAN.
พ.อ.วิเชียร แข็งขัน (ชมเชย)
การศึกษาผลกระทบจากงบประมาณที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้รับจัดสรรเพื่อรองรับต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทศวรรษหน้า
A study of the effects of the budget that the Internal Security Operations Command has been allocated for the Upcoming Non Traditional Threats
.
พ.อ.วิทวัส สุขยางค์
การออกแบบหลักเกณฑ์การพิจารณา และวิธีการกำหนดค่าตอบแทน (เงินเพิ่มพิเศษ) ของข้าราชการทหาร
ให้เหมาะสมกับบริบทของการปฏิบัติการทางทหาร ภายใต้สภาวการณ์ในปัจจุบัน
Guidelines for consideration of the military special pays within the context of military operations in the current situation.
พ.อ.วีรินทร์ จิตร์บำรุง
การศึกษาแนวทางการปฏิบัติการของกองกำลังรักษาสันติภาพของกองทัพบ
พ.อ.ศุภกิตติ ขัมพานนท์
แนวทางการพัฒนากิจการด้านการแพทย์ทหาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม การเมืองและความมั่นคงอาเซียนของ บก.ทท.
น.อ.เศรษฐา โกศัยสุข ร.น.
การศึกษาการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศของไทยในภูมิภาคอาเซียน
น.อ.สถาพร เหลืองทองคำ ร.น
การบริหารกำลังพลเพื่อรองรับการขาดแคลนนายทหารสัญญาบัตรประเภท ก. เมื่อกองทัพเรือลดจำนวนการผลิตนักเรียนายเรือ
Human Resource management to cope with the shortage of line officers When the Royal Thai Navy reduce the number of naval cadets.
พ.อ.สมเกียรติ์ จุลโอภาส
การพัฒนาการจัดโครงสร้างการจัดกองดุริยางค์สำนักสวัสดิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
The Development of the Organizational Structure of Music Division, Office of Welfare, Royal Thai Armed Forces Headquarters.
พ.อ.สมบัติ เงสันเทียะ
แนวทางการส่งเสริมความรู้และรักษาสุขภาพของข้าราชการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ โดยวิธีธรรมชาติ
Guidelines for the awareness and treatment of the SWCOM Officials by natural means.
ว่าที่ ร.ต.สมบัติ สิงห์คาร
แนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศกัมพูชา
The way of Promotion Cambodia Relations.
พ.อ.สราวุธ ไชยสิทธิ์
แนวทางลดผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารต่อความมั่งคงทางด้านการเมืองการปกครองของประเทศ
The way to reduce the effects of globalizationin communication and information technology on the politics and governmentssecurity of the nation.
น.อ.สหกรม นาคประดิษฐ์
แนวทางการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย กองบิน ๔๑ ภายใน ๕ ปีข้างหน้า
The Development of Security Systems WING 41 with in Five Year.
น.อ.สัญญา วัฒนาวงศ์
การพัฒนาการขนส่งทางอากาศ ของกรมขนส่งทางอากาศ เพื่อการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘
The Development of The Airforce Transportation to Asean 2558.
นายสาโรช เอกสกุลวงศ์
แนวทางการจัดการปัญหาความขัดแย้งทางสังคมในประเทศไทย
น.อ.สุชน บุญหอม
แนวทางการพัฒนานักเรียนจ่าอากาศให้เป็นไปตามสมรรถนะหลักที่โรงเรียนจ่าอากาศกำหนด
Development to meet the Air Technical Students Core Competency The defines Air Technical Training School.
น.อ.สุชาติ อินทร์สมบูรณ์
แนวความคิดในการยุติสถานการณ์ ของหน่วยปฏิบัติงานด้านความมั่นคง ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้
พ.ต.อ.สุนทร ประดิษฐ์แท่น
แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำตามหลักสัปปุริสธรรม
The Development Leadership Applying the seven Sappurisadhammas.
น.อ.สุพน ปราบภัย ร.น
แนวทางการปฏิบัติการข่าวสารของกองทัพเรือในการสนับสนุนการแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบ ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
The Way to Operate Information of The Royal Navy for Supportion of the civil disorder problems on the three Southernmost.
พ.อ.สุรศักดิ์ พุทธสุวรรณ
แนวทางในการดำเนินงานตามกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
ของกรมกิจการชายแดนทหาร ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ เพื่อแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนอย่างสันติ
The Mechanism of Border Security Cooperation Approach between Thailand and Neighboring Countries Process, Department of Border Affairs 2009 - 2013 in order to Solve Border Problem by Peace.
พ.อ.สุริยน เมธีวรรณกุล
การพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลในด้านการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗๒๓
Development Competency of troops to help people that suffer From flooding of the 723rd File Artillery Battalion.
นาย สุริยะ เจือจันทร์
การศึกษาแนวทางหาหารายได้สำหรับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี WiFi
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (ICT Free WiFi)
The Study of Gaining New Revenue for ICT Free WiFi Servece.
นาย สุวรรณ กอเจริญรัตน์
ศึกษาแนวทางการป้องกันอุทกภัยในเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
The guideline to prevention flooding disaster of Muangnakronsrithammarat.
พ.อ.อดุลย์ พรหมดวงดี
การพัฒนาคู่มือการกำลังพลร่วมประกอบการฝึกวางแผนสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
The Development of Joint Personnel Manuals for the Planning Process of the JSC's Students.
น.อ.อนิรุทธ์ รัฐพร
การพัฒนาการบริหารกำลังพลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์กองทัพอากาศ
Development of Personnel Management to Achieve RTAF Vision.
พ.อ.อนุวัตร เหลืองวิลัย
การพัฒนากลยุทธ์ด้านกิจการพลเรือนเชิงลึกของกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ต่อการปฏิบัติงานกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Development of the civil affairs activety to work with the people in Bangkok responsible areas of 1st Division,King Guard.
น.อ.อัครเดช ขวัญอยู่ ร.น. (ชมเชย)
การดำเนินงานจัดทำงบประมาณกระทรวงกลาโหมอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับประเทศไทยใน ๑๐ ปีข้างหน้า
Accounting Ministry of defense's Budget Efficiently for Thailand in 10 years ahead.
พ.อ.อัทธาธร บูรณากาญจน์
การพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ (SMART-Office) สำหรับกองทัพในยุคดิจิตอล
น.อ.อาทิตย์ เจนจบสกลกิจ
การพัฒนาคู่มือการอำนวยการยุทธร่วมประกอบการฝึกการวางแผนสำหรับ นศ.วสท.
พ.อ.อาร์ม สมรรคะบุตร
การจัดทำยุทธศาสตร์ความมั่นคงของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในประเทศไทย
พ.อ.อารัมภ์ อังศุเศรณี
แนวทางการพัฒนาเด็กอาทิสติค โดยวิธีอาชาบำบัด
Development for Autistic child by Hippotherapy.
น.อ.อิทธิพล เพ็ชรราม ร.น.
การพัฒนาคู่มือปฏิบัติการ การกำลังพลร่วม ประกอบการฝึกวางแผนสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
The Development of Joint Personnel Manuals for the planning Process of the JSC's Students.
พ.อ.เอกชัย สายะสิทธิ์
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำงบประมาณด้านโครงการของกองบัญชาการกองทัพไทย
พ.อ.เอกภพ ภาณุมาศตระกูล
การบูรณาการ การสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหารที่มีประสิทธิภาพ
The Efficeint Integration of Pre-Cadet Examination.