เอกสารวิจัยนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  รุ่นที่ 51
รายชื่อผู้วิจัย
เรื่องที่วิจัย
น.อ. กฤษฎา  ชื่นชนม์  ร.น.    

แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของโรงเรียนวิวัฒน์พลเมีองกองทัพเรือ๓

พ.อ. กฤษณะ  บุญน้อม
แนวทางการพัฒนาการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุของกองทัพบก
พ.อ.ม.ล. กุลชาต    ดิศกุล
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กับพระกรณียกิจด้านการทหาร
พ.ต.อ.ขวัญชาติ   ไขแสง
ปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับแนวโน้มการแบ่งแยกตัวตามหลักการกำหนดใจตนเอง ของประชาชนในอนาคต
นาย คเชนทร์   กรรณิกา
การศึกษาผลกระทบสื่อนอกกฎหมายต่อความมั่นคงแห่งชาติ
พ.อ. คธายุทธ์   เสาวคนธ์
ความพึงพอใจของทหารกองประจำการที่ตัดสินใจขอเลื่อนกำหนดปลด ฯ ต่อการปฏิบัติงานภายในหน่วย
พ.อ. จินดา   ชาญใบพัด 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของนายทหาร      สัญญาบัตรในศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก

พ.อ. จิรัฎฐ์    สุตาสุข

วิเคราะห์การเสริมสร้างอุดมการณ์จากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยในหลักสูตรของโรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก  ปีงบประมาณ ๒๕๕๓
พ.อ. เจนสิทธิ์   คนศิลป์

การศึกษาความเหมาะสมของโครงสร้างการจัดของฝ่ายยุทธการทหาร ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

นายชยันต์   เมืองสง

แนวทางการดำเนินงานโครงการชลประทานขนาดใหญ่  กรมชลประทาน

พ.อ.ชัยรัตน์   ถืออยู่ 
ความพึงพอใจของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานปลัดบัญชีทหารต่อการบริหารจัดการตามแนวทางธรรมาภิบาลในสำนักงานปลัดบัญชีทหาร
น.อ.กานฑ์พพล  ชยาทิตธีรพัฒน์
บทบาทของนายทหารคนสนิทกับความสำเร็จของผู้บังคับบัญชา
พ.อ. โชคดี   เกตสัมพันธ์
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมพรคาบานารีสอร์ทกับหน่วยทหาร
นายณรงค์  คู่บารมี

แนวทางการทำลายสะพานข้ามลำน้ำของกระทรวงคมนาคมในภาวสงคราม 

พ.อ.ณรงค์ศักดิ์    สาสังข์
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วง   ๕  ปีข้างหน้า
พ.อ. ณัฏฐชัย  บุญมาก       

การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการศูนย์การทหารม้าสระบุรี   ตามแนวทางกรอบแนวคิด  ปีงบประมาณ ๒๕๕๓

พ.อ. ณัฐพงศ์  วานิกร 

แนวทางการสร้างเครื่องบินฝึกแบบย่อส่วน ของเครื่องบินตรวจการณ์ ขนาดเล็กควบคุมระยะไกล โดยไม่ใช้นักบิน (UAV Half Scale) ในประเทศไทย

พ.อ.ดิษพงศ์    โชตะมังสะ
น.อ.ไตรสิทธิ์  ทรรศนะวิเทศ
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ความเสี่ยงด้านอาวุธชีวภาพของกองทัพอากาศ ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยแห่งชาติ
นายทวีศักดิ์  เที่ยงธรรม
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษากศน.ต่อการจัดการศึกษาในพื้นที่ความมั่นคงชายแดน:กรณีศึกษาสถานศึกษาในพื้นที่ภาคะวันออกเฉียงเหนือที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา
พ.ต.อ.ทวีศักดิ์  เมธานุชิต

บทบาทหน้าที่ของตำรวจตระเวนชายแดน ตามโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

พ.อ. ทวีศักดิ์  บุญรักษา
ปัจจัยสำคัญในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของประเทศไทย
พ.อ. ทักษิณ   สิริสิงห
การพัฒนาระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วสท.สปท.
นายธงชัย  ไหลประสิทธิ์พร

