เอกสารวิจัยนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  รุ่นที่ 54
รายชื่อผู้วิจัย
เรื่องที่วิจัย
พ.อ.จักรพงษ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ
พ.อ.ศรัญญู สังรี
การเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยการยุทธ ของ ศบท.บก.ทท.
พ.อ.จิรวัฒน์ พันธ์สวัสดิ์
พ.อ.นิมิตต์ สุวรรณรัฐ
การศึกษาวิเคราะห์เพื่อการปฏิรูปหน่วยงานความมั่นคงใหม่ของไทยในทศวรรษหน้า
น.อ.ปณิธาน สิทธิโยธาคาร ร.น.
น.อ.อนุชิต พีระดำรงค์กุล ร.น.
กองทัพเรือกับบทบาทความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและภัยพิบัติภายใต้กรอบประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
พ.อ.สุวัตร์ โตเสวก
พ.อ.จารึก แก้วผลึก
บทบาทหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษในพื้นที่ระวังป้องกัน เมื่อเข้าสู่อาเซียน ๒๕๕๘
พ.อ.ชัพวิชญ์ ปิ่นทอง
พ.อ.สิริพล ชินบุตร
แนวความคิดในการใช้กำลังในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
น.อ.ปัญญา ศรีสิงห์
น.อ.เอนก สุขวิลัย
การเตรียมความพร้อมของกองบัญชาการกองทัพไทยต่อการเป็นประชาคมอาเซียน
น.อ.เสกสัณน์ ไชยมาตย์
แนวทางการพัฒนางานด้านการข่าวสนับสนุนยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
พ.อ.ธัชพล ศิริสนธ์
นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์
แนวทางการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันรักษาป่าของ กรมป่าไม้
พ.อ.ประวิทย์ ลีวัฒนา
การจัดการองค์ความรู้ของศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมกองทัพบกในการสนับสนุนการเข้าร่วมเป็นประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
พ.อ.รวิศ รัชตะวรรณ
พ.อ.วิทยา สุวรรณดี
การศึกษาผลกระทบด้านอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ ตอนที่ ๔ จากการปรับระดับความพร้อมรบและปรับขีดความสามารถของกองทัพน้อยที่ ๑
พ.อ.ไพโรจน์ วิไลลักษณ์
พ.อ.ปริญญา ฉายดิลก
แนวทางพัฒนาโครงสร้างกรมกิจการชายแดนทหารเพื่อมุ่งสู่การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ
พ.อ.อัฐพงศ์ พิชญาภรณ์
แนวทางการระดมสรรพกำลังให้ทหารนำไปช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
นายสุรพล คงพูล
แนวทางการป้องกันความเครียดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
นายไวฑิต โอชวิช
ผลกระทบจากความล่าช้าด้านงบประมาณของโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนของกรมชลประทาน
พ.อ.ชิดชนก นุชฉายา
พ.อ.ลิขิต อุ่นประดิษฐ์
การพัฒนากองทัพไทยเพื่อรองรับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
พ.อ.สรวัฒน ปัทมาคม
พ.อ.อัษฎางค์ รอดวัฒนกาญจน์
การพัฒนาคุณสมบัติกำลังพลกองทัพไทยที่จะไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
น.อ.เฉลิมชัย ชูชาติพงษ์
น.อ.ธนินรัฐ ภูพงศ์พยัคฆ์
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนนายเรืออากาศเพื่อเตรียมรับประชาคมอาเซียน
น.อ.พิชิตไชย สุรกิจพิพัฒน์
น.อ.อนุรักษ์ ศิริวงศ์
การประยุกต์ใช้ตัวแบบพัฒนาภาวะผู้นำนักเรียนนายเรืออากาศในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ กองทัพอากาศ
พ.อ.ยรรยง แดงบุญเรือง
พ.อ.นพสิทธิ์ สิทธิพงศ์โสภณ
ต้นแบบการพัฒนาชุมชนคอยรุตตั๊กวา โดยใช้ข้อมูลพื้นที่ชุมชน คอยรุตตั๊กวาและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์มาสนับสนุน
พ.อ.กฤชกมล ธรรมานุกูล
พ.อ.สำเร็จ เนียมศรี
การพัฒนาหลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ
พ.อ.ประเทือง ปิยกะโพธิ์
พ.อ.อัชฌา ศิริวัฒนกุล
แนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินของนายทหารชั้นประทวน กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗๑๑
น.อ.ศิวะคเณศ สว่างนาวิน ร.น.
