เอกสารวิจัยนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  รุ่นที่ 53
รายชื่อผู้วิจัย
เรื่องที่วิจัย
พ.อ.บงกช อนันตพงษ์
การจัดการองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของข้าราชการ โรงเรียนทหารม้าศูนย์การทหารม้า
นายแดน พลอินทร์
การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบควบคุมจราจรทางอากาศเพื่อรองรับอากาศยานแบบไร้คนขับในห้วงอากาศควบคุม
พ.อ.นที วงศ์อิศเรศ
พ.อ.สมชัย มาลินันท์
การศึกษาความสามารถการข่าวกรองทางบุคคลสำหรับผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร
พ.อ.วรโชติ สุคนธเสนี
พ.อ.อรรถพล สอยเหลือง
พ.อ.ทรงศักดิ์ นิ่มนวล
การศึกษาบทบาทและหน้าที่ของทหารด้านการเมืองการปกครองตามแนวพระราชดำริด้านความมั่นคงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พ.อ.ธิติชัย เทียนทอง
พ.อ.สมาน ไตรสุธา
การศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารงานของศูนย์การทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติการร่วมที่มีประสิทธิภาพ
พ.อ.นันทวัฒน์ ทัศนงาม
พ.อ.พิษณุวัฒน์ วงษ์เพชร
พ.อ.บรรเจิด สนามทอง
แนวทางในการจัดตั้งเหล่าการบินทหารบก
พ.อ.เพชรพนม โพธิ์ชัย
การพัฒนาบทบาทกองทัพบกเพื่อรองรับสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
พ.อ.มนัส ธนวานนท์
พ.อ.นิพนธ์ ฤทธาพรหม
พ.อ.ไพศาล ทานธรรม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสามมิติ : กรณีศึกษาการพัฒนาการใช้สื่อการสอนวิชา แคลคูลัส ๑ เรื่องการหาปริมาตรของทรงตันจากการหมุน
น.อ.สมชาย สีสำลี ร.น.
น.อ.ภัทรพล ลุนพล ร.น.
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนายทหารชั้นประทวนสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
พ.อ.นเรศน์ วงศ์สุวรรณ
น.อ.โชติพันธุ์ ยุวชิต
พ.อ.สุรพล ผลพูล
พ.อ.ธีระ ญาณวโร
คู่มือการกำหนดยุทธศาสตร์ในระดับชาต
พ.อ.พีรพงษ์ วิฑิตอมรเวท
พ.อ.เกียรติศักดิ์ ร่วมทอง
แนวทางการควบคุมสิ่งอุปกรณ์ในระบบราชการทหารให้สอดคล้องกับระบบ สินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ศึกษาเฉพาะกรณีสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการและสายขนส่ง
พ.ต.อ.ภาณุวัฒน์ บัวชาติ
นายสัจจา พุกสุขสกุล
พ.อ.กรีฑา ศรีลัด
ผลกระทบของการประกาศใช้กฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ ต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐
( เอกสารวิจัยประเภท ชมเชย )
น.อ.สินธุ์นที เอกจรรยา
พ.อ.อารมณ์ รอดรุ่งเรือง
น.อ.อนันต์ สงวนสมบัติ ร.น.
แนวทางการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองบัญชาการกองทัพไทย
นายปรีชา ขวัญเมือง
นายอุทัย ภูริพงศธร
แนวทางการพัฒนาชุมชนด้วยเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
พ.อ.พิชัย เขื่อนแก้ว
พ.อ.ก่อพงศ์ ทรงศิลป์
 
พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา
แนวทางในการพัฒนาศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ กองบังคบการฝึกพิเศษกองบัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดน
พ.อ.ประสิษฐิพงศ์ มูลดี
พ.อ.พัลลภ รัตนอุดม
การศึกษาการพัฒนาการส่งกลับผู้ลักลอบเข้าเมืองกรณีศึกษาชาวม้งลาวพื้นที่ควบคุม ชั่วคราวบ้านห้วยน้ำขาว จังหวัดเพชรบูรณ
นายธงชัย โอฬาร์พัฒนะชัย
การศึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนในการออกหนังสือผ่านแดน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Border Pass) ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร
 
พ.อ.สมศักดิ์ นุตพันธ์
พ.อ.สราวุธ ประเสริฐชีวะ
พ.อ.วีรพงษ์ ศรีรัตน์
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบอีเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนทหารปืนใหญ
นายมนัส โสธารัตน์
นายไพรัตน์ ทับประเสริฐ
พ.อ.ประเสริฐ กิตติรัต
แนวทางการป้องกันภัยพิบัติน้ำท่วมของสนามบินสุวรรณภูมิ
น.อ.ณัฐพงศ์ เกตุสมบูรณ์ ร.น.