การส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – พม่า กับผลกระทบด้านความมั่นคง (ช่วง พ.ศ. ๒๕๔๕ -  ๒๕๕๒)

พ.อ. ธนโชค  ไชยมงคล
บทบาทของผู้นำทางทหารต่อทิศทางการเมืองในประเทศไทยในห้วงทศวรรษหน้า (๒๕๕๓ – ๒๕๖๓)

พ.อ.ธวัชชัย    คามจินดา

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการบรรเทาสาธารณภัย ของ กองบัญชาการกองทัพไทย

พ.อ.ธัญพิสิษฐ์  โพธิ์นอก 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของนายทหารชั้นสัญญาบัตรกรมพลาธิการทหารบก
พ.อ.  ธีรพล   อมราพิทักษ์
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ และ ลูกจ้าง วิทยาลัยเสนาธิการทหาร 
พ.อ.ม.ล. ธีรากร   วรวรรณ         

การประยุกต์ใช้หลักธรรมของฆราวาสในพระสุตตันตปิฎกเพื่อใช้กับข้าราชการทหาร 

น.อ. นพรัตน์  จรรยาสวัสดิ์       
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มาตรการรักษาความปลอดภัย
น.อ.นาถวุฒิ    หยูทอง
แนวทางการพัฒนากำลังพลของกรมจเรทหารอากาศ
พ.อ. บุญเลิศ   สุกใส

การพัฒนาระบบติดตามหนังสือราชการของกรมส่งกำลังบำรุงทหาร    กองบัญชาการกองทัพไทย

น.อ.ประกาศิต   เจริญยิ่ง
แนวทางการสร้างความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการ กรมช่างโยธาทหารอากาศในปีงบประมาณ ๒๕๕๓

พ.อ.ประกาศิต    อรดี

แนวทางการแก้ไขปัญหาการฝึกวิชาทหารของนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา ๒๕๕๒    ของมณฑลทหารบกที่ ๒๔
น.อ.ประคอง   จำปากะนันท์
แนวทางการพัฒนาระบบการป้องกันฐานบินทางอากาศ  ของกองทัพอากาศ 
พ.อ. ประจินต์    ฉวีศักดิ์
ปัจจัยที่สาเหตุการทำผิดวินัย ของ นศท. รร.รด.ศสร.ในปีการศึกษา ๒๕๕๓
ว่าที่ร้อยตรี ประทีป  เจิมสม
การวิเคราะห์การดำเนินงานอบรมหลักสูตรพนักงานดับไฟป่าส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒
พ.อ.ผดุงศักดิ์  รุจิยาปนนท์
การศึกษาเครื่องมือรวบรวมข่าวสารในระบบข่าวกรองในการปฏิบัติการร่วมของกองทัพไทย
นายพชร ศรีมหาเอก
แนวทางการจัดการปัญหาความขัดแย้งทางสังคมในประเทศไทย
น.อ.พรสิน  สารกุล  ร.น.

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือนกับการปฏิบัติการร่วมทางทหารระหว่างปี ๒๕๕๐-๒๕๕๒

น.อ.พิศณุ  ไพบูลย์
แนวทางการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองของกรมราชองครักษ์
พ.อ.พิศนุ อยู่ยง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการดำเนินการแผนตามยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังพล ของกองบัญชาการกองทัพไทย
น.อ.พิสิษฐ์ จัตุรัสกรพัฒน์ ร.น.
การศึกษาปัญหาความเหนื่อยล้าของนักบินกองทัพเรือที่ส่งผลกระทบต่อระดับความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน
น.อ.ไพฑูรย์  พรหมภากร ร.น.
แนวทางการจัดตั้งหน่วยยามฝั่ง(Coast Guard)ของประเทศไทย
น.อ.มาโนช  สุตวัฒน์
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งกำลังบำรุงเครื่องบินพระราชพาหนะสายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
น.อ. ยุทธนา  สุรเชษฐพงษ์

แนวทางการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในกองบัญชาการกองทัพอากาศภายในปี ๒๕๕๗