น.อ.สรกฤช วงศ์วาน ร.น
การดูแลสุขภาพข้าราชการกองทัพไทยโดยวิธีธรรมชาติ
พ.อ.อนุศักดิ์ คงทน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
พ.อ.ฉกาจ ประสงค์
แนวทางการดำเนินการตามพระราชปรารภด้านการจราจรกรณีเสด็จเป็นการส่วนพระองค์
พ.อ.ณัฐพล แสงจันทร์
การพัฒนาศักยภาพด้านการรักษาสันติภาพของกองทัพไทยเพื่อรองรับบทบาทสมาชิกภาพของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์
พ.อ.สรายุทธ ปาลิวนิช
การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการลักลอบค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือเพื่อรองรับปฏิญญาอาเซียน
พ.อ.ชยพล ศุภนามัย
น.อ.จิตรพล ไชยวงศ์ ร.น
บูรณาการการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศบท.บก.ทท.
น.อ.จรัญ ไทยศรี ร.น.
การปรับปรุงรูปแบบการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือโดยใช้ระบบ Admission ของกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรินทร์ แสงไทยทวีพร
พ.อ.สุรชิน กาญจนจิตติ
แนวทางการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านแดงใหญ่ จ.บุรีรัมย์
พ.อ.สรัณไชย ผลากุล
พ.อ.สราวุธ ทองสิมา
การพัฒนาการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการสังกัด บก.ทท.
ว่าที่ ร.อ.คมสัน ดุษฎีเสนีย์
แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นพืชพลังงานทดแทน จ.อุบลราชธานี
พ.อ.ไพบูลย์ คุ้มกลิ่นวงศ์
พ.อ.เกรียงไกร ปราสาทสุวรรณ
แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดองค์การสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคลในสำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
ว่าที่ร้อยโทพิชญ์เวช หนูเพชร
แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย
พ.ต.อ.พีระศักดิ์ กลีบจันทร์
พ.อ.ปิยะชาติ ธูปทอง
ปัจจัยที่มีต่อวัฒนธรรมองค์กรลูกเสือชาวบ้าน
พ.อ.สมศักดิ์ บำรุงศิลป์
การดูแลสุขภาพตามแนวทางการแพทย์วิถีพุทธ
ร.อ.กันณพงศ์ ทองมั่น
การพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรม
นายวชิรวิทย์ โพธิ์วิจิตร
การพัฒนาบุคลากรในการสำรวจท่อประปารั่วโดยใช้โปรแกรมฝึกฟังเสียงท่อรั่ว (Leakage Yard on Cyber)
พ.อ.พิพัฒน์ จงวัฒนาไพศาล
พ.อ.บัญชา หะรินเดช
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของร้านค้าสวัสดิการ พีเอ็กซ์กองทัพบก เขตพื้นที่สามเสน กรุงเทพฯ
น.อ.ถาวร สำอางค์ศรี
น.อ.ภาณุวัชร์ เปี่ยมศรี
แนวทางการคำนวณความต้องการงบประมาณในการซ่อมบำรุงอากาศยาน ให้มีความพร้อมปฏิบัติการตามเกณฑ์และชม.บิน โดยใช้ทฤษฎีความเชื่อถือได้ทางวิศวกรรม
พ.อ.ศุภกฤษฏิ์ กฤษณีไพบูลย์
พ.อ.สิทธา มหาสันทนะ
การพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหารเพื่อรองรับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
พ.อ.ธนภูมิ ดวงแก้ว
พ.อ.สุรพล แสงผ่องใส
แนวทางการใช้ Out Source เพื่อสนับสนุนปฏิบัติงานด้านส่งกำลังบำรุงกองทัพบก
น.อ.อิทธิพงษ์ สว่างศรี
น.อ.ธัชพงษ์ นิลอุบล
แนวทางการพัฒนาระบบเครื่องช่วยฝึกจำลองของกองทัพอากาศในทศวรรษหน้า
น.อ.ประสันต์ ปุริสาร
แนวทางการพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองบิน ๗ จ.สุราษฎร์ธานี
นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล
นายวิธาน กลิ่นพงศ์
การเตรียมความพร้อมด้านบุคคลากรของหน่วยงานความมั่นคงของไทยเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
น.อ.พรเทพ บุญรักษา ร.น.
น.อ.สามารถ ศรีม่วง ร.น.
การศึกษาแนวทางการใช้ดาวเทียมทางทหารในการรบผิวน้ำเพื่อป้องกันอ่าวไทย
น.อ.จิรชัย ผุดผ่อง
น.อ.สกล ทองใบใหญ่
การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนารูปแบบโรงพยาบาลสนามที่เหมาะสมกับประเทศไทย
พ.อ.สงคราม ดอนนางภา
พ.อ.ธนบดี ตันหยง
การพัฒนากำลังพลกองทัพบกเพื่อรองรับสงครามไซเบอร์