การบูรณาการการทูตทหารของกองทัพไทยในการสนับสนุนการเป็นประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ( เอกสารวิจัยดีเด่น)
พ.อ.วีรพล แพทย์ประสิทธิ์
พ.อ.อดิเรก ศรีอำไพวราภรณ์
น.อ.สนธยา คงกัลป์
การศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรของ ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ ตามแนวพระบรมราโชบายยุทธศาสตร์พัฒนา
นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท
พ.อ.อรรถวุฒิ บัตรเจริญ
แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กสำหรับขุมชน ( เอกสารวิจัยประเภท ชมเชย )
พ.อ.เศรษฐพงษ์ นวะมะรัตน์
กลยุทธ์การพัฒนาองค์ความรู้ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบกสู่การเป็น องค์การแห่งการเรียนรู้
นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง
แนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ (ด้านการเยียวยา)
พ.อ.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์
พ.อ.ดุลยทรรศน์ อิ่มอ้วน
การพัฒนาการฝึกอบรมโครงการ “ค่ายเยาวชนรักชาติ”ของ ทภ.๒
น.อ.ทินกร อินทร์ทอง
การศึกษาการจัดการขยะของกองทัพอากาศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์
การพัฒนาความพร้อมของการประปานครหลวงจากผลกระทบของ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
พ.อ.วิรัตน์ สุขพูนผล
นายพีรพันธุ์ อาภาศิลป์
วิเคราะห์บทบาทสื่อโทรทัศน์ในด้านการบรรเทาอุทกภัย ปี ๒๕๕๔
พ.อ.ระพีพงษ์ อุทยานันท์
การพัฒนาเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างการของกรมราชองครักษ์
นายศราวุธ สิงห์โนนตาด
แนวทางการดำเนินคดียาเสพติดโดยพยานชัดทอด
น.อ.ณัฐพล เกี่ยวพันธ์งาม
น.อ.สันติ แก้วสนธิ
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการส่งกำลังบำรุงระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพอากาศ
พ.ต.อ.สมเกียรติ เนื้อทอง
พ.อ.สมศักดิ์ เครือเช้า
การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
น.อ.รัชดา ซึ้งถาวร ร.น.
น.อ.ชัชวาล โตรุ่ง ร.น.
น.อ.วิชะยะ พิริยะวัฒน์ ร.น. .
การศึกษาแนวทางการบริหารกลยุทธ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกองทัพเรือ( เอกสารวิจัยประเภท ชมเชย )
น.อ.วัชรินทร์ โกมุทผล
น.อ.สมพร แต้พานิช .
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนนายเรืออากาศตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
น.อ.ธวัช เรืองเพ็ชร์
น.อ.วรชาติ ฟองชล .
การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยนิรภัยภาคพื้นกองทัพอากาศ
พ.อ.สิทธิชน นามสุข
การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการประยุกต์ใช้ชีววิถี
น.อ.ศุกรี ทองทา ร.น.
น.อ.ธิติกร แดงรักสกุล ร.น.
แนวทางการพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาในเชิงพาณิชย์ช่วงทศวรรษหน้า
พ.อ.เกษม จั่นเรือง
พ.อ.รภิต ประทุมชัย
พ.อ.สำราญ ยิ้มขาวผ่อง
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