พ.อ.รวีโรจน์  เชื้อเพ็ชร์
การศึกษาผลกระทบด้านบริการสุขภาพ  ของโรงพยาบาลค่ายสุรนารีในการเข้าร่วมโครงการประกันสังคมของโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก   ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒
พ.อ. ระเมียร   สร้อยจิตร 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกำลังพลศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก
น.อ.รักชาติ  พันธุ์ชาติ       
แนวทางการส่งเสริมกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศบนฐานการผลิตภาคเอกชนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
พ.อ.รัฐธนนท์  มหาอริยทิพย์
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
พ.อ. เรือรบ  เมืองมั่น

พัฒนาการขององค์กรข่าวกรองทางทหารของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกหลังยุคสงครามเย็นจนถึงปัจจุบัน

น.อ. วรชาติ   มนตรี  ร.น.
กองทัพเรือกับการรักษาความสงบการชุมนุมทางการเมืองตามหลักสากล
น.อ.วรท  ภูมิภัทรภากร   ร.น.
แนวทางการพัฒนาศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)
พ.อ.  วิษณุ   ภระมรทัต
การพัฒนาความสุขในการพักอาศัยในอาคารสวัสดิการ บก.กองทัพไทย
น.อ. วีระชัย  หลีค้า
แนวทางการพัฒนาการฝึกความพร้อมรบของ นย. ในการฝึกกองทัพเรือ ในห้วง ๔ปีข้างหน้า
พ.อ.เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ
เส้นทางสู่การปฏิบัติการข่าวสารของกองทัพไทย ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๘
พ.อ.สมชาย   ช่างไม้
ความพึงพอใจของนายทหารนักเรียนต่อการจัดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อยทหารปืนใหญ่ รุ่นที่ ๖๕ ศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่าย  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๓
น.อ.สมยศ   จันทะวงษ์
การวิเคราะห์บทบาททหารในการพัฒนาชนบทเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศหลัง พ.ศ.๒๕๐๕
นาย   สรชาญ   บุญสวัสดิ์

บทบาทนักการเมืองต่อการสร้างความสมานฉันท์ของประชาชนในประเทศไทย

พ.อ. สิงหา  สุทธิสมณ์
แนวทางการจัดโครงสร้างหน่วย UAV ของกองทัพบกไทย
พ.อ.สุทธิเกียรติ   หิระนิล
แนวทางการเผยแผ่หลักธรรมทางพุทธศาสนา เพื่อการปฏิบัติของข้าราชการกรมการขนส่งทางบก
พ.อ.สุทน เหมือนพิทักษ์
การศึกษาแนวทางการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนของกองทัพไทย ห้วงปี พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๒
พ.อ. สุธี   สีหะวัฒนกุล
การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงกลาโหมตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
น.อ. สุพจน์    สารภาพ ร.น.
การจัดการความรู้ของกองการบินทหารเรือ ศึกษากรณีเฉพาะนักบินทหารเรือ
พ.ต.อ.สุรเชษฐ์    หักพาล
โครงสร้างและระบบงานที่เหมาะสมกับตำรวจไทยตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
พ.อ. สุรพงษ์   เกตุพันธุ์
วิเคราะห์ปัญหาการซ่อมบำรุงยานพาหนะ ภายในกองพันทหารขนส่งที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓   ในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๒
พ.อ.อภิรักษ์  พรมมาฤทธิ์

การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้านการส่งกำลัง ของกองบัญชาการช่วยรบที่ ๑

พ.อ.อภิศักดิ์  สมบัติเจริญนนท์
แนวคิดการพัฒนาการอำนวยการยุทธร่วมกองทัพไทย    บทเรียนจากการฝึกคอบร้าโกลด์
น.อ.อัฏฐวัฒน์  กิตติพลดีงาม

แนวทางการพัฒนาข้าราชการกองบิน ๒ เพื่อรองรับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๖๓)

พ.อ.อุดม  งามศักดิ์กุล
แนวทางการจัดทำงบประมาณของกองบัญชาการกองทัพไทยจากระบบการวางแผนการทำกำหนดการและการงบประมาณมาเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
พ.อ.เอกภาพ    สุหร่าย

การวิเคราะห์ทัศนคติและการรับรู้ของประชาชนชาวไทยและกัมพูชาบริเวณ ช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ หรือใกล้เคียงเกี่ยวกับสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – พ.ศ.๒๕๕๓