เอกสารวิจัยนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  รุ่นที่ 52
รายชื่อผู้วิจัย
เรื่องที่วิจัย
น.อ.กรพล        เดชเฟื่องุ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสารวัตรทหารอากาศในสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ในทศวรรษหน้า

พ.อ.กฤษณะ    จันปุ่ม

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืนด้วยหลักธรรมทางพุทธศาสนาของกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๗๒  กองพลทหารปืนใหญ่

พ.อ.กษิดิ์เดช    วัฒนวรางกูร

คุณภาพชีวิตสมรสของกำลังพลสังกัดกรมราชองค์รักษ์

พ.อ.เกรียงศักดิ์ ใจกล้า

เครื่องมือในการประเมินผลการฝึกปัญหาที่บังคับการ กลุ่มการฝึกด้านยุทธการ การฝึกร่วมกองทัพไทย

พ.อ.เกษม       ส่งสุข

แนวทางการพัฒนาการฝึกป้องกันภัยทางอากาศกรุงเทพมหานครของหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ  กองทัพบก

น.อ.เกียรติก้อง ปานทอง ร.น.

การเตรียมความพร้อมของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ   เพื่อปฏิบัติในภารกิจของหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษร่วม

น.อ.คงศักดิ์ ชมอินทร์  ร.น.

การพัฒนากำลังอากาศนาวีของกองทัพเรือในทศวรรษหน้า

พ.อ.คงเอก      ขยันกิจ

การพัฒนาทำเลที่ตั้งสถานประกอบการรับซื้อขยะจากวัสดุเหลือใช้ในเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเขตเมืองในทศวรรษหน้า (ลับ)

พ.อ.จีรวัฒน์    มนต์แก้ว

แนวทางการพัฒนาระบบรายงานสรุปสถานการณ์ประจำวันในห้วง  ๕  ปีข้างหน้า

พ.อ.จุลภพ      ศรีวลัย

แรงจูงใจของข้าราชการกรมฝ่ายเสนาธิการ กองทัพบก  ในการเข้าร่วมโครงการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด)  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๕

พ.อ.ชนินทร์ สิงหนาทนิติรักษ์

แนวทางการพัฒนาระบบทหารปืนใหญ่สนามด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

พ.อ.ชวลิต      เอี่ยมแทน

การศึกษาบทบาทของสื่อมวลชนที่มีผลกระทบต่อกองทัพในการปฏิบัติภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
ห้วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๕๓

น.อ.ชำนาญ    พรหมดนตรี

การพัฒนาการบริหารงานในระบบส่งกำลังบำรุงของกองทัพอากาศในทศวรรษหน้า

พ.อ.ฐปนรรฆ์   พลเมืองดี

แนวทางในการพัฒนาหลักนิยมด้านการส่งกำลังบำรุงร่วมกองทัพไทย

น.อ.ดิษฐ์พล    ออเขาย้อย

การศึกษาเปรียบเทียบการลงโทษทางวินัยของข้าราชการฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร เฉพาะกรณี การสอบสวนทางวินัย

น.อ.ตะวัน     คงอุไร

การพัฒนาจิตสำนึกด้านวินัยของกำลังพลกองบัญชาการ กองทัพไทย

ดร.เทวุษย์  บริรักษ์สันติกุล
การพัฒนาองค์การและระบบการบริหารงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  (กอ.รมน.) ในทศวรรษหน้า  (ค.ศ.๒๐๒๐)

น.อ.ธาดา       เคี่ยมทองคำ

การบริหารหลักสูตรในสถานศึกษาของกองทัพอากาศ   กรณีศึกษา  :  โรงเรียนจ่าอากาศ

นายธารธรรม  อุประวงศา

แนวคิดในการประยุกต์ใช้ฟรีแวร์เพื่อพัฒนาระบบแฟ้มข้อมูลและการติดต่อสื่อสารของนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

น.อ.เธียรชัย  ภูการุณย์  ร.น.

แนวทางการแก้ปัญหาเขตแดนทางทะเลของไทยและกัมพูชาในทศวรรษหน้า

พ.อ.นราธิปต์   ป้อมป้องกัน

แนวทางการบรรเทาความเดือดร้อนและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๖๓)

พ.อ.นเรศ       ไชโย

ความพึงพอใจของสมาชิกต่อกองทุนหมู่บ้านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล

น.อ.นิพัฒน์  เทวาอารักษ์  ร.น.

แนวทางพัฒนาขีดความสามารถขั้นพื้นฐานของ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญของกองทัพเรือ ในทศวรรษหน้า

น.อ.นุกูล        เจริญ

การศึกษาวิธีตรวจสอบหาค่าการรับน้ำหนักของสนามบินที่เหมาะสมของกองทัพไทย

พ.อ.บรรเจิด    ศิริสนธิ

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกำลังพล หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กองทัพบก

พ.อ.บัณทิต     วัดทอง   

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนการบินทหารบก

พ.อ.บัณฑูร     บำเรอราช

พ.อ.ประเทือง  เพชรขว้าง

การพัฒนาความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  ในทศวรรษหน้า

พ.อ.ปราโมทย์  สินสมบูรณ์

การพัฒนาการผลิตของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม ในทศวรรษหน้า

น.อ.ปริพนธ์    สุขพิมาย

การพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศ ปีการศึกษา  ๒๕๕๕
นายพงษเดช      รัตนานุกูล
การจัดการป่าชุมชนบ้านสันต้นเปา จังหวัดเชียงราย กับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๔

พ.อ.พลกฤต    สุขมาก

การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร

พ.อ.พลพิพัฒน์  อินทสุวรรณ

การบูรณาการหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์การบริหารทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศกับแผนพัฒนากองทัพบก ปี พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔

พ.อ.พันธุ์พังงา  เลื่อนแก้ว

ความขัดแย้งทางสังคมของประเทศไทย

น.อ.พีระเพชร  ตรงเพชร

สื่อมวลชนกับแนวทางการสร้างความมั่นคงของชาติ

นายมาโนช     นุชนารถ

การศึกษาเปรียบเทียบกรณีการปฏิบัติการข่าวสารระหว่างหน่วยงานของรัฐกับกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วงเวลา ๖ ปีที่ผ่านมา  (พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๓)

พ.อ.เอกสิทธิ์ ประเคนรี
น.อ.ยงยุทธ     สุทธา
ดร.เทวุทธิ์ บริรักษ์สันติกุล

การพัฒนาองค์การและระบบการบริหารงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  (กอ.รมน.)  ในทศวรรษหน้า  (ค.ศ.๒๐๒๐)
น.อ.รพีพงศ์   มณีพรรณ ร.น.
การพัฒนาแนวทางการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย ตามลำแม่น้ำโขงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในอีก ๕ ปีข้างหน้า

พ.อ.ระวี        โรจนวงศ์

รูปแบบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบองค์ความรู้ของกองทัพบก

นายวรรธนพงศ์ คำดี

การศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือนไทยกับต่างประเทศในห้วงทศวรรษที่ผ่านมา

พ.อ.วัชริศพล   มนต์มณีรัตน์

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลที่กระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติด

น.อ.วัฒนา      อ้นอารี

การพัฒนาประสิทธิภาพการเข้าร่วมการฝึกคอบร้าโกล์ดของกองบัญชาการกองทัพไทย

พ.อ.วัยพจน์    อุทุมภา

การปรับปรุงโครงสร้างการจัดและอัตราของกรมยุทธการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘

นายวัลลภ  วุฒนาพาณิชย์

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ  กรมศุลกากรในทศวรรษหน้า

พ.อ.วิโรจน์     หนูสอน

การพัฒนาประสิทธิภาพการส่งกำลังบำรุงของศูนย์ควบคุมการส่งกำลังบำรุง  กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑  ในการสนับสนุนหน่วยกำลังรบในทศวรรษหน้า

พ.อ.วีระศักดิ์   ทองอร่าม

แนวทางการนำเอาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการสำรวจระยะไกล  (GIS+RS)
มาใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลที่ดินราชพัสดุในความรับผิดชอบของกองทัพบก  เขตอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในทศวรรษหน้า

น.อ.วุฒินันท์    พยัคฆสังข์

แนวทางการบำบัดน้ำเสียของกองทัพเรือ กรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่ค่ายกรมหลวงชุมพร  โดยประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีบำบัดน้ำเสียของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล

พ.อ.เวชศักดิ์    ขันธอุบล

แนวทางการใช้ประโยชน์จากนักศึกษาวิชาทหารหญิง

พ.อ.เวิน         จำปาสา

แนวทางการจัดการปัญหาความขัดแย้งทางสังคมด้านการเมือง กรณีศึกษาของ จังหวัดอุบลราชธานี

พ.อ.ศุภธัช      นรินทรภักดี

คู่มือการปฏิบัติด้านกำลังพลของกองกำลังเฉพาะกิจร่วมในการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ

พ.อ.สกรรจ์     อุ่นสุข

การพัฒนาบทบาทขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์  ในการสงเคราะห์ต่อกำลังพลของกระทรวงกลาโหม

น.อ.สกาย  เภกะนันทน์  ร.น.

แนวทางการใช้กองเรือปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศในห้วงเวลา ๕ ปีข้างหน้า

พ.อ.สมพงษ์     ผลอวยพร

การพัฒนารูปแบบการจัดกองพันทหารสื่อสาร  กองบัญชาการกองทัพไทย  กรมการสื่อสารทหารในทศวรรษหน้า

พ.อ.สมพล      หลำริ้ว

การพัฒนาการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์วิวัฒน์พลเมือง ศูนย์การทหารม้า ในทศวรรษหน้า

น.อ.สมศักดิ์  พลับทอง ร.น.

การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดินของกองทัพเรือ

นายสราวุฒิ  ธนาเจริญสกุล

การพัฒนากิจกรรมการสร้างความสมานฉันท์ตามโครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ของกระทรวงมหาดไทย

พ.อ.สันต์ชัย    เกิดสวัสดิ์

การพัฒนาระบบการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำของ นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พ.อ.สัมพันธ์    รงศ์จำเริญ

แนวทางการกำหนดมาตรการส่งเสริมสุขภาพข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่า  ๒๕  กิโลกรัมต่อตารางเมตร

น.อ.สิทธิพิชัย   บุนนาค

พ.อ.สิรเศรษฐ์   นุชอำพันธ์

แนวทางการพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหารในการสนับสนุนระบบควบคุมบังคับบัญชาของกองทัพไทยในการป้องกันชายแดนด้านทิศตะวันออก
(ลับมาก)

น.อ.สุชาติ      เทพรักษ์

การจัดการความรู้กองทัพอากาศ : ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

พ.อ.สุทธิพงษ์   พรหมสวัสดิ์

การพัฒนาระบบจัดการงานอิเล็กทรอนิกส์(E-work) สำหรับการบริหารงานยามปกติของกรมกำลังพลทหารบก
พ.อ.สุรพัฒน์    เวศกาวี

พ.อ.สุรยุทธ     พุกจินดา

การศึกษาแนวโน้มความรุนแรงของสถานการณ์การค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติด พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๖

นายสุรัช        ธนูศิลป์

การศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ภายใต้ระบบระบายน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร

พ.อ.เสกสรร    สุขสังข์

แนวทางการเตรียมการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษร่วมตามแผนป้องกันประเทศของกองทัพไทยตั้งแต่ยามปกติ

นายหมวดเอก อดุลย์  ชูทอง

การพัฒนาบทบาทของนายอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยในทศวรรษหน้า  : กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต

พ.อ.อนุรุทธิ์     ทับคล้าย

แนวทางการใช้หลักการการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operations) ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน ๕ ปีข้างหน้า 
พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙

น.อ.อนุสรณ์    โพธิ์ทอง

แนวทางการพัฒนาการบริหารงานเชื้อเพลิงภาคพื้นงบพิเศษของ กองทัพอากาศในทศวรรษหน้า

พ.อ.อาณัติ  ปิ่นรัตนานนท์

การจัดการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์ ของกองทัพไทยสนับสนุนการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในทศวรรษหน้า

พ.ต.อ.อำนวย   พวกสนิท

แนวความคิดในการใช้ตำรวจตระเวนชายแดนในภารกิจป้องกันประเทศของกองทัพไทยในทศวรรษหน้า

พ.อ.อินทรา       กานุวงษ์

แนวทางการพัฒนาระบบกำลังสำรองของกองทัพบก  ในทศวรรษหน้า